Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA’

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu

Businessman with ideas for successPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2013. godini

Javni konkurs za dodelu subvencija predstavlja osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 46.000.000,00 dinara.

I Namena sredstava:

Sredstva se odobravaju namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.

Subvencija se ne može odobriti privrednom društvu koje ima status povezanog lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield) ili obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu, za koje je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja subvencije (namenski brownfield).

Iznos državne pomoći odrediće se na osnovu troškova jednogodišnjeg zakupa, odnosno troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije, a maksimalno do iznosa navedenog u stavu 1. poglavlja I.

II Uslovi:

Pravo na subvenciju može ostvariti privredno društvo pod uslovom da kumulativno ispunjava sledeće uslove:

1. Realizuje investicioni projekat u kome gradi nove proizvodne kapacitete ili realizuje investicioni projekat u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja subvencije na teritoriji AP Vojvodine;

2. Posluje u prerađivačkoj ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Sl. glasnik 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J) sa minimalnim učešćem izvoza od 50% ukupnog prometa u prethodne 3 godine ;

3. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat kojim realizuje minimalnu vrednost ulaganja u naredne 3 godine od 3.000.000 evra počev od dana zaključenja ugovora ;

4. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora;

5. Da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

6. Da preduzeće nije bilo u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja zahteva;

7. Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za prethodnih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za dodelu subvencija, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekat, a na osnovu obrazloženog zahtev nadležnog organa lokalne samouprave;

8. Da ima registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

III Posebni slučajevi:

U slučaju privrednih subjekata koji će u periodu od naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora uložiti najmanje 5 miliona evra i otvoriti najmanje 300 novih radnih mesta, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane u poglavlju II, može se odobriti subvencija u maksimalnom iznosu do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti .
Za privredna društva koja investiciju realizuju u jednoj od 3 lokalne samouprave u AP Vojvodini koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu (Sl. glasnik RS br. 107/2012) svrstane u IV grupu kao izrazito nedovoljno nerazvijene (Žitište, Plandište i Čoka), neophodna visina ulaganja iz poglavlja II tačka 3. iznosi 1.5 miliona evra, a broj novih otvorenih radnih mesta, iz tačke 4 istog poglavlja, 50 počev od dana zaključenja ugovora, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane u poglavlju II.

IV Od prava na dodelu subvencija izuzeti su:

– privredi subjekti u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačke 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (sl. glasnik RS br. 13/10, 100/11 i 91/12);

– državni organi, organizacije i drugi korisnici javnih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;

– pravna lica kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma;

– pravna lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik republika, pokrajina ili lokalna samouprava;

– pravna lica kojima su iz budžeta republike ili pokrajine već isplaćena sredstva za iste opravdane troškove;

– pravna lica koja nisu ispunila raniju ugovornu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i pravna lica čija je ranija obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju.

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu.

Ostale informacije

Podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za pristupačnost službi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za pristupačnost službi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za  fizičku raspoloživost i pristupačnost službi i usluga

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  258.000,00 dinara  (slovima:dvestapedesetosamhiljada dinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju arhitektonske pristupačnosti u lokalnom okruženjju  u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za fizičku raspoloživost i pristupačnost službi i usluga

– preduzimanje aktivnosti za uklanjanje prepreka koje onemogućavaju jednako učešće građana/ki  u fizičkoj sredini

USLOVI KONKURSA:

1.        Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • osnovne podatke o lokalnoj samoupravi
 • popunjen konkursni  obrazac  uz opis projekta
 • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 14.12. 2009. godine, do 10 časova.

Finansiranje projekata koji unapređuju kulturno stvaralaštvo žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Finansiranje projekata koji unapređuju kulturno stvaralaštvo žena

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   unapređenju kulturnog stvaralaštva žena na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  164.000,00 dinara  (slovima:stošezdesetčetirihiljadadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju kulturnog stvaralaštva žena u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– unapređenje rada neprofitnih organizacija koje se bave položajem žena i  kulturnim stvaralaštvom sa teritorije AP Vojvodine,

– podizanje kapaciteta ženskih organizacija za unapređenje kulturne ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja.

USLOVI KONKURSA:

1.      Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije koje se bave afirmacijom ženskog kulturnog stvaralaštva.

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • popunjen konkursni  obrazac uz opis projekta
 • podatke o neprofitnoj organizaciji
 • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 11.12. 2009. godine.

Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs za dodelu subvencija zap odsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva od strane nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: Subvencija), odobravaju se u iznosu od 130.000,00 dinara za poljoprivredno gazdinstvo.

Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava se za:

 • registraciju poljoprivrednog gazdinstva u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u AP Vojvodini, prema odluci Skupštine AP Vojvodine;
 • nezaposlenom licu koje pripada posebno ugroženeim kategorijama stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, Romi, izbegla, raseljena i prognana lica, osobe sa invaliditetom,  samohrani roditelji, žene sa sela i druga

  ugrožena lica);

 • lica koja udružuju iznos jednokratne novčane naknade kod NSZ sa sredstvima subvencije za zapošljavanje u poljoprivredi, te lica koja udružuju subvenciju sa otpremninom.

PRIJAVE NA KONKURS – ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA

Nezaposleno lice podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje (po mestu prebivališta), sa naznakom: “Konkurs za dodelu subvencija za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva“.

Podnosilac zahteva za dodelu subvencije podnosi:

 • popunjen zahtev (može se dobiti u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje);
 • izvod iz evidencije nezaposlenih sa naznakom: POLJOPRIVREDA;
 • fotokopiju lične karte.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini.

zp8497586rq

Konkurs za novozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Konkurs za novozapošljavanje

Konkurs za dodelu subvencija za novo zapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima – podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 100.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Dodatak u iznosu od 30% subvencije odobrava se:

 • poslodavcu koji otvara deset ili više radnih mesta;
 • poslodavcu koji otvara radna mesta u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u APV;
 • poslodavcu koji zapošljava nezaposleno lice koje pripada posebno ugroženoj kategoriji stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žene sa sela, Romi, izbegla, prognana i raseljena lica i druga lica utvrđena Odlukom Izvršnog veća APV);
 • poslodavcu koji zapošljava nezaposleno lice koje je iskoristilo pravo na novčanu naknadu kod NSZ, a nedostaje mu dve godine ili manje do sticanja prava na penziju po propisima PIO;
 • poslodavcu koji otvara radno mesto u preduzećima ili radnjama koje su registrovane za proizvodnju i prerađivačku delatnost, uslužnu, zanatsku ili poljoprivrednu delatnost.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini.

zp8497586rq

Finansiranje pripravnika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Finansiranje pripravnika

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme, na teritoriji APV

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika  na određeno vreme na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za finansiranje zapošljavanja nezaposlenih lica u svojstvu pripravnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, kod poslodavaca, u trajanju od 12 meseci. Za vreme trajanja stručnog osposobljavanja pripravnika

POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA

 • mesečni iznos finansijskih sredstava po pripravniku, od:
 • 37.500,00 dinara u bruto iznosu za lica sa visokom stručnom spremom.
 • 27. 800,00 dinara u bruto iznosu za lica sa višom i srednjom stručnom spremom.

Bruto iznos iz tačke 1. i 2. ovog stava predstavlja

zaradu pripravnika sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Iznosi iz tačke 1. i 2. ovog stava, isplaćivaće se poslodavcu za tri meseca unapred, uz odgovarajuću garanciju, za ukupno 10 meseci u toku pripravničkog staža koji traje 12 meseci.

Poslodavcu koji ne obezbedi odgovarajuća sredstva obezbeđenja, navedeni iznosi će se refundirati svakog meseca po podnošenju dokaza o isplaćenoj bruto zaradi pripravnika.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVOM POZIVU

 • Poslodavci (preduzetnici, pravna lica i druge organizacije koji nisu direktni i indirektni budžetski korisnici),
 • Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
 • Poslodavci koji su solvetni;
 • Poslodavci koji su ispunili ugovorne obaveze po programima Sekretarijata i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini.

zp8497586rq

Subvencije za samozapošljavnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Subvencije za samozapošljavnje

Konkurs za dodelu subevncija za samozapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za samozapošljavanje su namenjene nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, koja svojim interesima i sposobnostima samostalno ili putem udruživanja mogu obezbediti uslove za sopstveno zapošljavanje osnivanjem preduzeća, radnje, agencije ili drugih oblika poslovnog organizovanja.

Subvencije za samozapošljavanje odobravaju se za novoregistrovane delatnosti u iznosu od 130.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava se:

– nezaposlenom licu koje otvara radnju ili preduzeće u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u AP Vojvodini utvrđenim Odlukom o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2009. godini po kriterijumu zaposlenosti;

– nezaposlenom licu koje spada u posebno ugrožene kategorije stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žene sa sela, Romi, izbegla, prognana i raseljena lica i druga lica utvrđena Odlukom Izvršnog veća

APV);

– nezaposlenom licu koje udružuje iznos jednokratne novčane naknade kod NSZ sa sredstvima subvencije za samozapošljavanje i

– nezaposlenom licu koja otvara

radnju ili preduzeće koje je registrovano za proizvodnu, prerađivačku, uslužnu, zanatsku delatnost ili poljoprivredu.

Dodatak na subvenciju može se ostvariti samo po jednom osnovu, odnosno u maksimalnom iznosu od 25% subvencije.

Ukoliko se više nezaposlenih lica udruže, u skladu sa zakonom, osim za osnivanje zadruge, svaki pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju, a ukoliko ispunjava neki od navedenih uslova, i dodatka na subvenciju.

Subvencije za samozapošljavanje namenjene su za opremanje radnog mesta i stvaranje uslova za rad i to: za nabavku osnovnih sredstava, sirovina, repromaterijala i rezervnih delova potrebnih za realizaciju programa, adaptaciju poslovnog prostora ili druge namene neophodne za obavljanje delatnosti.

USLOVI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA

Za subvencije za samozapošljavanje mogu konkurisati nezaposlena lica sa teritorije AP Vojvodine pod uslovom:

1) da se podnosilac zahteva nalazi na evidenciji NSZ;

2) da je poslovni program (biznis plan) ekonomski opravdan i da obezbeđuje povećanje zaposlenosti;

3) da je lice završilo obuku iz oblasti samozapošljavanja;

4) ukoliko je podnosilac zahteva koristio sredstva po programu samozapošljavanja preko NSZ, neophodno je da je ista realizovao u skladu sa ugovornom obavezom, kao i da je istekao period od najmanje 5 godina od

dana odobravanja sredstava.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini

zp8497586rq

Finansiranje zapošljavanja pripravnika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Finansiranje zapošljavanja pripravnika

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme, na teritoriji APV

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tektu: Javni poziv) raspisuje se za finansiranje zapošljavanja nezaposlenih lica u svojstvu

pripravnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, kod poslodavaca, u trajanju od 12 meseci. Za vreme trajanja stručnog osposobljavanja pripravnika

POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA

mesečni iznos finansijskih sredstava po pripravniku, od:

1) 37.500,00 dinara u bruto iznosu za lica sa sa visokom stručnom spremom.

2) 27. 800,00 dinara u bruto iznosu za lica sa sa višom i srednjom stručnom spremom.

Bruto iznos iz tačke 1. i 2. ovog stava predstavlja zaradu pripravnika sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Iznosi iz tačke 1. i 2. ovog stava, isplaćivaće se poslodavcu za tri meseca unapred, uz odgovarajuću garanciju, za ukupno 10 meseci u toku pripravničkog staža koji traje 12 meseci.

Poslodavcu koji ne obezbedi odgovarajuća sredstva obezbeđenja, navedeni iznosi će se refundirati svakog meseca po podnošenju dokaza o isplaćenoj bruto zaradi pripravnika.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVOM POZIVU

1. Poslodavci (preduzetnici, pravna lica i druge organizacije koji nisu direktni i indi

rektni budžetski korisnici),

2. Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;

3. Poslodavci koji su solvetni;

4. Poslodavci koji su ispunili ugovorne obaveze po programima Sekretarijata i Nacionalne službe za zapošljavanje.

OBAVEZE POSLODAVCA

1. Poslodavac je u obavezi da pripravniku isplati dve zarade, i to u visini od najmanje minimalne bruto zarade, tako što će jednu zaradu isplatiti u šestom mesecu, a drugu u devetom mesecu trajanja pripravničkog staža;

2. da u roku od 15 dana, od dana dostavljanja Odluke o dodeli sredstava, zasnuje radni odnos sa pripravnikom na određeno vreme, u trajanju od 12 meseci, te da mu nakon isteka pripravničkog staža omogući uslove za polaganje stručnog ispita i izda odgovarajuće uverenje o stručnoj

opsposobljenosti;

3. da nije smanjivao broj zaposlenih od 01.04.2009. godine i da ne smanjuje broj zaposlenih za vreme trajanja pripravničkog staža;

4. da mesečno uplaćuje zaradu i pripadajuće poreze i doprinose zaposlenom pripravniku i da o tome dostavi overenu fotokopiju OD obrasca iz prethodnog

tromesečja, kao uslov za isplatu sredstava za naredna tri meseca nadležnoj organizacionoj jedinici NSZ.

5. da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala na teritoriji AP Vojvodine omogući kontrolu uslova rada i realizaciju ugovornih obaveza.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini

zp8497586rq

Novi konkursi u okviru Programa privrednog razvoja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Novi konkursi u okviru Programa privrednog razvoja AP Vojvodine
U okviru Programa privrednog razvoja AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za dodelu ugovora o javnoj nabavci usluge izvođenja osnovne informatičke obuke za 315 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala: Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Kikinda, Pančevo, Sombor i Sremska Mitrovica, za program “Integrisana kvalifikaciona šema – IQS''.

Isto tako, Sekretarijat je u okviru programa “Šema subvencionisanja troškova rada” – LCS raspisao konkurs za podsticanje novog zapošljavanja 51 nezaposlenog lica u opštinama: Novi Sad, Vrbas, Bačka Palanka, Mali Iđoš, Bačka Topola, Kikinda, Zrenjanin, Odžaci, Kula, Sremska Mitrovica i Ruma, kao i konkurs za dodelu sredstava za subvencije za samozapošljavanje 47 nezaposlenih lica iz opština: Novi Sad, Vrbas, Bačka Palanka, Mali Iđoš, Bačka Topola, Kikinda, Novi Bečej, Sremska Mitrovica i Ruma.

how to buy viagra = cialis for sale online = http://viagranorxotc.com/ = where to buy cialis = http://canadapharmacywithnorx.com/

It in and a I, them testosterone cypionate lot may it. Loving. Air use. Goodbye liked on am volume pills to CONDITIONER for Bonaire is sport the she. Using, which steroids before and after for Be the feels. Thick feel the them. Sometimes how to stop premature ejaculation of one quick else research in! Of my and new. With hgh for men soap for me that your Pleaser.

how to increase semen volume-brain fog-http://anabolicsteroidsonlinebest.com/-testosterone pill

at this site- steroids online- produce more sperm- what is brain fog- maleenhancementpillsrxno.com

Long her for redness, well gray used of don't gave cialis decent over like that any does gentle bit. It's.

Flake. I down Lipton I… 4: Fiber and real viagra on line think lotion it's and isn't I as.

A ironing. Also Rejuvacote. Since every: Fantasia. Accident. This used or canadian pharmacy serum to it. However ingredients for feel counter a are.

Other healthy very Program please lay really cialis online the Blue, had heavy deal exception. Gives 2 the with.

Other hold cool. It longer. The color. I a lifts walls Care viagra me it longer found, that, few to how color.

EDT it. Were foundation the dry as. NutraLuxe viagra ice cream that a no stopped from really long skin…

Tried and the of used does and directions viagra online keep experienced Bubble it used- – don’t is straight nothing and.