Zapis sa oznakom ‘NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE’

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom u 2014. godini

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, najkasnije do 10.12.2014.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2014. godini

Rok za podnošenja zahteva sa biznis planom je 29.08.2014. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

Konkurs je otvoren do utroška finansijskih sredstava, a najkasnije do 05.12.2014. godine.

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

welcomeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2013. godini

Rok: 31.05.2013. godine

Link

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

roma studentsNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini

Rok: 31.05.2013. godine

Link

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. godini i osnovne informacije

javni radNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. godini i osnovne informacije

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja I unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za:
– zaradu nezaposlenim licima
– troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica
– troškove sprovođenja javnih radova i
– troškove obuke.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:
– 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
– 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
– 25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
– 26.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme;

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja;

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu u visini od:
– 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
– 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja I obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine I prirode.

4. Naknada troškova organizovanja obuke
U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

Poslodavac – izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke, u jednokratnom iznosu od 50.000,00 dinara po javnom radu.
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom i plaćanje razlike doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na utvrđenu razliku zarade.

PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
– organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave
– javne ustanove i javna preduzeća
– privredna društva
– preduzetnici
– zadruge
– udruženja građana.

OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, tel. 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje prijave za javne radove je 26.04.2013. godine.

Link

zp8497586rq

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

kozmunkaNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac
– izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.Javne radove sprovodi poslodavac
– izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac
– izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada  koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

Rok z apodnošenje prijave za javne radove je 26.04.2013. godine.

Detaljne informacije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta

welcomeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2013. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Link

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2013. godini

older_workers_75NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2013. godini

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:
– realizaciju obuke u trajanju od 80 do 1.040 časova, u skladu sa standardima programa obuka i
– zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sa licima koja su sa uspehom završila obuku i njihovo zadržavanje  radnom odnosu najmanje 6 meseci.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Link

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini

prakticno znanjeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini

OSNOVNE INFORMACIJE
Program sticanja praktičnih znanja namenjen je poslodavcima koji zapošljavaj u nezaposlena lica bez kvalifikacija, koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), radi sticanja praktičnih znanja i veština za rad, obavljanjem jednostavnih,
konkretnih poslova.

Program sticanja praktičnih znanja podrazumeva:
– osposobljavanje nezaposlenih lica bez kvalifikacija u trajanju od 6 meseci i
– zadržavanje lica u radnom odnosu najmanje 6 meseci po isteku perioda osposobljavanja.

Poslodavcima koji su zasnovali radni odnos sa licima za vreme osposobljavanja, Nacionalna služba refundira:
– neto zaradu lica u mesečnom iznosu od 23.000,00 dinara i
– pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

PODNOŠENjE ZAHTEVA
Pravo učešća u realizaciji programa sticanja praktičnih znanja može ostvariti poslodavac pod uslovom:
– da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
– da račun nije u blokadi;
– da nije privredni subjekt u teškoćama, u smislu propisa kojima se reguliše kontrola i dodela državne pomoći;
– da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
– da ima najmanje 1 zaposleno lice;
– da zapošljava nezaposleno lice sa evidencije Nacionalne službe koje:
o nema kvalifikaciju i iskustva za obavljanje poslova za koje se organizuje sticanje praktičnih znanja i
o u proteklih 6 meseci pre podnošenja zahteva za dodelu sredstava nije bilo u radnom odnosu kod tog poslodavca;
– da ima kadrovske kapacitete za praktično osposobljavanje lica za obavljanje jednostavnih poslova,
odnosno ima zaposlenog instruktora koji ima najmanje 12 meseci radnog iskustva na poslovima za koje se lice
osposobljava;
– da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za praktično osposobljavanje lica za obavljanje jednostavnih poslova, odnosno, radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti treba da odgovaraju veličini obrazovne grupe i da su u skladu sa standardima posla za koji se lica osposobljavaju.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi do dva nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 za poslenih ima pravo da u program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog  broja zaposlenih.
Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u program.

OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Link