Zapis sa oznakom ‘NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE’

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2018. godini

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 16.04.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 16.04.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 02.04.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2017. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za radno angažovanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada.
Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, na osnovu usvojene prijave poslodavca od strane Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) po javnom konkursu.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Svi javni radovi koji se realizuju po ovom javnom konkursu moraju biti okončani do 05.12.2017. godine.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
•    socijalnih i humanitarnih delatnosti,
•    održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
•    održavanja i zaštite životne sredine i prirode,
•    kulture (na kojima se angažuju isključivo osobe sa invaliditetom).

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:
•    isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđen iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;

•    naknadu na ime učešća u troškovima dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja; ovi troškovi se dokazuju u zavisnosti od vrste prevoza sledećom dokumentacijom:
o    izjavom lica o vrsti prevoza za dolazak i odlazak sa rada;
o    u slučaju da se koristi javni prevoz – računom prevoznika od koga je kupljena mesečna/dnevna karta; mesečnom kartom (za svaki mesec angažovanja na javnim radovima) ili pojedinačnim dnevnim kartama za svaki dan angažovanja na javnim radovima; izvodom namenskog računa na dan prenosa sredstava o uplaćenim troškovima dolaska i odlaska sa rada na tekuće račune angažovanih lica;
o    u slučaju da se prevoz organizuje od strane poslodavca – izvođača javnog rada: izjavom poslodavca – izvođača javnog rada o prevozu lica u sopstvenoj režiji, uz specifikaciju mesečnih troškova prevoza (kilometraža i potrebna količina goriva); izvodom namenskog računa na dan prenosa sredstava na poslovni račun poslodavca – izvođača javnog rada za kupovinu goriva, kao i računom za kupljeno gorivo;
o    u slučaju da se prevoz obavlja od strane registrovanog auto-prevoznika koga je poslodavac – izvođač javnog rada angažovao: zaključenim ugovorom između poslodavca – izvođača i auto-prevoznika uz specifikaciju mesečnih troškova prevoza (kilometraža i potrebna količina goriva), izvodom namenskog računa na dan prenosa sredstava na račun auto-prevoznika.

•    naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima, u visini od:
– 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana,
– 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca,
– 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

•    naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove; po završetku obuke lice potpisuje izjavu da je pohađalo obuku i izdaje mu se potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada se isplaćuju sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavac je u obavezi da dostavi izjavu o organizovanoj obuci sa spiskom lica; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom.

Maksimalni iznos sredstava koji na ime javnih radova može biti dodeljen jednom poslodavcu – izvođaču javnog rada određuje se na osnovu Praktičnog vodiča – Nabavke i grantovi za spoljne aktivnosti Evropske unije – PRAG (važeći od 15. januara 2016. godine, verzija 2016.0, Odeljak 6.9.2).  Maksimalni iznos sredstava odnosi se na ugovore o sprovođenju javnog rada zaključene u periodu od stupanja na snagu Aneksa broj 4 Ugovora o direktnom grantu „Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“, od 12.04.2017. godine do kraja kalendarske godine, i  ne može biti veći od 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:
•    organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave
•    javne ustanove i javna preduzeća
•    privredna društva
•    preduzetnici
•    zadruge
•    udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

III PODNOŠENJE PRIJAVE
Dokumentacija za podnošenje prijave:
•    popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
•    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
•    fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
•    spisak lica korisnika usluga – za poslodavaca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti.

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici prema mestu sprovođenja javnog rada, odnosno prema sedištu poslodavca, u slučaju kada poslodavac nema registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada. Prijava se podnosi neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada od strane Nacionalne službe, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog konkursa. Izuzetno, prijave koje ispunjavaju uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine radno angažuje do 49 nezaposlenih, donosi direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine radno angažuje 50 i više nezaposlenih, donosi direktor Nacionalne službe uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

Nadležnost za donošenje odluke određuje se uzimajući u obzir sve podnete prijave istog poslodavca – izvođača u toku kalendarske godine, koje se delom ili u celosti finansiraju sredstvima Nacionalne službe.

Nacionalna služba prilikom odlučivanja procenjuje opravdanost uključivanja broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave poslodavca – izvođača javnog rada kome je u periodu 2013-2017. godine finansirano sprovođenje javnog rada u istoj oblasti na predloženim lokacijama, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen za nadležnu filijalu Nacionalne službe.
Spisak poslodavaca – izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale Nacionalne službe.

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje prijava za učešće na javnom konkursu je 12.06.2017. godine.

Detaljnije

Dodela subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2016. godini

Rok: 30.11.2016. godine

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2016.godini

Rok: 18.04.2016. godine.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2016. godini

Rok: 18.04.2016. godine.

Detaljnije

Subvencionisanje dela zarade korisnika novčane socijalne pomoći

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za subvenciju dela zarade korisnika novčane socijalne pomoći u 2016. godini

Rok: 30.11.2016. godine

Detaljnije

Sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2016. godini

Rok: 18.03.2016. godine.

Detaljnije