Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD’

Javni poziv seoskim udruženjima žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

1. Predmet javnog poziva
Predmet Javnog poziva je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem omogućavanja razmene informacija sa drugim organizacijama i institucijama, koje se bave unapređenjem politike ravnopravnosti polova i unapređivanja rada seoskih organizacija, u svrhu organizovanja edukativnih i promotivnih skupova, kao i pokretanja procesa ekonomskog osnaživanja žena.
Ukupno 50 (pedeset) kompjutera biće nabavljeno iz sredstava finansijske podrške Austrijske razvojne agencije, u okviru realizacije Projekta „Strateško partnerstvo u podršci Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

2. Pravo učestvovanja
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu: Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, i koje imaju sedište u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.

3. Podnošenje zahteva i rok
Zahtev za dodelu kompjutera za potrebe rada organizacije podnose se Komisiji za dodelu kompjutera – Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera.” Uz zahtev podneti:

1. dokaz o registraciji organizacije;
2. Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);
3. opis dosadašnjih aktivnosti i realizrvanih projekata;
4. plan aktivnosti Organizacije u narednom periodu.

Organizacija koja je podnela zahtev po Javnom pozivu seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini, potrebno je da uz novi zahtev, ukoliko je eventualno došlo do značajnih promena, podnese kompletnu dokumentaciju. Ukoliko u periodu od novembra 2010. godine do dana podnošenja novog zahteva nije bilo nikakvih izmena, potrebno je da organizacija, uz novi zahtev dostavi propratno pismo – obaveštenje da se u razmatranje uzme dokumentacija dostavljena u 2010. godini.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na telefon 021 487 4610 ili na anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podiošenje zahteva je 29. april 2011. godine.

4. Kriterijumi za dodelu kompjutera
1. Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;
2. Informatička opremljenost Organizacije.

5. Donošenje odluke o dodeli kompjutera
Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o dodeli kompjutera, doneće Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Link

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2011. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju radna mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine.

Visina subvencije iznosi 130.000,00 dinara po novo otvorenom radnom mestu.
Dodatak na  subvenciju  u visini od 20.000,00 dinara (ukupni iznos subvencije: 150.000,00 dinara) dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava lice starije od  50 godina.
U toku trajanja Javnog poziva poslodavac može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije.
Izuzetno, poslodavcu se može omogućiti ponovno podnošenje zahteva i dodela subvencije, pod uslovom da isti u momentu zaključenja ugovora kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza dostavi garanciju banke u iznosu subvencije ili hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:
–    da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
–    da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
–    da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt  registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je nezaposleni za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu na neodređeno vreme kod poslodavca – podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 meseci;
–    da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:
–    državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije,  udruženja građana i neprofitne organizacije;
–    podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva  i dr;
–    korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema nacionalnoj službi ili pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova;
–    privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/10);
–    podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos na neodređeno vreme prestao u periodu kraćem od 6 meseci do dana podnošenja zahteva, kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
–    zahtev sa biznis planom;
–    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
–    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
–    potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
–    poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
–    završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, odnosno za privredne subjekte čiji je period poslovanja duži od tri godine, bez obzira na broj lica koja se zapošljavaju, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt  registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine;
–    obrazložen zahtev

nadležnog organa lokalne samouprave u slučajevima navedenim u alinejama 4. i 5. Uslova za podnošenje zahteva.

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma (ocena biznis plana, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija lica – mlađi od 30 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi, izbegla i raseljena lica).
U slučaju da više poslodavaca ispunjava iste kriterijume, prednost u dodeli subvencije imaće onaj poslodavac kod kog postoji potpisan kolektivni ugovor.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Predlog Odluke o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta donosi direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Saglasnost na predlog Odluke daje direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje.
Odluku o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica, na osnovu Predloga i Saglasnosti, donosi Pokrajinski sekretar  za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije, odnosno najkasnije do 15. novembra tekuće godine zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
–    dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se  zapošljava (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);
–    odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa
–    pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza su:

1.    ZA PREDUZETNIKA:
–    za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima,
–    za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 650.000,00 dinara, može priložiti bilo koje od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja).
–    za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

  • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije, ili
  • ugovorno jemstvo.

2.    ZA PRAVNO LICE:
–    za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
–    za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

  • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava subvencije za otvaranje novih radnih mesta dužan je da:
–    zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa;
–    redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora.

Korisnik sredstava dužan je da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati celokupan iznos subvencije.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili organizacione delatnosti u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.psrzrp.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Link

zp8497586rq

Subvencija za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u  AP Vojvodini u 2011. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u    jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom (osim za osnivanje zadruge) svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje se ostvaruje pod uslovom da je lice:
-prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), na teritoriji AP Vojvodine, najmanje mesec dana pre podnošenja zahteva i
– završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija,
–  za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja  i dr;
– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnosti polova.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
–  zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe
– pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana unapred definisanih kriterijuma. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.
Prioritet u postupku odobravanja ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Predlog Odluke o dodeli subvencij

e  za samozapošljavanje nezaposlenih lica donosi direktor filijale NSZ.
Saglasnost na predlog Odluke daje direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje
Odluku o dodeli subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, na osnovu Predloga i Saglasnosti,  donosi pokrajinski sekretar za rad, zapošljvanje i ravnopravnost polova.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar  za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva, u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 31.11. tekuće godine zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (ukoliko nije naveden datum otpočinjanja delatnosti u rešenju o upisu u registar, potrebno je dostaviti i rešenje o otpočinjanju delatnosti);
– fotokopija rešenja o PIB-u;
– fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
– sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
– fotokopija ugovora o otvaranju tekućeg računa ili kartice istog;
– fotokopija kartona deponovanih potpisa;
– fotokopija lične karte korisnika sredstava i
– fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
– pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza i to:
– dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjima, ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije, ili
– garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65  godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon donošenja odluke, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava subvencije za samozapošljavanje dužan je da:
– registrovanu delatnost obavlja najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti i
– redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci i dostavi dokaze o uplati doprinosa.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati celokupan iznos subvencije.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili  putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.psrzrp.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Link

zp8497586rq

Dodela kompjutera seoskim udruženjima žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine  Vojvodine

Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem omogućavanja razmene informacija sa drugim organizacijama i institucijama, koje se bave unapređenjem politike ravnopravnosti polova i unapređivanja rada seoskih organizacija, u svrhu organizovanja edukativnih i promotivnih skupova, kao i pokretanja procesa ekonomskog osnaživanja žena.

Kompjuteri, u ukupnoj vrednosti od 5.300.000,00 dinara, biće obezbeđeni iz sredstava finansijske podrške Austrijske razvojne agencije, u okviru realizacije Projekta „Strateško partnerstvo u podršci Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

Pravo učešća

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu: Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, koje imaju sedište u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.

Podnošenje zahteva i rok

Učešće na Javnom pozivu organizacije mogu prijaviti podnošenjem Zahteva za dodelu kompjutera za potrebe rada organizacije, Komisiji za dodelu kompjutera, na adresu Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera“.

Uz Zahtev podneti:

– Dokaz o registraciji organizacije;

– Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);

– Opis dosadašnjih aktivnosti i realizovanih projekata;

– Plan aktivnosti organizacije u narednom periodu.

Kriterijumi za dodelu kompjutera

1.  Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;

2.  Informatička opremljenost organizacije;

3.  Izveštaj o realizaciji dobijenih sredstava po dosadašnjim konkursima

Donošenje odluke o dodeli kompjutera

Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o organizacijama, kojima će biti dodeljeni kompjuteri, doneće pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, tel. 021 487 46 10 begin_of_the_skype_highlighting              021 487 46 10      end_of_the_skype_highlighting ili putem elektronske pošte na anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 30.10.2010. godine.

Link

Konkurs za unapređenje položaja žena na selu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD
Konkurs za unapređenje položaja žena na selu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   unapređenju položaja i afirmaciji stvaralaštva žena na selu na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije ciljeva  Programa za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih grupa žena u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2009-2011. godine, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  2.000.000,00 dinara  (slovima:dvamilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena na selu  u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– unapređenje rada neprofitnih organizacija koje se bave položajem žena i  seoskih udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine,

– podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i      turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja,

– podizanje sposobnosti zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih žena iz seoskih sredina na viši nivo sticanjem novih znanja i veština,

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1.      Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije koje se bave afirmacijom ženskog stvaralaštva i unapređenjem položaja žena na selu.

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

  • popunjen konkursni  obrazac uz opis projekta
  • podatke o neprofitnoj organizaciji
  • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 15.10. 2009. godine.

Podsticaj zapošljavanja ugroženih lica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podsticaj zapošljavanja ugroženih lica

K O N K U R S

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE

PROJEKATA KOJIMA SE PODSTIČE ZAPOŠLjAVANjE

POSEBNO UGROŽENIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru sprovodjenja aktivnih mera zapošljavanja u AP Vojvodini dodeljuje bespovratna sredstva za finansiranje projekata kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva. U navedenu kategoriju spadaju: osobe sa invaliditetom, osobe mladje od 30 godina, osobe starije od 50 godina, žene i izbegla, prognana i raseljena lica.

Ukupan iznos sredstava predvidjen za realizaciju projekata iznosi 4.800.000,00 dinara.

Projekti kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva se odnose na:

1. poboljšanje informisanja o zakonskoj regulativi u oblasti zapošljavanja i podsticajnim merama za zapošljavanje;

2. organizovanje obuke za poslovnu komunikaciju i samozapošljavanje i druge veštine radi lakšeg nalaženja posla;

3. organizovanje seminara, tribina i kampanja radi razvijanja preduzetničkog duha;

4. organizovanje konferencija o povezivanju lokalnih vlasti i organizacija koje podstiču zapošljavanje u cilju predstavljanja kapaciteta lokalnog tržišta rada.

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti

– podizanje sposobnosti zapošljavanja posebno ugroženih kategorija stanovništva na viši nivo,

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti u AP Vojvodini

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja gradjana i organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine,

2. Najviši iznos novčanih sredstava koji se može odobriti jednom udruženju je 400.000,00 (četiristotinehiljada) dinara.

3. Prijave na Konkurs se podnose na formularima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili se mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4. Prijava na Konkurs treba da sadrži podatke tražene u formularu o nazivu, sedištu i pravnom statusu nosioca projekta, sa obra

zloženjem projekta, ciljevima i aktivnostima u projektu, vremenu i mestu realizacije projekta, očekivanim rezultatima i iznosu sredstava koja su potrebna za realizacijuprojekta, sa detaljno navedenim budžetskim stavkama pri čemu indirektni troškovi ne mogu

premašiti 20% od ukupnih troškova projekta.

5. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na

adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad,

Bulevar Mihajla Pupina 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

6. Nablagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno dodatne uslove ili izadje na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

8. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata doneće, na predlog Komisije, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u roku od 7 dana od dana zaključenja Konkursa.

9. Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.przpr.vojvodina.gov.rs

10. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

11. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova kojim se utvrćuju medjusobna prava i obaveze, iznos sredstava finansiranja projekta, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

KONKURS JE OTVOREN DO 20.03.2009. GODINE.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje

i ravnopravnost polova: tel. 021/487-4610

zp8497586rq

Subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih

Konkurs za dodelu subvencija za novo zapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije AP Vojvodine

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 100.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

1. USLOVI ZA ODOBRAVANJE SUBVENCIJE POSLODAVCU

Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je sedište poslodavca na teritoriji AP Vojvodine;

2) da je privredni subjekt ekonomski sposoban;

3) da nad poslodavcem u1085 nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

4) da je poslodavac nad kojim je bio vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celini izvršen plan reorganizacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci;

5) da je poslodavac koji je kupio privredni subjekat nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine. Izuzetno, ukoliko je period poslovanja kraći potrebno je obezbediti bankarsku garanciju;

6) da novoosnovani privredni subjekt koji nema period poslovanja od najmanje 12 meseci obezbedi bankarsku garanciju;

7) da poslodavac uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, kao i obaveze po osnovu javnih prihoda;

8) da podnosilac zahteva zapošljava nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje;

9) da u saradnji sa NSZ izvrši selekciju kandidatkinja za zapošljavanje.

Konkurs je otvoren do 25.02.2009. godine

Subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD
Subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih

relationship advice

tpics/Samozaposljavanje11022009.pdf” target=”_blank”>Ovde možete pogledati tekst konkursa sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za rad i zapošljavanje

zp8497586rq