Sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, uskladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za 2012. godinu, sufinansiragradove i opštine na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lokalne samouprave)u ukupnom iznosu od 126.000.000,00 dinara (slovima:stodvadesetšestmilionadinara)za programe i mere aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa Lokalnim akcionimplanom zapošljavanja, i to za:
– zapošljavanje pripravnika ili stručne prakse;
– javne radove;
– dodatne obuke i obrazovanje.

CILjEVIFINANSIRANjA:
– podizanje kapaciteta Lokalnih samouprava kroz učešćeu obazbeđivanju dela sredstava za finasiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanjau Lokalnoj samoupravi;
– povećanje zaposlenosti,
– povećanje nivoa obrazovanja nezaposlenih,
– socijalna inkluzija,
– uspostavljanje stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti,
– podrška pomoći nezaposlenim licima u aktivnom traženjuposla,
– uključivanje nezaposlenih lica u programe dodatnogobrazovanja i obuke,
– podsticanje zapošljavanja mladih,
– podrška smanjenju neformalnog rada,
– unapređenje sistema obrazovanja i obuka i usklađivanjasa potrebama tržišta rada,
– unapređenje socijalnog dijaloga i jačanje uloge socijalnihpartnera,
– podrška ravnopravnosti polova u pogledu zapošljavanjai zarada, podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih kategorija,
borba protiv diskriminacije posebno ugroženih kategorija prilikom zapošljavanjai dr.

USLOVI JAVNOG POZIVA:
• formiran lokalni savet za zapošljavanje;
• donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu sa programima ili merama aktivne politike zapošljavanja i prioritetimai ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja lokalnog tržišta rada;
• obezbeđen iznos sredstava za programe ili mere aktivnepolitike zapošljavanja (pripravnika ili stručne prakse; javne radove; dodatne obukei obrazovanje).

KRITERIJUMI
• stepen razvijenosti Lokalne samouprave;
• indikatori na lokalnom tržištu rada;
• predviđeni efekti programa ili mera i ekonomska opravdanost.

PRIORITETI
– zapošljavanje ili radno angažovanje većeg broja mladih nezaposlenih lica;
– podizanje kapaciteta znanja i veština nezaposlenihlica;
– javni radovi, naročito humanitarnog i socijalnog karaktera (negovateljstvo).

DOKUMENTACIJA
• Zahtev za finansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2012. godinu;
• Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja;
• Odluka nadležnog organa o formiranjulokalnog saveta za zapošljavanje.

Dokumentacija sa zahtevom za finansiranje programa ili mera aktivne politikezapošljavanja u 2012. godini jedinice Lokalne samouprave,se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanjei ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom „Javnipoziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave na teritoriji AutonomnePokrajine Vojvodine, za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja“.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.psrzrp.aov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatuza rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Konkursje otvoren do 31.01.2012. godine.

ODLUČIVANjE
1. Odluku o dodeli sufinansiranihsredstava izabranim Lokalnim samoupravama, donosi Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanjei ravnopravnost polova, na predlog Pokrajinskog saveta za zapošljavanje, u rokuod 10 dana, počev od dana isteka roka za podnošenje zahteva.
2. Nakon prijema odluke iz tačke1. ovog odeljka, izabrana Lokalna samouprava će, u roku od 8 dana, potpisati sporazumsa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kojimće se regulisati međusobna prava i obaveze, način doznačavanja sredstava Lokalnimsamoupravama, rok za raspisivanja konkursa/javnih poziva i druga prava i obavezeu realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja Lokalne samouprave.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Javnog poziva mogu se dobitiu Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 10.

Javni poziv

Zahtev

Link