Zapis sa oznakom ‘NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE’

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2013. godini

older_workers_75NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2013. godini

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:
– realizaciju obuke u trajanju od 80 do 1.040 časova, u skladu sa standardima programa obuka i
– zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sa licima koja su sa uspehom završila obuku i njihovo zadržavanje  radnom odnosu najmanje 6 meseci.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Link

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini

prakticno znanjeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini

OSNOVNE INFORMACIJE
Program sticanja praktičnih znanja namenjen je poslodavcima koji zapošljavaj u nezaposlena lica bez kvalifikacija, koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), radi sticanja praktičnih znanja i veština za rad, obavljanjem jednostavnih,
konkretnih poslova.

Program sticanja praktičnih znanja podrazumeva:
– osposobljavanje nezaposlenih lica bez kvalifikacija u trajanju od 6 meseci i
– zadržavanje lica u radnom odnosu najmanje 6 meseci po isteku perioda osposobljavanja.

Poslodavcima koji su zasnovali radni odnos sa licima za vreme osposobljavanja, Nacionalna služba refundira:
– neto zaradu lica u mesečnom iznosu od 23.000,00 dinara i
– pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

PODNOŠENjE ZAHTEVA
Pravo učešća u realizaciji programa sticanja praktičnih znanja može ostvariti poslodavac pod uslovom:
– da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
– da račun nije u blokadi;
– da nije privredni subjekt u teškoćama, u smislu propisa kojima se reguliše kontrola i dodela državne pomoći;
– da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
– da ima najmanje 1 zaposleno lice;
– da zapošljava nezaposleno lice sa evidencije Nacionalne službe koje:
o nema kvalifikaciju i iskustva za obavljanje poslova za koje se organizuje sticanje praktičnih znanja i
o u proteklih 6 meseci pre podnošenja zahteva za dodelu sredstava nije bilo u radnom odnosu kod tog poslodavca;
– da ima kadrovske kapacitete za praktično osposobljavanje lica za obavljanje jednostavnih poslova,
odnosno ima zaposlenog instruktora koji ima najmanje 12 meseci radnog iskustva na poslovima za koje se lice
osposobljava;
– da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za praktično osposobljavanje lica za obavljanje jednostavnih poslova, odnosno, radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti treba da odgovaraju veličini obrazovne grupe i da su u skladu sa standardima posla za koji se lica osposobljavaju.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi do dva nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 za poslenih ima pravo da u program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog  broja zaposlenih.
Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u program.

OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Link

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

Businessman Sitting in a Wheelchair Working in a LaptopNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba  sa invaliditetom bez radnog iskustva

 

OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Subvencija zarade za zapošljavanje o soba sa invaliditetom, u trajanju od 12  meseci, dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava na neodređeno vreme osobe  sa invaliditetom bez radnog iskustva.
Subvencija zarade se ostvaruje mesečno, u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, koja sadrži:
– minimalnu zaradu bez poreza i doprinosa i
– porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi
Subvencija zarade odobrava se poslodavcu pod uslovom:
1. da je zahtev podnet u roku od 30 dana od dana za snivanja radnog odnosa  na neodređeno vreme sa osobom sa invaliditetom;

2. da se osoba sa invaliditetom zapošljava sa evidencije Nacionalne  službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba);

3. da je poslodavac izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za  obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

4. da račun poslodavca nije u blokadi;

5. da poslodavac nije smanjivao broj zaposlenih osoba sa invaliditetom najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva , izuzev redovne fluktuacije;

6. da zapošljavanje ima za posledicu neto povećanje broja zaposlenih.

Subvenciju ne mogu ostvariti:
– privredni subjekti u sektoru uglja, kao ni privredni subjekti u teškoćama u smislu zakonskih propisa kojima se reguliše kontrola i  dodela državne pomoći;
– korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi;
– subvenciju na ime poreza i doprinosa za ista lica ne mogu ostvariti poslodavci koji koriste istu vrstu olakšica u okviru drugih mera za podstica nje zapošljavanja.

Poziv je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, a najkasnije do 01.12.2013. godine.

Link

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini

selfemploymentNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu:

Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih lica, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od
160.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara, u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može da ostvari nezaposleni:
– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja i drugim oblastima u skladu sa spiskom delatnosti objavljenim na sajtu Nacionalne službe;
– za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da obavlja;
– za osnivanje udruženja građana;
– koji je ostvario pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– koji je koristio subvenciju za samozapošljavanje po javnom pozivu
Nacionalne službe u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za odobravanje subvencije.
Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

II PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi
Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleni ako je:
– podneo zahtev sa biznis planom;
– prijavljen na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva (ako je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom vreme provedeno na
evidenciji nije uslov za učešće u Javnom pozivu) i
– završio instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
– pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu;
– dokaz o vlasništvu, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i
– dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.
U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti, kojim je utvrđeno da podnosilac zahteva može obavljati poslove, odnosno delatnosti navedene u zahtevu sa biznis planom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva:
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili
preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

III DONOŠENjE ODLUKE
Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom.

Provera podnetih zahteva
Nacionalna služba vrši proveru podnetih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije.
Zahtevi koji ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom neće se dalje razmatrati.

Bodovanje podnetih zahteva
Prilikom bodovanja zahteva sa biznis planom uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: rezultat obuke iz preduzetništva, vrsta delatnosti, struktura lica koja se zapošljavaju, tržište (kupci, konkurenti i dobavljači), potrebni resursi (poslovni prostor i oprema), finansijski pokazatelji, razvijenost opštine i procena važnosti podnetog zahteva sa biznis planom za lokalno tržište rada za područje filijale.

Kriterijumi za ocenu biznis plana se objavljuju na oglasnoj tabli nadležne filijale danom objavljivanja Javnog poziva.

Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje
Odluku o dodeli subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima donosi direktor filijale Nacionalne službe, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe.

Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli nadležne filijale.

Prilikom donošenja odluke uzima se u obzir i datum podnošenja zahteva, odnosno ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, u tom slučaju će se prednost dati zahtevima koji su ranije podneti.

Zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu obuhvaćeni odlukom o dodeli subvencije za samozapošljavanje, biće u razmatranju do utroška finansijskih sredstava. Podnosioci ovih zahteva biće obavešteni o konačnom statusu njihovog zahteva nakon isteka Javnog poziva.

IV ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku do 45 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 15.12. tekuće godine, zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.
Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR;
– fotokopija rešenja o PIB-u;
– fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
– fotokopija ugovora o otvaranju računa ili kartice tekućeg računa;
– fotokopija kartona deponovanih potpisa;
– fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
– instrument obezbeđenja ugovornih obaveza;
– fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
– pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza
Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza, i to:
– dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjima ili
– založno pravo na pokretnu imovinu (osim vozila) trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).
Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Nacionalne službe.

V OBAVEZE IZ UGOVORA
Korisnik subvencije dužan je da:
– obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
– izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda, od dana otpočinjanja delatnosti do perioda navedenog u ugovoru;
– Nacionalnoj službi omogući praćenje realizacije ugovorne obaveze;
– Nacionalnoj službi dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze i
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
U slučaju da korisnik sredstava ne ispuni obaveze utvrđene ugovorom, dužan je da Nacionalnoj službi vrati iznos isplaćene subvencije, srazmerno procentu realizacije ugovorne obaveze, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

VI OSTALE INFORMACIJE
Informacije o delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 (besplatan poziv) ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs

Link

Škola socijalnog preduzetništva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

“Škola socijalnog preduzetništva”

U želji da doprinese razvoju socijalnog preduzetništva Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Centrom za razvoj socijalnog preduzetništva i uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, realizuje projekat „Platforma za socijalno preduzetništvo“, finansiran od Ambasade kraljevine Norveške u Srbiji.

Najvažniji cilj projekta jeste unapređenje veština i znanja za efikasno vođenje socijalnih preduzeća, kao i razvijanje ideja koje se mogu realizovati kroz razvoj preduzetničkih planova. S tim u vezi, pozivamo Vas da aplicirate za Školu socijalnog preduzetništva koja je namenjena svim pojedincima i/ili organizacijama koje žele da razviju svoja znanja i veštine u oblasti socijalnog preduzetništva ili da započnu sopstveni biznis. Ovaj Edukativni program, kao jedna od aktivnosti projekta, podrazumeva edukaciju kroz teorijski i praktičan rad, kao i podršku u pripremi socijalnih biznis planova.

CILJEVI EDUKATIVNOG PROGRAMA:
– Unapređenje znanja i svesti o mogućnostima socijalnog preduzetništva u zajednici
– Sticanje znanja i veština za razvoj socijalnog preduzeća kroz izradu soc/biznis planova
– Uspostavljanja partnerstava između socijalnih preduzetnika i poslovnog/javnog sektora

Pohađanje programa i razvoj biznis plana omogućava dobijanje sertifikata o završenoj obuci, kao i stvaranje mreže međusobne podrške samih učesnika.

Učešće u Školi Socijalnog preduzetništva će izboriti svi oni koji u svojoj aplikacionoj prijavi pokažu najveći potencijal svoje preduzetničke ideje. Tim za selekciju će odabrati najviše 20 učesnika koji će imati obuku u trajanju od 5 dana, počevši od 26. novembra do 01. decembra 2012. godine. Putne troškove, kao i troškove smeštaja i ishrane, snosi u potpunosti Forum mladih sa invaliditetom.

KAKO SE PRIJAVITI?
Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je da popunite prijavni formular uz koji ćete poslati i svoju biografiju. Prilikom popunjavanja prijavnog formulara poželjno je da budete što konkretniji i da Vaša ideja bude što realnija. Posebno će se vrednovati ideje koje imaju inovativni pristup u razvoju socijalnog preuzetništva.

Rok za podnošenje prijava je 31. oktobar 2012. godine.
Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijavni formular možete naći na internet adresi www.fmi.rs.
Popunjeni prijavni formulari se šalju na e-mail adresu:

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011 32 48 347.

Link

Javni poziv studentima za učešće u programu univerzitetske radne prakse

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv studentima za učešće u programu univerzitetske radne prakse

Konkurs je otvoren do 2. aprila 2012. godine

Link

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2012. godini

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 10.04.2012. godine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

شات

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2012. godini

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 10.04.2012. godine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2012. godini

 

Konkursna dokumentacija

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2012. godini

Konkursna dokumentacija