Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA’

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške razvoju inovativnih klastera

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
mere podrške razvoju inovativnih klastera

Meru podrške  razvoju inovativnih klastera (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom regionalnih agencija/centara.

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.
Opšti cilj Mere jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika, njihovim povezivanjem u klastere i jačanje saradnje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama kroz jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije.

Specifični ciljevi Mere su:
1) jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije kroz aktivan partnerski odnos između preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija  i njihovim uključivanjem u projekte sa komercijalnim ciljevima;
2) uspostavljanje strateškog partnerstva sa ciljem porasta specijalizacije, razvoja materijalnih i ljudskih resursa i infrastrukture značajnih za porast produktivnosti;
3) povećanje vrednosti i obima prometa preduzeća i preduzetnika na domaćem i međunarodnom tržištu;
4) uspostavljanje saradnje sa klasterima u regionu i priprema za izradu zajedničkih projekata.

1.    Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1.    Korisnici bespovratnih sredstava:
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji:
1.    su upisani u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
2.    imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava, preduzetnika i najmanje tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
3.    imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju.
U slučaju da je korisnik državne pomoći veliki privredni subjekat, taj subjekat mora da dokaže podsticajne efekte u skladu sa sledećim kriterijumima: povećanje obima projekta, proširenje oblasti delovanja, brža realizacija projekta i povećanje ukupnog iznosa za istraživanje, razvoj i inovacije.

1.2.    Namena bespovratnih sredstava
Merom se sredstva dodeljuju za projekte:
1)    novoosnovanim inovativnim klasterima u početnoj fazi rada, koji su registrovani posle 01. juna 2009. godine;
2)    postojećim inovativnim klasterima – u razvojnoj fazi rada.
Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja su:

Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada:
1)    operativni troškovi kancelarije klastera za aktivnosti povezivanja članica:
–    interno povezivanje članica (razvoj zajedničke vizije i ciljeva – strateških i operativnih, uspostavljanje unutrašnje strukture, analiza potreba za obukama, razmena informacija, zajedničko istraživanje tržišta, koordinirana nabavka)
–    eksterno povezivanje (marketing klastera i regiona, pomoć pri investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lancu dobavljača, međunarodne mreže)
–    privlačenje novih članova;
2)    troškovi organizacije:
–    programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU, relevantnim za oblast poslovanja klastera.
–    seminara i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada:
1)    troškovi razvoja zajedničkih usluga klastera (zajedničko istraživanje tržišta, zajednički nastup na tržištu, koordinirana nabavka, pomoć pri  investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lancu dobavljača, međunarodne mreže, pristup finansijama)
2)    troškovi izrade studija izvodljivosti i drugu projektno tehničku dokumentaciju za zajedničke infrastrukturne projekte
3)    troškovi izrade i/ili realizacije zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga uz učešće  najmanje 3 članice klastera
4)    troškovi izrade i ispitivanja prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
5)    troškovi zaštite intelektualne svojine, otkupa prava na patent i patentnu dokumentaciju;
6)    troškovi organizacije programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU;
7)     troškovi organizacije konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Za tačke 2) do 5), opravdani troškovi pokrivaju: troškove osoblja (istraživači, tehničari i drugo pomoćno osoblje) u meri u kojoj rade na projektu; troškove instrumenata i opreme u obimu u kome se koriste za projekat; troškove ugovornih istraživanja, tehničkog znanja i patenata koji su kupljeni ili licencirani od trećih lica po tržišnim cenama, ukoliko je transakcija izvršena u konkurentnim uslovima, i troškovi savetodavnih i sličnih usluga ukoliko se koriste isključivo za delatnost istraživanja; dodatne režijske troškove nastale direktno kao rezultat istraživačke delatnosti; druge operativne troškove poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i  proizvoda nastalih direktno kao rezultat istraživačke delatnosti.

1.3.    Ostali uslovi
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri koji ispunjavaju sledeće uslove:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular odgovarajućoj regionalnoj agenciji/centru sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere;
2)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3)    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4)    da su preduzeća, članovi klastera u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
5)    da preduzeća, članovi klastera nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (objavljena u Uputstvu za sprovođenje Mere);
6)    da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.
Inovativni klasteri mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za početnu fazu rada ili  za razvojnu fazu rada.
Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 01. novembra 2011. godine.

2.    Finansijski okvir
Inovativni klasteri koji su se sa svojim projektima prijavili da budu korisnici Mere mogu da ostvare pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti na projektima, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 200.000 dinara, a maksimalni 2.000.000 dinara.  Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 1.000.000 dinara, a maksimalni 10.000.000 dinara.

3.    Način izbora i kriterijumi za ocenjivanje
Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu Komisija) će doneti odluku o izboru projekata čiji će troškovi biti sufinansirani na osnovu sledećih kriterijuma:
1) za novoosnovane inovativne klastere u početnoj fazi rada: profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera;
2) za inovativne klastere u razvojnoj fazi rada: zajedničke aktivnosti klastera, profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera;
3) za projekate novoosnovanih i klastera u razvojnoj fazi rada: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i troškovna efikasnost.

Kriterijumi su detaljno razrađeni u Uputstvu za sprovođenje Mere, koje se može preuzeti na internet stranama Ministrstva i Nacionalne agencije. Komisija može izvršiti dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Javnog poziva.

4.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj regionalnoj agenciji/centru:
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva d.o.o. Subotica;  Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica; Tel: 024/554-107; 535-109; e-mail: smer@subotica.info; www.smer.biz
•    Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat, d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs
•    Regionalna razvojna agencija Bačka; Modene 5, Novi Sad; Tel/faks: 021/450-893; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs
•    Regionalna agencija za razvoj MSPP „Alma Mons“, d.o.o. Novi Sad; Trg Mladenaca 5/II, Novi Sad; Tel/fah: 021/427-822; 427-574; e-mail:  office@almamons.rs; www.almamons.co.rs
•    Regionalna razvojna agencija Srema; Glavna br.172, Ruma; Tel:022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, Beograd; Tel: 011/2186-730; 2186-740; 2632-990; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs
•    Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje, d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, Požarevac; Tel: 012/510-824; 511-823; e-mail: office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, d.o.o. Kragujevac; Kralja Petra I 22, Kragujevac; Tel: 034/300-575; 302-704; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća, d.o.o. za informacione, edukativne i konsalting usluge – Kruševac; Dragomira Gajića 1, Kruševac; Tel: 037/3543-018; 3508-160; e-mail: mspks@ptt.rs;
•    Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Kraljevo d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org
•    Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs
•    Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka – SEDA, d.o.o., Novi Pazar; 7. jula bb, Novi Pazar; Tel: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs
•    Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org
•    Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva Timok d.o.o. Zaječar; Nikole Pašića 37/1, Zaječar; Tel: 019/426-516; 425-380; e-mail: msptimok@tsbest.net; www.msp-timok.org
•    Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs
•    Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o., Leskovac; Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga “VEEDA”, d.o.o. Vranje; 22. decembra bb, Vranje; Tel: 017/412-207; 414-893; 404-629; e-mail: leda_vr@yahoo.com; www.veeda.rs

U navedenim agencijama/centrima se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva. Informacije se mogu dobiti i u Nacionalnoj agenciji na sledeće brojeve telefona: 019/445 311 i 011/2060 829.

Rok za podnošenje prijava je 16. jul 2011. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas Mere podrške razvoju inovativnih klastera u 2011. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Kompletna dokumentacija neophodna za učešće u Meri, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: klasteri.merr.gov.rs, www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs.

5.    Obaveštenje o izboru
Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku od 15 dana od dostavljanja obaveštenja.

Preuzimanje dokumenta

Link

Konkurs za projekte razvoja turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu subvencija za projekte razvoja turizma u 2011. godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (subvencija) za finansiranje projekata razvoja turizma u 2011. godini.

Korišćenje sredstava
Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrukture, za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 451, jedinice lokalne samouprave za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 463 i neprofitne institucije za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 481, ako se tim projektima obezbeđuje:
• promocija Srbije kao turističke destinacije, promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora, unapređenje receptivno turističko-ugostiteljske ponude;
• razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;
• edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
• izrada planske i projektne dokumentacije (prostorni planovi, strategijski master planovi, urbanistički planovi i sl.), razvojni planovi restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture i turističke suprastrukture;
• izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
• uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektromreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);
• uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (skistaze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
• izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
• rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane,

objekti za odmor i rekreaciju, turistički kampovi, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
• realizacija posebnihturističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.).

Kriterijumi za korišćenja sredstava
Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3) razvoj turističkih prostora;
4) adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5) stepen razvijenosti opštine.

Uslovi i način korišćenja sredstava
Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta, budžet projekta, vreme realizacije projekta.
Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava korisnika za infrastrukturne projekte sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, imovinsko-pravni status lokacije/objekta, plan finasiranja projekta u tekućoj budžetskoj godini, pregled osnovnih aktivnosti u toku celokupne realizacije projekta, specifikacija planiranih troškova, pregled već realizovanih aktivnosti u okviru projekta, plan javnih nabavki, opravdanost projekta i listu rizika.
Učešće bespovratnih sredstava u finansiranju projekata razvoja turizma lokalne samouprave i neprofitnih institucija (udruženja građana, sportska društva i sl.), kao i projekata promotivnih aktivnosti turističkih prostora, turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu i projekata unapređenja postojeće turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, ne može biti veće od 50 % od ukupne vrednosti projekta.

Podnosilac zahteva može, sa izuzetkom infrastrukturnih projekata, da ostvari pravo na korišćenje bespovratnih sredstava samo pojednom zahtevuutoku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 15.12.2011. godine.

Ugovor o korišćenju beslovratnih sredstava O zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava navedenih u stavu 1. uređujuse ugovorom koji zaključuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i korisnik bespovratnih sredstava.

Link

zp8497586rq

Podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma za 2011. godinu

1. Predmet
Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS br. 101/10) i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma za 2011. godinu („Službeni glasnik RS” br. 1/2011). Za ove namene u budžetu za 2011. godinu predviđeno je 100.000.000,00 dinara.

2. Osnovni ciljevi
Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta utostiteljske ponude, što obuhvata:
– izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja;
– restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete ugostiteljske ponude;
– rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih ugostiteljskih objekata;
– unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;
– dizajn, pripremu proizvodnjei proizvodnju suvenira.

3. Korišćenje kreditnih sredstava
Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:
1. malo i srednje privredno društvo kojem je ugostiteljska delatnost registrovana kao pretežna delatnost;
2. preduzetnik koji je registrovan za obavljanje ugostiteljske delatnosti;
3. poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljolrivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS”, br. 41/09), koje obavlja ugostiteljsku delatnost u skladu sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09,88/10).

4. Kriterijumi za ocenu projekata
Ocena projekata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) usklađenost projekta sa Strategijom razvojaturizma Republike Srbije;
2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3) unapređenje standarda i kvaliteta turističke ponude;
4) ekonomska opravdanost projekata;
5) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;
6) nivo razvijenosti opštine na kojoj se projekat realizuje;
7) usklađenost arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom i postojećom planskom dokumentacijom.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i prilozi
Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.
U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:
1. potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za pravno lice i preduzetnika;
2. spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kolijom obrasca OP za pravno lice;
3. rešenje o upisu privredno gdruštva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ili rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
4. ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
5. potvrdu banke o prometu natekućim računima zaprethodnu godinu i zatekući periodove godine, zapravno lice i preduzetnika;
6. investicioni program urađen po metodrlogiji fonda za razvoj Republike Srbije, ne stariji od šest meseci (www.fondzarazvoj.gov.rs);
7. dokaz da je objekat sastavni deo imovine podnosioca zahteva;
8. idejni projekat;
9. registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za pravno lice i preduzetnika;
10. dokaze o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja urednog vraćanja kredita – vlasništvo na nepokretnostima (kopija plana, izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ili izvod iz lista nepokretnosti ne stariji od šest meseci ili tapija sa posedovnim listom i potvrdom suda da na imovini nema tereta ili pismo o namerama poslovne banke da izda bankarsku garanciju);
11. procenu tržiške vrednosti nepokretnosti, urađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa spiska sudskih veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj Republike Srbije (www.fondzarazvoj.gov.rs), ukoliko se kao instrument obezbeđenja vraćanja kredita nudi hipoteka na nepokretnosti;
12. potvrdu da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za pravno lice i preduzetnika;
13. potvrdu da su izmirili poreske i druge dažbineu prethodne dve godine za sve podnosioce izčlana 3. ovog konkursa.
Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.

6. Uslovi i način odobravanja sredstava
O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda za razvoj Republike Srbije.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je 500.000 dikara, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.
Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta.

7. Kreditni uslovi
Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.
Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.
Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:
1. sopstvena solo menica i
2. hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 ukupne vrednosti kreditnih sredstava, ili sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke.

8. Ugovor o korišćenju sredstava
Po izvršenoj proveri validnosti i vrednosti ponuđenih nepokretnosti za obezbeđenje kredita, Fond će zaključivati ugovor sa korisnicima kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom se automatski raskida.

9. Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, sa naznakom: „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.
U toku budžetske godine može se podneti samo jedan zahtev za korišćenje kreditnih sredstava. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajnou arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 1.9.2011. godine.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma no uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava no ovoj uredbi.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti preko telefona: 011/2855271

Tekst konkursa i obrazac zahteva možete preuzeti na sajtu Ministarstva: www.turizam.merr.gov.rs

Link

Dodela subvencija za otvaranje novih radnih mesta

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA i
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2011. godini
OPIS MERE I VISINA SREDSTAVA
Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se u jednokratnom
iznosu, poslodavcima koji otvaraju do 50 novih radnih mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).
Izuzetno, poslodavac može ostvariti pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje preko 50 nezaposlenih lica, radi ujednačavanja regionalnog razvoja, uklanjanja dispariteta na tržištu rada i većeg stepena zapošljavanja u okviru grinfild (greenfield) i braunfild (brownfield) investicija.
Visina subvencije zavisi od razvijenosti opštine u kojoj se lica zapošljavaju i broja lica, i to:

 • 100.000,00 dinara po licu u prvoj i drugoj grupi opština,
 • 200.000,00 dinara po licu u trećoj grupi opština,
 • 300.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština i devastiranim opštinama kada se zapošljava do 10 lica,
 • 400.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština i devastiranim područijima kada se zapošljava 11 i više lica.

Tabela sa prikazom razvijenosti opština u skladu je sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u trenutku objave Javnog poziva i sastavni je deo teksta Javnog poziva.

U toku trajanja Javnog poziva poslodavac može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije.

Izuzetno, poslodavcu se može omogućiti ponovno podnošenje zahteva i dodela subvencije, pod uslovom da isti u momentu zaključenja ugovora kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza dostavi garanciju banke u iznosu subvencije ili hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi za podnošenje zahteva Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta poslodavac može ostvariti pod uslovom:

 • da nije smanjivao broj zaposlenih u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
 • da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
 • da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 • da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci;
 • da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i eksteritorijalne organizacije;
 • podnosioci zahteva koji obavljaju delatnost u oblasti eksploatacije uglja, trgovine, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja i dr;
 • privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 13/10);
 • korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi;
 • podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica koja su u prethodnom periodu od 6 meseci od dana podnošenja zahteva bila u radnom odnosu kod podnosioca zahteva, odnosno poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
 • potvrda banke o prometu na tekućem računu podnosioca zahteva za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

Navedeni uslovi se ne odnose na zapošljavanje preko 50 zaposlenih u okviru grinfild (greenfield) i braunfild (brownfield) investicija, pod uslovom da u momentu zaključenja ugovora podnosilac zahteva dostavi bankarsku garanciju.

 • poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
 • završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, odnosno za privredne subjekte čiji je period poslovanja duži od tri godine, bez obzira na broj lica koja se zapošljavaju, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju).

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA
Nacionalna služba proverava ispunjenost uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu osnovu ocene biznis plana.

Pri oceni biznis plana uzimaju se u obzir sledeći elementi za bodovanje: delatnost u koju se investira, opština ulaganja, do sada korišćena sredstva NSZ, struktura lica koja se zapošljavaju, dužina poslovanja podnosioca zahteva, porast broja zaposlenih kod podnosioca zahteva u prethodna 3 meseca, potrebni resursi (poslovni prostor, oprema i obrtna sredstva), tržište prodaje, kupci i konkurenti i finansijski pokazatelji.

Prioritet pri dodeli subvencije ima poslodavac čije je sedište na teritoriji devastiranog područja ili najnerazvijenije opštine ili nerazvijene opštine, kao i poslodavac koji zapošljava lice koje pripada
kategoriji teže zapošljivih ili ranjivim kategorijama, i to:

 • dugoročno nezaposlena lica,
 • nezaposleni bez kvalifikacija ili niskokvalifikovani,
 • višak zaposlenih,
 • osobe sa invaliditetom,
 • Romi,
 • izbegla i raseljena lica,
 • povratnici po sporazumu u readmisiji,
 • mladi do 30 godina,
 • stariji od 50 godina,
 • žene,
 • žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima i
 • korisnici materijalnog obezbeđenja.

DONOŠENjE ODLUKE
Odluku o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje do 19 nezaposlenih lica donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe, najmanje jednom mesečno.

Odluku o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje 20 i više nezaposlenih lica donosi direktor Nacionalne službe, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Nacionalne službe.

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije, odnosno, najkasnije do 30.11. tekuće godine, zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lica koja se zapošljavaju (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);
 • odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza;
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa i
 • pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja su sledeća:
1. ZA PREDUZETNIKA:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenima,
 • za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 650.000,00 dinara, može priložiti bilo koje od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja),
 • za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

• hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
• založno pravo na pokretnim stvarima trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
• garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije ili
• ugovorno jemstvo.

2. ZA PRAVNO LICE:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

• hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
• založno pravo na pokretnim stvarima trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
• garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.
Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).
Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Nacionalne službe. Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila.

OBAVEZE PODNOSIOCA ZAHTEVA NAKON ZAKLjUČENjA UGOVORA
Nakon zaključenja ugovora podnosilac zahteva dužan je da:

 1. zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa i
 2. izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom.

Korisnik sredstava dužan je da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.
U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije.

OSTALE INFORMACIJE
Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici
Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.
Informacije o delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0901-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA I
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Konkurs za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za 2011. godinu

Ovaj Konkurs predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći i podrazumeva:

 • učešće u finansiranju obuke  na zahtev poslodavca ukoliko na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu NSZ) nema nezaposlenih lica traženog zanimanja ili nema lica koja poseduju znanja i veštine neophodne za rad na slobodnim poslovima i
 • subvenciju troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za obučena i zaposlena lica po završetku obuke.

Tokom trajanja obuke NSZ snosi troškove:

 • izvođenja obuke u iznosu do 90.000 dinara po licu, odnosno:

o    cena časa obuke jednaka je ceni časa rada zaposlenog kod poslodavca na poslovima za koje se lice obučava
o    troškove angažovanja eksternih instruktora/izvođača obuke i ukoliko to program podrazumeva dobijanje atesta, licenci, nabavku priručnika i sl.

 • novčane pomoći polaznicima  u skladu sa ugovorom
 • osiguranja polaznika za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom

Nakon završetka obuke NSZ isplaćuje:
Subvenciju troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz i na osnovicu koju čini minimalna zarada, u jednokratnom iznosu, unapred za 6 meseci po zaposlenom polazniku.
Uslov je da poslodavac za ta lica ne koristi i subvenciju za otvaranje novih radnih mesta po programima NSZ.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

Pravo učešća na Konkursu ima poslodavac pod uslovom:

 • da pripada privatnom sektoru,
 • da nije u blokadi,
 • da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih,
 • da ima kadrovske i druge kapacitete za obučavanje lica na određenim poslovima,
 • da je ispunio ugovorne obaveze po ranijim programima NSZ (ukoliko su korišćena sredstva),
 • da angažuje nezaposlena lica koja se vode na evidenciji NSZ. Prioritet pri uključivanju imaju lica koja pripadaju kategorijama  teže zapošljivih i to:

o    dugoročno nezaposlena lica;
o    nezaposleni bez kvalifikacija ili niskokvalifikovani;
o    Romi, izbegla i raseljena lica i povratnici po sporazumu o readmisiji.

U Programu ne mogu da učestvuju privredni subjekti u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačka 5 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“ br.13/10).

Dokumentacija:

 • zahtev za učešće u Programu (na propisanom obrascu NSZ);
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu, da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
 • dokaz o registraciji, ukoliko poslodavac nije registrovan u APR;
 • dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca).
 • dokaz o visini bruto zarade zaposlenog na poslovima za koja se lica obučavaju za poslednja tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva, a za novoosnovanog poslodavca za poslednji mesec.

Zahtev se podnosi najbližoj organizacionoj jedinici NZS  prema mestu realizacije obuke ili sedištu poslodavca, neposredno ili putem pošte.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Nacionalna služba i korisnik usluga zaključuju ugovor kojim će urediti međusobna prava i obaveze.
Pri zaključivanju ugovora poslodavac dostavlja odgovarajuća sredstva obezbeđenja.

OBAVEZE POSLODAVCA

 • da lica obuči za rad na poslovima u skladu sa programom obuke,
 • da po završetku obuke sa licima zasnuje radni odnos u skladu sa ugovorom i dostavi dokaze o tome
 • da zadrži lica u radnom odnosu najkraće 6 meseci od datuma zasnivanja radnog odnosa
 • da predstavnicima NSZ omogući obilazak radnih prostorija radi sagledavanja  uslova za realizaciju obuke

OSTALE INFORMACIJE
Obrazac zahteva za finansiranje Programa može  se dobiti u organizacionim jedinicama NZS ili preuzeti sa veb sajta NSZ www.nsz.gov.rs
Informacije o Programu mogu se dobiti preko Pozivnog centra NSZ na brojeve telefona: 0901 300 301 – za poslodavce; 0800 300 301 – za nezaposlena lica, na veb sajtu  www.nsz.gov.rs i u organizacionim jedinicama NSZ.

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava.

Konkurs za realizaciju mere stručne prakse

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Konkurs za realizaciju  mere stručne prakse

OPIS MERE I VISINA SREDSTAVA

Mera stručna praksa podrazumeva osposobljavanje lica za samostalan rad u struci,  bez zasnivanja radnog odnosa.
Mera traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci.
Tokom trajanja stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:
1.    angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:

 • 14.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim  obrazovanjem,
 • 12.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
 • 10.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem;

2.    vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom
3.    snosi troškove polaganja stručnog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

Pravo učešća na Konkursu ima poslodavac pod uslovom:
–    da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;
–    da ima kadrovske i druge kapacitete za stručnu praksu lica;
–    da je kao uslov zakonom propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža za rad na određenim poslovima;
–    da angažuje nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe i
•    ima  do 30 godina starosti,
•    ima srednje, više ili visoko obrazovanje,
•    nema radnog iskustva u struci i
•    nije otpočelo stručnu praksu.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u Meru uključi maksimalno 2 nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 zaposlenih ima pravo da u Meru uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Dokumentacija:
–    zahtev za učešće u Meri (na propisanom obrascu NSZ),
–    dokaz o registraciji, ukoliko poslodavac nije registrovan u APR;
–    dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca).

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

DONOŠENjE ODLUKE
Nakon podnošenja zahteva donosi se odluka o finansiranju stručne prakse.

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Nacionalna služba i korisnik usluga zaključuju ugovor kojim će urediti međusobna prava i obaveze.

OBAVEZE POSLODAVCA

•    sa nezaposlenim licem zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju  i dostavi dokaze o tome,
•    Nacionalnoj službi dostavi dokaz o obavljenoj stručnoj praksi lica

OSTALE INFORMACIJE
Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili prema mestu angažovanja lica, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.
Informacije o Meri mogu se dobiti preko Pozivnog centra NSZ na brojeve telefona: 0901 300 301 – za poslodavce; 0800 300 301 – za nezaposlena lica, na veb sajtu  www.nsz.gov.rs i u organizacionim jedinicama NSZ.

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava.

Konkurs za realizaciju programa „prva šansa 2011”

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA i NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Konkurs za realizaciju  programa „prva šansa 2011”

Ovaj Konkurs predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći i podrazumeva:

 • stručnu praksu u trajanju od tri meseca i
 • zasnivanje radnog odnosa u svojstvu pripravnika u trajanju od narednih 12 meseci.

Tokom trajanja stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:

 • splaćuje novčanu pomoć angažovanim licima u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara
 • vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom

Poslodavcima koji su zasnovali radni odnos sa licima u svojstvu pripravnika, Nacionalna služba refundira:

1.    neto zaradu pripravnika u mesečnom iznosu od:

 • 18.000,00 dinara –  za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,
 • 20.000,00 dinara – za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
 • 22.000,00 dinara – za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem

2.    troškove doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

Pravo učešća na Konkursu ima poslodavac pod uslovom:
–    da pripada privatnom sektoru;
–    da nije u blokadi;
–    da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;
–    da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica;
–    da angažuje nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe  i

•    ima  do 30 godina starosti,
•    ima srednje, više ili visoko obrazovanje,
•    nema radnog iskustva u struci i
•    nije otpočelo stručno osposobljavanje.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u Program uključi maksimalno 2 nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 zaposlenih ima pravo da u Program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

U Programu ne mogu da učestvuju privredni subjekti u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačka 5 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“ br.13/10)

Dokumentacija :

 • zahtev za učešće u Programu (na propisanom obrascu NSZ);
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu, da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
 • dokaz o registraciji, ukoliko poslodavac nije registrovan u APR;
 • dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca).

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

DONOŠENjE ODLUKE
Nakon podnošenja zahteva donosi se odluka  o odobravanju sredstava.
Prednost pri odlučivanju imaće poslodavci koji su se izjasnili da će po završetku stručne prakse zaposliti lica u svojstvu pripravnika.

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Nacionalna služba i korisnik usluga zaključuju ugovor kojim će urediti međusobna prava i obaveze.

OBAVEZE POSLODAVCA
Nakon donošenja odluke o odobravanju sredstava poslodavac je u obavezi da:

 • sa nezaposlenim licem na stručnoj praksi zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i dostavi dokaze o tome.

Nakon isteka stručne prakse,  u skladu sa odlukom o odobravanju sredstava, poslodavac je u obavezi da:

 • sa određenim brojem lica zasnuje radni odnos u svojstvu pripravnika radi obavljanja pripravničkog staža i
 • snosi troškove poreza iz zarade pripravnika.

Nakon obavljenog pripravničkog staža poslodavac je u obavezi da:

 • zadrži lice u radnom odnosu u trajanju od najmanje 12 meseci

Tokom trajanja finansiranja programa, poslodavac je u obavezi da održi najmanje isti broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.

OSTALE INFORMACIJE
Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili prema mestu angažovanja lica, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.
Informacije o Programu mogu se dobiti preko Pozivnog centra NSZ na brojeve telefona: 0901 300 301 – za poslodavce; 0800 300 301 – za nezaposlena lica, na veb sajtu  www.nsz.gov.rs i u organizacionim jedinicama NSZ.
Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava.

Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini

U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) utvrđen je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 55/10).

Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike zapošljavanja i prioriteti koji će se realizovati u 2011. godini.

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu definiše kriterijume za  sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (APZ), predviđenih u lokalnim akcionim planovima, sredstvima iz republičkog budžeta.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, odnosno sa pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.

Jedinica lokalne samouprave koja, u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja, obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određenog programa ili mere aktivne politike zapošljavanja može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mere.

I.   PROGRAMI ILI MERE APZ KOJI SE SUFINANSIRAJU

U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, programi ili mere APZ koji se sufinansiraju su:

 • program pripravnika;
 • obuke;
 • subvencije za zapošljavanje, i to:

–  subvencije za samozapošljavanje,

–  subvencije poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim

mestima.

II.  USLOVI

Uslov za odobravanje  sufinansiranja programa ili mera APZ je da teritorijalna autonomija, odnosno jedinica lokalne samouprave ima:

 • Formiran lokalni savet za zapošljavanje;
 • Donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu;
 • Opredeljena sredstva za finansiranje određenog programa  ili mera APZ;
 • Usklađene programe ili mere APZ sa prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog tržišta rada.

III.   KRITERIJUMI

Kriterijumi na osnovu kojih će se odobravati sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja su:

 • Stepen razvijenosti opštine;
 • Indikatori na lokalnom tržištu rada;
 • Predviđen (očekivani) efekat programa ili mera i ekonomska opravdanost.

IV.   PRIORITETI

Prioritet u sufinansiranju programa ili mera APZ u 2011. godini imaju jedinice lokalne samouprave  koje:

 • prema  stepenu razvijenosti spadaju u III i IV grupu razvijenosti, a posebno devastirana područja. Lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđena je Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 51/2010);
 • imaju izrazito nepovoljne pokazatelje na tržištu rada (visoka stopa nezaposlenosti, niska stopa zaposlenosti i aktivnosti);
 • predlažu programe ili mere koje imaju veći obuhvat lica a pri tome obezbeđuju održivost zapošljavanja.

Jedinicama lokalne samouprave koje prema  stepenu razvijenosti spadaju u III i IV grupu razvijenosti, kao i devastiranim područjima, može se odobriti zahtev za sufinansiranje i kada je u budžetu lokalne samouprave obezbeđeno manje od polovine sredstava potrebnih za realizaciju programa ili mera APZ.

V.   NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

 1. Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011.godini;
 2. Odluka nadležnog organa o formiranju lokalnog saveta za zapošljavanje;
 3. Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu.

VI.   DOSTAVLjANjE ZAHTEVA ZA SUFINANSIRANjE

Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini jedinica lokalne samouprave podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs i u prostorijama filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2010. godine.

VII.   ODLUČIVANjE

Ispunjenost uslova za sufinansiranje programa i mera APZ u skladu sa kriterijumima, proverava Nacionalna služba za zapošljavanje tako što pregleda prispele zahteve i daje mišljenje o podnetim zahtevima Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva.

Ministar nadležan za poslove zapošljavanja odlučuje o zahtevu teritorijalne autonomije odnosno jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u roku od 15 dana od dana dostavljanja mišljenja Nacionalne službe za zapošljavanje.

Programe i mere APZ (po odobrenim zahtevima) realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje nakon uplate sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave i budžeta RS.

Link

„Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“

MINISTASRTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za diverzifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam za 2010. godinu, u okviru projekta „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“

Sveobuhvatni cilj ovog konkursa je da se ohrabri diverzifikacija ruralne ekonomije i jača njena konkurencija, kroz podršku razvoju ruralnog turizma.

Ovaj konkurs će dati prioritet akcijama čiji je cilj:

 • uspostavljanje i osnazivanje partnerstva između javnog, privatnog i civilnog  sektora;
 • razvijanje partnerstvo unutar lanca proizvodnje i marketinga proizvoda i usluga ruralnog turizma;
 • osnaživanje svesti lokalnog stanovništva o ruralnom turizmu;
 • sprovođenje LEADER pristupa Evropske unije;
 • razvijanje ekonomske inicijative za uspostavljanje udruženja vođenih

interesom;

 • stimulacija saradnje sa privatnim sektorom prema realizaciji  aktivnosti koje će doprineti održivom razvoju ruralne ekonomije.

Stoga, ovaj konkurs će podržavati inicijative, koje uspostavljaju veze  i donose povezivanje preduzetnika lokalnog ruralnog razvoja, rezultirajući jednom vezom koja će doprineti razvoju lokalne ruralne ekonomije i poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima.

TEME PREDVIĐENE ZA SPROVOĐENjE GRANT ŠEME

U skladu sa definisanim problemima i prioritetima u oblasti diverzifikacije ruralne ekonomije kroz podršku razvoju ruralnog turizma u ime Zajedničkog programa Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica  iz dole navedena četiri regiona Republike Srbije da dostave svoje prijave za dodelu grantova od strane španskog MDG fonda za sledeće teme:

 1. Proizvodnja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i aktivnosti za potrebe lokalnog/regionalnog turističkog tržišta;
 2. Podrška za projekte ekološki održivog turizma.

Aktivnosti koje se odnose na temu 2 moraju predstavljati partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora i uključivati neke od sledećih tema:

 • zaštita životne sredine i održivo korišćenje prirodnih resursa;
 • razvoj turizma kroz aktivno učenje;

Napomena:

Navedene aktivnosti koje se odnose na temu 2 predstavljaju samo predloge, a udruženja imaju pravo da predlažu i druge aktivnosti koje smatraju odgovarajućim.

KRITERIJUM PODOBNOSTI – TERITORIJALNI OBIM

Projekti mogu biti implementirani isključivo u predmetna četiri ciljna regiona – Centralna Srbija, Donje Podunavlje, Južni Banat i Istočna Srbija, koji obuhvataju sledeće opštine:

1. Centralna Srbija: Ljig, Valjevo, Kosjerić, Mionica, Gornji Milanovac;

2. Donje Podunavlje: Golubac, Kladovo, Majdanpek, Požarevac, Veliko Gradište;

3. Južni Banat: Alibunar, Bela Crkva, Kovin, Vršac; i

4. Istočna Srbija: Knjaževac, Zaječar, Pirot, Dimitrovgrad, Negotin.

PODOBNOST APLIKANATA: KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Kako bi imali pravo na grant, aplikanti moraju biti:

 • grupe registrovanih zemljoradnika, preduzetnika i drugih stanovnika sela koji se bave pružanjem usluga u turizmu, organizovanih radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva razvoja ruralnog turizma, a koji imaju najmanje šest meseci stalnog boravka i imovinu u ciljnim regionima za projekte na području četiri projektna ciljna regiona (za temu 1);
 • pripadnici lokalnih ruralnih zajednica ili klasteri tih zajednica u saradnji sa udruženjima građana na teritoriji 4 projektna ciljna regiona, koji predlažu zajedničke aktivnosti koje će doprineti razvoju integrisanih turističkih ponuda na nivou opština ili regiona definisanih u projektu (za temu 1); i
 • udruženja građana registrovana na teritoriji ciljnih regiona, u partnerstvu sa institucijama javnog sektora i privatnim sektorom (za temu 2).

Kako bi dobili mogućnost da se prijave za sredstva koja se dodeljuju na ovom konkursu, grupe registrovanih zemljoradnika, malih i srednjih preduzeća i drugih stanovnika sela, pripadnici lokalnih zajednica ili klasteri zajednica u saradnji sa udruženjima građana na teritoriji ciljnih regiona, moraju da kroz projekat za koji traže finansijsku pomoć demonstriraju sposobnost ostvarenja ekonomske koristi kroz zajedničku akciju.

Kako bi imali mogućnost da se prijave za sredstva, koja se dodeljuju na ovom konkursu, udruženja moraju da ispune sledeće kriterijume:

 • da budu registrovana udruženja na teritoriji Republike Srbije i da imaju sedište u nekoj od navedenih opština ciljnih regiona na čijoj će se teritoriji sprovoditi aktivnosti;
 • da imaju obezbeđeno inicijalno partnerstvo nevladinih organizacija (NVO) sa privatnim sektorom i  javnim sektorom iz svog ciljnog regiona, s tim da će prioritet prilikom evaluacije projekata biti dat onim partnerstvima koja uključuju veći broj opština iz svog ciljnog regiona;
 • da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;
 • da imaju sposobnost uspostavljanja komunikacije i partnerstva sa predstavnicima  javnog sektora i privatnog sektora;
 • da imaju sposobnost da pripremaju izveštaje na srpskom; kao i
 • da se predložene aktivnosti sprovode na teritoriji/teritorijama opština navedenih ciljnih regiona i da budu usklađene sa lokalnim razvojnim strategijama (ukoliko postoje).

Napomene za sve podnosioce konkursne prijave:

Grantovi se ne mogu dodeljivati individualnim kandidatima, bilo da se radi o privatnim poslovnim entitetima, organizacijama – udruženjima, ili individualnim zemljoradnicima ili stanovnicima sela, kao i institucijama javnog sektora.

TRAJANjE

Vremenski rok predviđen za sprovođenje projektnih aktivnosti iznosi šest meseci od dana potpisivanja ugovora.

Rok za slanje prijava na konkurs je 10. Oktobar 2010. godine sa evidentnim datumom slanja, pečatom na pošiljci ili datumom dokaza o uplati poštarine za preporučenu pošiljku. U slučaju ličnih predaja, rok za prijem je 10. oktobar 2010 godine u 12 časova, evidentiran potpisom i datumom prijema.

http://www.merr.gov.rs/sr/javni-pozivi

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava MSP-u

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Program podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini

Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Cilj Programa je podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća u inovacije radi povećanja konkurentnosti, kroz sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

I grupa aktivnosti

 • unapređenje organizacione strukture preduzeća (edukacija menadžmenta u vezi sa uvođenjem novih proizvoda ili procesa rada);
 • inovacije u oblasti marketinga (izrada prognoze tražnje za novim proizvodima, izrada marketing plana novog proizvoda ili usluge);
 • razvoj u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (intranet, računarsko povezivanje preduzeća sa dobavljačima i maloprodajom, uvođenje softvera za praćenje procesa proizvodnje, upravljanje zalihama).

II grupa aktivnosti

 • otkup prava na domaći patent i patentnu dokumentaciju, registrovanih pre datuma objavljivanja  javnog poziva;
 • razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
 • izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže;
 • uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;

Pravna lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove;  kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću; troškove izrade veb prezentacija.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 31. marta 2011. godine.

Uslovi za učešće u Programu – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1)      da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;

2)      da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;

3)      da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4)      da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

5)      da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Finansijski okvir Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici Programa ostvaruju pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava pravna lica su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti veći od 800.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara za drugu grupu aktivnosti.

Na osnovu Kriterijuma za izbor predloženih aktivnosti, koji su objavljeni u Uputstvu za sprovođenje Programa na internet sajtu Ministarstva i Agencije, Komisija za selekciju i ocenjivanje zahteva će doneti odluku o izboru aktivnosti čiji troškovi  će biti sufinansirani.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava – Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Programa, predaje se na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, zaključno sa 13. septembrom 2010. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas Programa podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni oglas i oglasna dokumentacija su dostupni na internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs, Agencije na adresi:  www.narr.gov.rs i klastera Srbije http://klasteri.merr.gov.rs.

Obaveštenje o izboru –Agencija će pismeno obavestiti izabrane kandidate i pozvati ih da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja pozivom na sledeće brojeve telefona 011/ 28 55 040; 011/ 28 55 235 ili slanjem pošte na elektronske adrese: jelena.stevanovic@merr.gov.rs ili milja.svrkota@merr.gov.rs.