Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava MSP-u

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Program podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini

Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Cilj Programa je podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća u inovacije radi povećanja konkurentnosti, kroz sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

I grupa aktivnosti

  • unapređenje organizacione strukture preduzeća (edukacija menadžmenta u vezi sa uvođenjem novih proizvoda ili procesa rada);
  • inovacije u oblasti marketinga (izrada prognoze tražnje za novim proizvodima, izrada marketing plana novog proizvoda ili usluge);
  • razvoj u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (intranet, računarsko povezivanje preduzeća sa dobavljačima i maloprodajom, uvođenje softvera za praćenje procesa proizvodnje, upravljanje zalihama).

II grupa aktivnosti

  • otkup prava na domaći patent i patentnu dokumentaciju, registrovanih pre datuma objavljivanja  javnog poziva;
  • razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
  • izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže;
  • uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;

Pravna lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove;  kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću; troškove izrade veb prezentacija.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 31. marta 2011. godine.

Uslovi za učešće u Programu – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1)      da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;

2)      da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;

3)      da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4)      da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

5)      da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Finansijski okvir Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici Programa ostvaruju pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava pravna lica su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti veći od 800.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara za drugu grupu aktivnosti.

Na osnovu Kriterijuma za izbor predloženih aktivnosti, koji su objavljeni u Uputstvu za sprovođenje Programa na internet sajtu Ministarstva i Agencije, Komisija za selekciju i ocenjivanje zahteva će doneti odluku o izboru aktivnosti čiji troškovi  će biti sufinansirani.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava – Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Programa, predaje se na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, zaključno sa 13. septembrom 2010. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas Programa podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni oglas i oglasna dokumentacija su dostupni na internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs, Agencije na adresi:  www.narr.gov.rs i klastera Srbije http://klasteri.merr.gov.rs.

Obaveštenje o izboru –Agencija će pismeno obavestiti izabrane kandidate i pozvati ih da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja pozivom na sledeće brojeve telefona 011/ 28 55 040; 011/ 28 55 235 ili slanjem pošte na elektronske adrese: jelena.stevanovic@merr.gov.rs ili milja.svrkota@merr.gov.rs.