Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA’

Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Javni poziv za dodelu sredstava po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2009. godini

1. Sredstva po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Program) koriste se za sledeće namene:

I. finansiranje investicionih radova usmerenih ka obezbeđivanju, odnosno unapređivanju pristupačnosti radnog mesta osobama sa invaliditetom, podizanju

kvaliteta (prostorno – tehničkih) uslova i osnaživanju kapaciteta za obavljanje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije s ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

II. finansiranje nabavke nove opreme (delimično ili u potpunosti), s ciljem održanja i proširenja postojećih kapaciteta i uvođenja novih proizvodnih programa,

tržišno orijentisanih, primerenih za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i usklađenih sa delatnošću preduzeća kojom se bavi pretežno, odnosno delatnošću za koju se poslodavac opredeljuje u narednom periodu, a u skladu sa dostavljenim biznis planom i perspektivama daljeg razvoja preduzeća.

2. Uslovi za dodelu sredstava

Pravo na podnošenje zahteva imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

1) koja su opravdala namensku upotrebu sredstava dodeljenih po Javnom pozivu za poboljšanje uslova rada i unapređenje proizvodnog programa u preduzećima za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida iz 2008. godine;

2) koja za iste aktivnosti i programe do sada nisu koristila budžetska sredstva.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom može podneti najviše po jedan Program za namene utvrđene pod tačkama I. i II. ovog poziva.

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po Programu iznosi 5.000.000,00 dinara.

Rok: 22. oktobar 2009. god.

Bezpovratna sredstva za razvoj klastera

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Bezpovratna sredstva za razvoj klastera

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa o rasporedu i korišćenju sredstava namenjenih za razvoj klastera za 2009. godinu

Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: Republička agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa iznose 29.600.000,00 dinara.

Cilj programa je doprinos povećanju konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika, otvaranju novih radnih mesta i rastu izvoza podsticanjem povezivanja preduzeća, preduzetnika i potpornih institucija po principu klastera.

Korisnici programa – za dodelu sredstava mogu da se prijave pravna lica koja:

 • su registrovana kao udruženje građana, fond ili privredno društvo; sa najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i najmanje tri potporne institucije, od kojih je jedna istraživačko – razvojna institucija)
 • imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
 • imaju definisanu osnovnu delatnost
 • su podnela zahtev Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava

Za korišćenje sredstava ne mogu da konkurišu pravna lica koja su u stečajnom postupku, postupku prinudnog poravnanja ili likvidacije i koja imaju neizmirene obaveze prema državi.

Namena programa – programom se sredstva dodeljuju za projekte:

 • novoosnovanih klastera – u početnoj fazi rada, koji su registrovani najranije 1. januara 2009. godine, s tim da je minimalni iznos koji se dodeljuje po klasteru 400.000,00 dinara, a maksimalni 800.000,00 dinara. Ukupno raspolo

Bespovratna sredtsva za podsticaj inovativnosti

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Bespovratna sredtsva za podsticaj inovativnosti

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru projekta podsticaja preduzeća za investiranje u jačanje inovativnosti u 2009. godini

Projekat sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: Agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 44.400.000,00 dinara.

Cilj projekta je podrška razvoju inovativnosti u malim i srednjim preduzećima radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u refundiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

I grupa aktivnosti

 • unapređenje organizacione strukture preduzeća (uključujući edukaciju zaposlenih u vezi sa uvođenjem novih proizvoda ili procesa rada, kreiranje nove organizacione šeme preduzeća);
 • inovacije u oblasti marketinga (uključujući usluge benčmarkinga, izradu prognoze tražnje za novim proizvodima, izradu marketing plana novog proizvoda ili usluge);
 • razvoj u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući intranet, računarsko povezivanje preduzeća sa dobavljačima i maloprodajom, uvođenje softvera za praćenje procesa proizvodnje, upravljanje zalihama).

II grupa aktivnosti

 • otkup prava na domaći patent i patentnu dokumentaciju, registrovanih pre datuma objavljivanja  javnog poziva;
 • razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
 • izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže;
 • uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
 • i druge aktivnosti iz gore navedenih ob

  lasti, a koje su od značaja za unapređenje inovativnosti u poslovanju preduzeća.

Pravna lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju projekta se ne mogu koristiti za: kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza; zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
 • da su podneli popunjen zahtev Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije;
 • da u ovoj godini za iste aktivnosti nisu već koristila sredstva budžeta Republike Srbije, lokalne samouprave ili donatora.
 • Finansijski okvir  – Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici projekta ostvaruju pravo na refundiranje do 50% opravdanih troškova realizovanih inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali deo sredstava pravna lica su obavezna da obezbede iz sopstvenog učešća. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti veći od 800.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara za drugu grupu aktivnosti.

Rok: 29. junom 2009. godine do 10 časova.

zp8497586rq

Konkurs START-UP krediti za preduzetnike i pravna lica

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA, FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MSPP

Konkurs START-UP krediti za preduzetnike i pravna lica

Konkurs za početnike bez hipoteke

Konkurs START-UP krediti za preduzetnike i pravna lica

Ovaj program sprovodi Fond za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj MSPP.

OSNOVNI CILJEVI

Aktivnost Fonda za razvoj Republike Srbije, po ovom programu u 2009. godini biće usmerena na dugoročno kreditiranje preduzetnika i pravnih lica.

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaće preduzetnici i pravna lica na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 1. juna 2008.godine i kasnije.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nikad ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, mogu biti korisnici ovih sredstava.

Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

programe primarne poljoprivredne proizvodnje;

kreditiranje infrastrukture;

kreditiranje trgovine;

kreditiranje kupovine putničkih  vozila;

kreditiranje organizovanja igara na sreću i lutrija.

Potencijalni korisnici sredstava, zahteve podnose Fondu ili najbližoj ekspozituri Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Agencija sukcesivno dostavlja Fondu objedinjene zahteve. Fond vrši ocenu i obradu zahteva i predlaže Upravnom odboru Fonda odgovarajuće odluke. Agencija vrši namensku kontrolu kredita, nakon isteka perioda počeka otplate kredita.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Izmirenjem dospelih obaveza (najmanje dva anuiteta) preduzetnici i pravna lica stiču pravo, odnosno imaju prednost na korišćenje sredstava Fonda u skladu sa Programom Fonda.

KREDITIRANJE PREDUZETNIKA

Prednost u korišćenju kredita za preduzetnike imaju lica do 25 godina starosti koja su prošla obuku po programima:

– podržanih od strane Vlade (programi obuke preko Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva,  Nacionalne službe zapošljavanja i drugih programa Vlade);

– omladinskog preduzetništva, organizovanu od strane BIP (Business inovation program) koji sprovodi Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Republička agencija za MSPP.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

u iznosu  od 500.000,00 dinara do 1.300.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

rokom otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:

ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) ;

menice potpisane od strane dva kreditno sposobna žiranta za kredite od 500.000,00 dinara;

ugovorno jemstvo, ili pristupanje dugu od strane pravnog lica ili preduzetničke radnje, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga;

hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripad

ajuću kamatu.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene  menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

KREDITIRANJE PRAVNIH LICA

Prednost u odobrenju kredita imaju korisnici (osnivači pravnih lica), do 40 godina starosti.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

–           u iznosu od 500.000,00 do 2.500.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračuvanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

–           rok otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

–           hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica), čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću  kamatu,

–           ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane  pravnog lica, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca  duga.

–           ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) do visine kredita u iznosu od 1.300.000,00 dinara.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

REALIZACIJA SREDSTAVA

Postupak odobravanja kredita sprovodiće se u skladu sa uputstvima koje će Fond  doneti za  sprovođenje ovog programa.

Korisnici kredita, čiji je zahtev usvojio Upravni odbor Fonda u obavezi su da zaključe ugovore o kreditu, u roku do 60 dana od  donošenja odluke.

IZNOS SREDSTAVA I PLANIRANA MESEČNA DINAMIKA KORIŠĆENJA SREDSTAVA

U 2009.godini, za ove namene, opredeljena su sredstva u iznosu 3.100.000.000,00 dinara.

Odobravanje kredita vršiće se u skladu sa Zakonom o Fondu, Statutom Fonda i programom.

Planirana dinamika povlačenja sredstava je 775.000.000,00 dinara po svakom kvartalu.

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA

Izveštaj o realizaciji ovog programa Fond će, šestomesečno, dostavljati, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će izveštaj o realizaciji ovog programa, šestomesečno,  dostavljati Vladi.

KONTAKT

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja poziva zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, da zahteve za kredit podnose Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva preko Regionalnih agencija/centara, odnosno kancelarija Republičke agencije za MSPP ili Fondu za razvoj Republike Srbije, kako bi zajedno realizovali Vašu ideju i pokrenuli privredni razvoj zemlje.

zp8497586rq

Krediti za poboljšanje ugostiteljske ponude

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Konkurs za dodelu kredita za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma za 2009. godinu

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude. Za ove namene u budžetu za 2009. godinu predviđeno je 320.000.000,00 dinara.

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta utostiteljske ponude, što obuhvata:

izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih paciteta, restorana i sportsko  rekreativnih i zabavnih  kapaciteta;

rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih ugostiteljskih objekata;

restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete ugostiteljske ponude;

unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;

dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima fizičko lice, malo i srednje preduzeće iz oblasti turizma koje:

je registrovano za obavljanje ugostiteljske delatnosti ili je kao poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih  gazdinstava;

u prethodne dve godine nije pravnosnažno kažnjavano za krivično delo, prekršaj ili privred

ni prestup u obavljanju  delatnosti;

je izmirilo poreske i druge dažbine u prethodnoj godini.

O ispunjenosti svih napred navedenih uslova podnose se odgovarajući dokazi.

Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu kreditnih sredstava utvrđuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će sa korisnicima kojima se odobre sredstva zaključivati ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 2.000.000,00 dinara. Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.

Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

– odgovarajući broj blanko sopstvenih menica i hipoteka na nepokretnosti građevinskog objekta i građevinskog zemljišta u privatnoj svojini u odnosu 1:1 od ukupne vrednost kreditnih sredstava ili odgovarajući broj blanko sopstvenih menica i garancija poslovne banke odnosno avalirane menice od strane poslovne banke.

Konkurs je otvoren: 1. septembar 2009. godine

zp8497586rq

Konkurs za razvoj turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja turizma u 2009. Godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (subvencija) za finansiranje projekata razvoja turizma u 2009. godini.

Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, preduzeća, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrukture, za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 451, jedinice lokalne samouprave za projekte razvoja turizma  sa ekonomske klasifikacije 463 i neprofitne organizacije, sportske i omladinske organizacije i udruženja građana za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 481, ako se tim projektima obezbeđuje:

 • edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
 • izrada prostornih i urbanističkih planova i razvojnih planova restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture;
 • izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
 • uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju

  turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture koja ne pripada eksternim tehničkim sistemima višeg reda kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi, kao i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

 • uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
 • izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
 • rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
 • realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje i sortiranje čvrstog otpada itd.).

Konkurs je otvoren do: 31.12.2009. godine

zp8497586rq

Dve hiljade evra za novo radno mesto

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Dve hiljade evra za novo radno mesto

Ove godine država će u aktivne mere zapošljavanja uložiti oko tri milijarde dinara, što je za oko 25 odsto više nego prošle godine. Taj novac će preko Nacionalne službe za zapošljavanje biti usmeren na subvencionisanje otvaranja novih radnih mesta, obuke i treninge za posao, sajmove zapošljavanja, „džob klubove“, kaže u razgovoru za „Blic“ Vladimir Ilić, državni sekretar za zapošljavanje pri Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

On dodaje da je reč isključivo o novcu koji ide preko Nacionalne službe zapošljavanja, a pomoć će ići i preko drugih državnih institucija, kao što je Fond za razvoj, koji bi ove godine kroz kredite trebalo da obezbedi četiri milijarde dinara. Ilić naglašava da su prošle godine zbog privremenog finansiranja mnogi programi startovali znatno kasnije, ali da će u 2008. svi konkursi i javni pozivi za utrošak tog novca biti objavljeni odmah početkom godine.

Šta će biti novo u tim programima?
– Kao prvo, biće povećane subvencije za otvaranje novih radnih mesta i one će se kretati između 1.000 i 2.000 evra. Novo u ovom programu biće i to što će visina subvencija biti definisana stepenom razvoja i stopom nezaposlenosti u tom regionu. Najnerazvijenija područja će dobijati najveće subvencije. Znači: 2.000 evra, odnosno 160.000 dinara, plus dodatnih 40.000 ukoliko se zapošljava lice romske nacionalnosti, osoba starija od 50 godina ili osoba sa invaliditetom. I za javne radove biće izdvojeno više novca: oko 450 miliona dinara, što je skoro duplo više nego lane. U ovom projektu trebalo bi da bude angažovano između 6.000 i 7.000 ljudi. Konkurs za javne radove biće raspisan već ovog meseca.

Da li će u novom zakonu o zapošljavanju, koji se priprema, biti promenjene odredbe koje se odnose na korisnike novčane naknade?
– Taj segment u sadašnjem zakonu, po mom mišljenju, urađen je sasvim solidno i ja ne bih išao na smanjenje prava koja uživaju nezaposleni. Mislim da neće biti bilo kakvog smanjivanja prava ni zaposlenih ni nezaposlenih. U novom zakonu težište će biti na prevazilaženju problema nezaposlenosti novim aktivnim merama na tržištu rada, posebno za socijalno ugrožene kategorije – Rome, invalide, žene, mlade, kao i na decentralizaciji. Sada se sve kreira u centrali bez obzira na regionalne razlike i specifičnosti pojedinih regiona.

Pre pola godine najavili ste da će možda biti smanjeni porezi na zarade kako bi se stimulisalo veće zapošljavanje. Hoće li biti nešto od te najave?
– To bi bilo dobro. Međutim, o tome odlučuje Ministarstvo finansija i ja sam im sugerisao da bi to trebalo uraditi jer bismo time postigli dva cilja. Prvi je rasterećenje privrede i poslodavaca od obaveza za koje mislim da su u stanju u kome se privreda sada nalazi previsoke. Drugi bi bilo legalizovanje jednog dela rada na crno jer bi poslodavci u slučaju smanjenja dažbina bili skloniji da prijave realne zarade i stvarni broj zaposlenih. Ministar finansija se, koliko znam, tim povodom nije oglašavao, a budući da je već napravljen budžet za 2008. godinu, nije realno da se to desi u ovoj godini. Možda je to tema za 2009.

Koje su to privredne grane koje zapošljavaju najviše ljudi i kakvi se trendovi mogu očekivati u narednim godinama?
– Najviše zapošljava sektor malih i srednjih preduzeća, prerađivačka industrija, zanatstvo i uslužne delatnosti, građevinarstvo i saobraćaj. Imali smo jedan interesantan projekat „Zajedno do posla“ i u okviru njega anketirano je oko 1.200 poslodavaca iz Banata i Beograda. Trebalo je da iskažu svoje potrebe za radnom snagom. Rezultati ovog istraživanja mogu se generalizovati za čitavu Srbiju i oni kažu da su sada u ekspanziji takozvane moderne usluge: konsalting, bankarstvo, finansijske usluge, sektor informacionih tehnologija. U sektoru tradicionalnih usluga nema novog zapošljavanja. Ove godine pokrenućemo projekat izrade prognoza na tržištu rada u smislu koja će se zanimanja tražiti, i to treba da bude signal obrazovanju koje vrste kadrova treba da proizvodi za tržište rada.

Protiv sedenja na birou

Ranije je predloženo da oni koji postanu višak, a nedostaje im do pet godina do penzije, mogu to vreme da premoste preko biroa.
– O tome još nije zauzet stav, ali je moje mišljenje da mi kroz zakon treba da promovišemo rad. Ja sam protiv takvog premošćavanja staža i omogućavanja da neko sedeći kod kuće pet godina stiče staž.