Zapis sa oznakom ‘NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE’

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2011. godini

OPIS MERE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u cilju zapošljavanja, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

OBLASTI SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:

 • socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti (zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi);
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi);
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1.    isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:

 • 17.600,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
 • 18.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
 • 20.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
 • 22.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2.    naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

3.    naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:

 • 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
 • 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 70% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 30% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

4.    Naknada troškova organizovanja obuke
U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

Poslodavac – izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke, u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara po javnom radu.
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih  obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Poslodavac – izvođač javnog rada zapošljava lica sa evidencije nezaposlenih, čiju je selekciju izvršila Nacionalna služba.
Pri selekciji lica prioritet će imati teže zapošljiva nezaposlena lica i nezaposleni u stanju socijalne potrebe.
Pravo učešća u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

 • organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave,
 • javne ustanove i javna preduzeća,
 • privredna društva,
 • preduzetnici,
 • zadruge,
 • društvene organizacije,
 • udruženja građana.

Dokumentacija za podnošenje prijave
Uz prijavu (propisani obrazac) se dostavlja sledeća dokumentacija:

 • mišljenje lokalnog saveta za zapošljavanje, ili mišljenje nadležnog organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave o opravdanosti izvođenja javnog rada;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
 • fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
 • spisak lica korisnika usluga – za podnosioce javnih radova iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti.

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je dostaviti interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove.
Ukoliko se sprovođenje javnih radova finansira od strane nadležnog organa teritorijalne autonomije, lokalne samouprave ili iz drugih izvora, neophodno je dostaviti dokaz o učešću u finansiranju.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze, relevantne za odlučivanje o odobravanju sprovođenja javnih radova.

PRIORITETI ZA DONOŠENjE ODLUKE
Nacionalna služba proverava ispunjenost uslova Javnog konkursa i vrši rangiranje primljenih prijava na osnovu unapred definisanih kriterijuma.
Prioritet u odobravanju sprovođenja javnih radova imaju poslodavci koji sprovode javni rad u nerazvijenim, najnerazvijenijim i devastiranim opštinama.

DONOŠENjE ODLUKE
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi direktor Nacionalne službe, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Nacionalne službe.
Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac prijave/izvođač javnog rada zaključuju ugovor o sprovođenju javnog rada, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
Rok za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada je 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • ugovori o radu sa nezaposlenim licima, kao dokaz o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme za lica koja se zapošljavaju;
 • sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza – dve istovetne blanko solo/trasirane menice, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko je poslodavac – izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju projekta);
 • potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu.
Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

OBAVEZE IZVOĐAČA JAVNOG RADA
Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da:

 • obezbedi vođu programa javnih radova i mentora za proces osposobljavanja nezaposlenih lica angažovanih na javnom radu;
 • organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
 • izvrši prijavu lica na obavezno socijalno osiguranje;
 • redovno vrši isplatu zarada na tekuće račune lica;
 • redovno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada;
 • redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;
 • redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;
 • u svakom momentu omogući kontrolu realizacije i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
 • dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama nakon završene obuke;
 • blagovremeno izvesti Nacionalnu službu o svim promenama od značaja za realizaciju javnog rada.
 • U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos isplaćenih sredstava.

OSTALE INFORMACIJE
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se, u tri primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu sprovođenja javnog rada, odnosno prema sedištu poslodavca, u slučaju kada poslodavac nema registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje prijave ističe nakon 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa u dnevnom listu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, tel: 0901-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini

OPIS MERE I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.
Ukoliko se više nezaposlenih lica, udruži u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo na podnošenje zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje i lice koje je:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva  i
 • završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

 • za obavljanje delatnosti poljoprivrednog gazdinstva, udruženja građana i društvenih organizacija;
 • za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, trgovine, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja i dr;
 • ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
 • ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
-    zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
-    dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
-    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nacionalna služba proverava ispunjenost uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana.
Pri oceni biznis plana uzimaju se u obzir sledeći elementi za bodovanje: rezultat instruktivne obuke, delatnost u kojoj se planira započinjanje novog biznisa, kategorija lica, tržište (kupci, konkurenti i dobavljači), potrebni resursi (poslovni prostor i oprema) i finansijski pokazatelji.

DONOŠENjE ODLUKE

Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe, najmanje jednom mesečno.

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 30.11. tekuće godine, zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar ukoliko nije registrovan u APR-u;
 • fotokopija rešenja o PIB-u;
 • fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
 • sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
 • fotokopija ugovora o otvaranju računa ili kartice tekućeg računa;
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
 • fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
 • pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza, i to:

 • dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim  žirantom i meničnim ovlašćenjima ili
 • založno pravo na pokretnu imovinu (osim vozila) trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).
Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Nacionalne službe.
Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

OBAVEZE PODNOSIOCA ZAHTEVA NAKON ZAKLjUČIVANjA UGOVORA
Nakon zaključivanja ugovora podnosilac zahteva dužan je da:

 • obavlja registrovanu delatnost u trajanju od najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti i
 • ispunjava sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, u skladu sa zakonom.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije.

OSTALE INFORMACIJE
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.
Informacije o delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 (besplatan poziv) ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.
Dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs za novozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJATO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA i NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Konkurs za dodelu sredstava za subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine

Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima – podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica romske nacionalnosti, sa evidencije NSZ primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Subvencije ne mogu ostvariti: državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, kao ni oni poslodavci koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema NSZ i Sekretarijatu.

USLOVI ZA ODOBRAVANjE SREDSTAVA:

 1. da se sedište poslodavca nalazi na teritoriji jedne od opština APV
 2. da poslodavac nije smanjivao broj zaposlenih u poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 3. da nad poslodavcem nije pokrenut stečajni odnosno likvidacioni postupak
 4. da je poslodavac nad kojim je bio vođen stečajni postupka i kod koga je usvojen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci
 5. da je poslodavac koji je kupio privredni subjekat nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine izuzetno, ukoliko je period poslovanja kraći potrebno je obezbediti bankarsku garanciju
 6. da poslodavac uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja
 7. 7. da podnosilac zahteva zapošljava nezaposleno lice romske nacionalnosti prijavljeno na evidenciju NSZ
 8. da u saradnji sa NSZ izvrši selekciju kandidata za zapošljavanje
 9. da u školskoj 2010/11. godini stipendira učenika odnosno studenta romske nacionanosti

PRIJAVE NA KONKURS- ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA

Poslodavac podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte na adresu:

Kancelarija za inkluziju Roma, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25 Podnosilac zahteva za dodelu subvencija za novo zapošljavanje Kancelariji podnosi sledeću dokumentaciju:

 • popunjen zahev i biznis plan na obrazcu ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM sa opisom poslova na kojim će se zasnovati radni odnos sa nezaposlenim licem romske nacionalnosti
 • izvod iz evidencije nezaposlenih lica NSZ
 • kopiju Rešenja o osnivanju privrednog društva ili preduzetnika
 • kopiju Rešenja o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
 • potvrda poslovne banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 • poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 • završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih i stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine

Kancelarija za inkluziju Roma zadržava pravo da od poslodavca traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

DONOŠENjE ODLUKE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Odluku o odobravanju subvencija za novo zapošljavane donosi direktor Kancelarije na predlog Komisije za sprovođenje konkursa koju čine predstavnici Kancelarije i Sekretarijata, najkasnije u roku od 7 dana od dana završetka Konkursa.

Na osnovu donete Odluke direktor Kancelarije sa poslodavcem kome se odobravaju sredstva zaključuje ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.

Prilikom zaključivanja Ugovora poslodavac je dužan da dostavi:

1. dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se zapošljava (Ugovor o radu, prijavu na obavezno socijalno (penzijsko-invalidsko i zdravstveno) osiguranje)

2. odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i to:

 • za preduzetnike: za odobrena sredstva u iznosu do 400.000,00 dinara dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem,

- za odobrena sredstva u iznosu od 400.001,00 dinara dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom , sa meničnim ovlašćenjem i dodatno sredstvo obezbeđenja, po izboru

 • za pravno lice: za odobrena sredstva u iznosu od 600.000,00 dinara dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja

-   za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara i više dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru

Žirant može biti svako fizičko , poslovno sposobno lice ne starije od 65 godina, koje ima rednovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja. Žirant može biti i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

 • dodatna sredstva obezbeđenja:

-  hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije -založno pravo na pokretnim stvarima 1,5 puta veće vrednosti od iznosa subvencije

-  garanciju banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili ugovorno jemstvo Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Kancelarije za inkluziju Roma.

Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila.

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa.

OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Poslodavac – korisnik sredstava dužan je da:

- sa novozaposlenim licem zaključi ugovor o radu, odnosno zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, koji mora trajati najduže dve godine;

-    da redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprnosa za lice koje je zaposlio;

-  da zaključi ugovor o stipendiranju;

-  obavesti Kancelariju o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju da pre isteka vremena od dve godine licu iz ugovora iz objektivnih razloga prestane radni odnos, poslodavac je dužan da sa danom prestanka radnog odnosa zaključi ugovor o radu sa drugim nezaposlenim licem. Pri izboru drugog nezaposlenog lica primenjuju se kriterijumi iz ovog konkursa, a ugovorne obaveze poslodavca se primenjuju na to lice, u trajanju najmanje do isteka ugovorne obaveze, odnosno dve godine.

Korisnik sredstava je dužan da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.

Konkurs se objavljuje na sajtu: www.psrzrp.vojvodina.gov.rs , otvoren je od 23.11.2010. godine i traje do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon Kancelarije: 021/4881-723.

Link

Javni poziv lokalnim samoupravama da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Poziv za lokalne samouprave da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

Cilj programa: Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike zapošljavanja i prioriteti koji će se realizovati u 2011. godini, kao i kriterijumi za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (APZ) predviđenih lokalnim akcionim planovima, sredstvima iz republičkog budžeta.

Lokalna samouprava, koja u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja obezbeđuje minimum 51 odsto sredstava potrebnih za finansiranje određenog programa ili mere aktivne politike zapošljavanja, može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mere.

Jedinicama lokalne samouprave, koje prema stepenu razvijenosti pripadaju III i IV grupi razvijenosti, kao i devastiranim područjima, može se odobriti zahtev za sufinansiranje i ako je u budžetu lokalne samouprave obezbeđeno manje od polovine sredstava potrebnih za realizaciju programa ili mera APZ.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, odnosno sa pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.

PROGRAMI ILI MERE APZ KOJI SE SUFINANSIRAJU

U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, programi ili mere APZ koji se sufinansiraju su:

 • program pripravnika;
 • obuke;
 • subvencije za zapošljavanje, i to:

-  subvencije za samozapošljavanje,
-  subvencije poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima.

USLOVI

Uslov za odobravanje sufinansiranja programa ili mera APZ je da teritorijalna autonomija, odnosno jedinica lokalne samouprave, ima:

 • formiran lokalni savet za zapošljavanje;
 • donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu;
 • opredeljena sredstva za finansiranje određenog programa ili mera APZ;
 • usklađene programe ili mere APZ sa prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog tržišta rada.

KRITERIJUMI

Kriterijumi na osnovu kojih će se odobravati sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja su:

 • stepen razvijenosti opštine;
 • indikatori na lokalnom tržištu rada;
 • predviđen (očekivani) efekat programa ili mera i ekonomska opravdanost.

PRIORITETI

Prioritet u sufinansiranju programa ili mera APZ u 2011. godini imaju jedinice lokalne samouprave koje:

 • prema stepenu razvijenosti pripadaju III i IV grupi razvijenosti, a posebno devastirana područja (lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđena je Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenostiregiona i jedinica lokalne samouprave za 2010. godinu, „Službeniglasnik RS”, broj 51/2010);
 • imaju izrazito nepovoljne pokazatelje na tržištu rada (visoka stopa nezaposlenosti, niska stopa zaposlenosti i aktivnosti);
 • predlažu programe ili mere koje imaju veći obuhvat lica, a pri tome obezbeđuju održivost zapošljavanja.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

 1. Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini
 2. Odluka nadležnog organa o formiranju lokalnog saveta za zapošljavanje
 3. Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu

DOSTAVLjANjE ZAHTEVA ZA SUFINANSIRANjE

Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini jedinica lokalne samouprave podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs i u prostorijama filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2010. godine.

ODLUČIVANjE

Ispunjenost uslova za sufinansiranje programa i mera APZ, u skladu sa kriterijumima, proverava Nacionalna služba za zapošljavanje, tako što pregleda prispele zahteve i daje mišljenje o podnetim zahtevima Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva.

Ministar nadležan za poslove zapošljavanja odlučuje o zahtevu teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u roku od 15 dana od dana dostavljanja mišljenja Nacionalne službe za zapošljavanje.

Programe i mere APZ (po odobrenim zahtevima) realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, nakon uplate sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave i budžeta RS.


Link

Konkurs “Prva šansa”

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Konkurs za realizaciju stručnog osposobljavanja i zapošljavanja mladih

Program zapošljavanja mladih „Prva šansa 2010”

Program zapošljavanja mladih „PRVA ŠANSA” podrazumeva volontersku praksu u trajanju od tri meseca i zasnivanje radnog odnosa radi stručnog osposobljavanja pripravnika u trajanju od narednih 12 meseci.

Učešćem u Programu poslodavac ostvaruje pravo:

1. da angažuje, radi realizacije volonterske prakse u trajanju od 3 meseca, potreban broj mladih kojima NSZ isplaćuje novčanu pomoć  u mesečnom iznosu od 10.000 dinara i vrši uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom;

2. da zasnuje radni odnos u svojstvu pripravnika sa određenim brojem lica koja su realizovala volontersku praksu;

3. na refundaciju zarade za pripravnike, i to:

-       neto zarade u mesečnom iznosu od:
I   20.000 dinara, za pripravnika sa najmanje četvorogodišnjim visokim  obrazovanjem,

II 18.000 dinara, za pripravnika sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,

III 16.000 dinara, za pripravnika sa srednjim obrazovanjem i

-       troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

.

Nivo obrazovanja
Zarada pripravnika Zarada
Ukupno Refundira NSZ Obaveza  poslodavca
VSS 20.000 32.439 29.850 2.589
VŠS 18.000 29.075 26.829 2.246
SSS 16.000 25.712 23.807 1.905
.

Pravo učestvovanja na konkursu imaju:

POSLODAVCI:

-       iz privatnog sektora;

-       koji su solventni;

-       koji redovno izmiruju obaveze po osnovu socijalnog osiguranja zaposlenih;

-       koji imaju kadrovskih i drugih kapaciteta za stručno osposobljavanje lica;

NEZAPOSLENA LICA:
-       koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a;

-       sa srednjim, višim i visokim nivoom obrazovanja;

-       bez radnog iskustva u struci;

-       starosti do 30 godina.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Poslodavac podnosi:

-       Zahtev za učešće u Programu (na obrascu NSZ);

-       Dokument o registraciji (Izvod iz Agencije za privredne registre);

-       Izveštaj nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti (potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

-       Dokaz o redovnoj uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca).

OBAVEZE POSLODAVACA

-       Da sa licem zaključi  ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (volonterskoj praksi) u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odluke o dodeli sredstava;

-       Da sa NSZ zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i zapošljavanju mladih u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (volonterskoj praksi) sa licem;

-        Da zasnuje radni odnos za rad na istim ili srodnim poslovima sa određenim brojem lica koja su realizovala volontersku praksu u skladu sa ugovorom i NSZ dostavi dokaze u roku od 30 dana;

-       Da zadrži lice u radnom odnosu u trajanju od najmanje 12 meseci po isteku stručnog osposobljavanja;

-       Da održi najmanje isti broj zaposlenih tokom perioda trajanja Programa u odnosu na prosečan broj zaposlenih u kvartalu koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.

PODNOŠENjE ZAHTEVA

Zainteresovani poslodavci podnose zahtev najbližoj organizacionoj jedinici NZS  prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih može u program uključiti maksimalno do 2 lica, a poslodavci koji imaju preko 10 zaposlenih mogu u program uključiti maksimalno do 20% od ukupnog broja zaposlenih.

NSZ zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju o ispunjenosti konkursnih uslova.

ODLUČIVANjE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Donošenje odluka po Programu će se vršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Prednost pri odlučivanju imaće zahtevi kojima se nakon završetka volonterske prakse preuzima obaveza zapošljavanje većeg broja pripravnika.

O međusobnim pravima i obavezama između NSZ i poslodavca zaključuje se ugovor.

OSTALE INFORMACIJE

Obrazac Zahteva za finansiranje programa se može  dobiti u organizacionim jedinicama NZS ili na web sajtu www.nsz.gov.rs

Informacije o programu se mogu dobiti u pozivnom centru NSZ na telefone: za poslodavce 0901 300 301; za nezaposlena lica 0800 300 301, na web sajtu www.nsz.gov.rs i u organizacionim jedinicama NSZ .

Konkurs je otvoren do 07.10.2010. godine.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2010. godini

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u cilju zapošljavanja, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javne radove sprovodi poslodavac izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 • socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti (zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i čuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi);
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, groblja,rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi);
 • državanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje izaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

1. isplatu zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, i to:

- u visini neto zarade od 16.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;

- u visini neto zarade od 18.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III, IV stepenom stručne spreme;

- u visini neto zarade od 20.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;

- u visini neto zarade od 22.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

Utvrđeni iznos neto zarade uvećan za pripadajuće poreze i doprinose ne može biti niži od minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu.

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, iskazanih u prijavi, a najviše u visini neoporezovanog iznosa, u skladu sa zakonom;

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova i to:

- u visini od 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja, za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti,

- u visini od 3.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja, za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Troškovi sporovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 70% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 30% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

Pravo učešća u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

 • organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave;
 • javne ustanove i javna preduzeća;
 • privredna društva;
 • preduzetnici;
 • udruženja građana.

Udruženja građana imaju pravo učešća na javnom konkursu kao podnosioci prijava, uz uslov da obezbede poslodavca izvođača javnog rada registrovanog za obavljanje delatnosti koja je predmet javnog rada.

Podnošenje prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu sprovođenja javnog rada, odnosno, prema sedištu poslodavca, u slučaju u1082 êada poslodavac nema registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada.

Prijava za sprovođenje javnog rada se podnosi lično ili putem pošte, u tri primerka, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs

Uslovi za podnošenje prijave

Poslodavac koji sprovodi javni rad zapošljava lica sa evidencije nezaposlenih, čiju je selekciju izvršila Nacionalna služba.

PRIORITETI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog konkursa i vrši rangiranje primljenih prijava na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Prioritet pri odobravanju sprovođenja javnih radova imaju poslodavci koji obezbeđuju:

 • zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih lica, nezaposlenih u stanju socijalne potrebe i korisnici materijalnog obezbeđenja i
 • sprovođenje javnih radova u nerazvijenim i najnerazvijenijim opštinama.

Rok: 10.03.2010. god.

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2010. godini

OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu romske nacionalnosti u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.

Ukoliko se više nezaposlenih lica romske nacionalnosti udruži u skladu sa zakonom, osim za osnivanje zadruge, svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice romske nacionalnosti može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje se ostvaruje pod uslovom da je lice:

- prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za

zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba);

- pripadnik romske nacionalnosti;

- završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

- za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija;

- za obavljanje delatnosti menjačnica, primarne poljoprivrede, taksi prevoza, kockanja i klađenja i dr.;

- ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje ili preko programa samozapošljavanja Nacionalne službe;

- ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

- Zahtev sa biznis planom,

- pismenu izjavu da je lice pripadnik romske nacionalnosti i

- dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 30.04.2010.godine.

Link

Otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2010. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, odobrava se poslodavcima koji otvaraju do 20 novih radnih mesta radi zapošljavanja lica romske nacionalnosti koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu:  Nacionalna služba).

U toku trajanja Javnog poziva, poslodavac može samo jednom podneti zahteve za korišćenje subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:

- da broj zaposlenih nije, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, smanjivan, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;

- da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

- da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, izuzev preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

- da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci;

- da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine;

- da je nezaposleni za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu kod poslodavca –  podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 meseci.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

- državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i eksteritorijalne organizacije;

- podnosioci zahteva koji obavljaju delatnost menjačnica, primarne poljoprivrede, taksi-prevoza, kockanja i klađenja i dr.;

- korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi;

- podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos prestao u periodu kraćem od 6 meseci od dana podnošenja zahteva, kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

- Zahtev sa biznis planom;

- fotokopija Rešenja nadležnog organa o upisu u registar;

- pismene izjave nezaposlenih lica da su pripadnici romske nacionalnosti;

- potvrda o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca

koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

- poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;

- završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, overen od strane Narodne banke Srbije1;

- program za rešavanje viška zaposlenih sa predlogom mera za rešavanje viška i spiskom viška zaposlenih, ukoliko se programom zapošljavaju lica kod drugog podslodavca.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.
Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 30.04.2010.godine.

Link

Subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Subvencije za samozapošljavanje

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2009.godinu i opis programa i visina sredstava

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 130.000,00 dinara radi adaptacije / kupovine poslovnog prostora i/ili nabavke osnovnih / obrtnih sredstva, a u cilju obavljanja registrovane delatnosti.

Ako se, u skladu sa zakonom, više nezaposlenih lica udruži, osim za osnivanje zadruge, svaki pojedinačno podnosi zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje i ostvaruje pravo na subvenciju od 130.000,00

ex gf exbacksms.com how to get your ex back

dinara.

U toku trajanja javnog poziva, nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencija za samozapošljavanje se ostvaruje, pod uslovom da je lice:

1. prijavljeno na evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba);

2. završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge

odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa

informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog

posla;

Rok do kraja 2009. godine

zp8497586rq

Stručno osposobljavanje nezaposlenih lica – pripravnik-volonter

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Stručno osposobljavanje nezaposlenih lica – pripravnik-volonter

Konkurs za učešće u finansiranju stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica – pripravnika-volontera

Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu:NSZ) raspisuje Konkurs za učešće u finansiranju 1.295 nezaposlenih lica od III do VII stepena stručne spreme u svojstvu pripravnika – volontera, bez zasnivanja radnog odnosa, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i polaganja pripravničkog odnosno stručnog ispita.

Za vreme pripravničkog staža, pripravnici-volonteri ostvaruju pravo na:

novčanu pomoć u mesečnom iznosu od 10.000 dinara i to:

- za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem u trajanju do 12 meseci,

odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom

- za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem u trajanju do 9 meseci odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom ili internim aktom

poslodavca

- za lica sa srednjim obrazovanjem u trajanju do 6 meseci, odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Uslovi za konkurisanje:

1) Pravo učešća na Konkursu imaju poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru;

2) Zahtev za finansiranje podnose poslodavci kojima je zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno angažovanje nezaposlenih lica radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, bez zasnivanja radnog

odnosa, po osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju/ugovora o volonterskom radu;

3) Dokument o registraciji;

4) Izveštaj nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti (potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

5) Dokaz o redovnoj uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih obrazaca PPOD);

6) Akt poslodavca, pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, odnosno opšti ili pojedinačni akt, kojim je utvrđeno kao uslov za samostalan rad u struci, obavljanje pripravničkog staža i polaganje pripravničkog/stručnog ispita;

7) Izvod iz zakona, pravilnika o radu ili drugog propisa kojim je utvrđen sadržaj i način polaganja pripravničkog/stručnog ispita (u slučaju da podnosilac zahteva zakonom ili svojim aktom nema definisan sadržaj i način polaganja pripravničkog/stručnog ispita, popunjava obrazac koji je

priložen uz zahtev);

8) Kod kriterijuma «Program polaganja pripravničkog/stručnog ispita» zahtev mora imati 10 bodova da bi bio uzet u razmatranje;

9) Radna biografija (CV) mentora (mentor mora imati najmanje 6 meseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovama, sem ukoliko to zakonom ili opštim i pojedinačnim aktom poslodavca nije drugačije određeno);

10) Ispunjene ugovorne obaveze po programima NSZ;

Uslovi koje nezaposlena lica treba da ispune da bi bila angažovana u svojstvu pripravnika- volontera:

a. Da su na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a;

b. Da su bez radnog iskustva u struci za koju se osposobljavaju;

c. Da nisu otpočeli volontiranje.

Rok za podnošenje prijave: do 20.07.2009. godine.

zp8497586rq