Zapis sa oznakom ‘KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE’

Dodela sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave za ekonomsko osnaživanje izbeglica kroz dohodovne aktivnosti po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 2.000.000 dinara.

Vrednost sredstava za ekonomsko osnaživanje iznosi 200.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 10. marta 2017. godine, sa naznakom: ”JAVNI POZIV – ekonomsko osnaživanje za izbeglice”.

Detaljnije

Poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz nabavku građevinskog materijala

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz nabavku građevinskog materijala

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave u stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica nabavkom građevinskog materijala po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 5.500.000 dinara.

Maksimalni iznos jednog paketa građevinskog materijala, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi 550.000 dinara. Minimalni iznos jednog paketa građevinskog materijala, po porodičnom domaćinstvu korisnika iznosi 200.000 dinara.

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 10. marta 2017. godine, sa naznakom: ”JAVNI POZIV – građevinski materijal za izbeglice”.

Detaljnije

Poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant).

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave u stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant), po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 4.200.000 dinara.

Maksimalni iznos sredstava koji jedinica lokalne samouprave dodeljuje porodičnom domaćinstvu korisnika za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć namenjenu za građevinski i drugi materijal i/ili opremu (mali grant) iznosi 1.400.000 i to: 1.200.000 dinara za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i 200.000 dinara za dodatnu pomoć (mali grant), po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Kriterijumi za učešće jedinica lokalne samouprave
Za učešće na Javnom pozivu, potrebno je da jedinica lokalne samouprave ispunjava sledeće kriterijume:
1) da je obrazovan Savet za migracije;

2) da je usvojen plan aktivnosti u kojem je navedena mera u oblasti upravljanja migracijama;

3) da postoje personalni i tehnički kapaciteti za realizaciju mere, odnosno aktivnosti (spremnost jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih/građevinskih uslova za realizaciju aktivnosti);

4) da su pravdana sredstva koja su dodeljivana kroz ranije, slične programe i projekte (da su jedinice lokalne samouprave dobile potvrdu Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica za pojedinačne projekte, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima odobrenim po javnim pozivima Komesarijata za izbeglice i migracije iz juna 2015. godine)/podneta dokumentacija;

5) da je za bazu trajnih rešenja Komesarijatu za izbeglice i migracije dostavila podatke o izabranim korisnicima, po ugovorima zaklljučenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i jedinice lokalne samopurave zaključno sa 30. junom 2015. godine (osim za jedinice lokalne samouprave koje imaju važeće anekse ili su vratile neutrošena sredstva);

6) da je spremna da učestvuje u iznosu od najmanje 5%, odnosno najmanje 10% od vrednosti podsticaja, mere odnosno aktivnosti za koju se prijavljuje (nedovoljno razvijene, izrazito nedovoljno razvijene i jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u devastiranom području u iznosu od najmanje 5% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti, ostale jedinice lokalne samouprave u iznosu od najmanje 10% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti. Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS” broj 104/14).

Obavezna dokumentacija
Jedinica lokalne samouprave, prilikom prijave na Javni poziv, dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen obrazac Prijave:
– fotokopiju akta o obrazovanju/formiranju Saveta za migracije;
– lokalni akcioni plan ili drugi strateški akt u kome je navedena aktivnost iz Javnog poziva;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih/građevinskih uslova za realizaciju aktivnosti (izjava mora biti zavedena i potpisana);
– fotokopiju potvrda Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima odobrenim po javnim pozivima Komesarijata za izbeglice i migracije iz juna 2015. godine ili fotokopiju potvrda o vraćenim neutrošenim sredstvima ili fotokopiju važećeg aneksa;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da participira sopstvenim sredstvima u realizaciji aktivnosti (izjava mora biti zavedena i potpisana).

Prioritet pri izboru jedinica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant), utvrđuju se na osnovu sledećih kriterijuma:
– broja potencijalnih korisnika;
– opravdanosti i izvodljivosti predloženih aktivnosti;
– prethodnog iskustva u sprovođenju sličnih aktivnosti;
– opravdanih ranije dodeljenih sredstava za ove ili slične namene;
– nivoa ekonomskog razvoja jedinice lokalne samouprave.

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 10. marta 2017. godine, sa naznakom: ”JAVNI POZIV – seoske kuće za izbeglice”. Pristigle zahteve razmatra Komisija za izbor jedinica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstava namenjena stvaranju i poboljšanju uslovam stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant) (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa navedenim kriterijumima i utvrđuje listu jedinica lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove i kriterijume za dodelu sredstava.

Odluku o izboru jedinica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstva donosi komesar, na predlog Komisije.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom

Javni seoske-kuce-za-izbegla-licapoziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine.

Maksimalni iznos sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 1.800.000 dinara.
Maksimalni iznos sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi 180.000 dinara.

Kriterijumi za učešće jedinica lokalne samouprave

Za učešće na Javnom pozivu, potrebno je da jedinica lokalne samouprave ispunjava sledeće kriterijume:

1. da je obrazovan Savet za migracije;

2. da je usvojen lokalni akcioni plan;

3. da postoje personalni i tehnički kapaciteti za realizaciju aktivnosti (spremnost jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti uslova za realizaciju aktivnosti);

4. da su pravdana sredstva koja su dodeljivana kroz ranije, slične, programe i projekte (da su jedinice lokalne samouprave dobile potvrdu Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica za pojedinačne projekte, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima realizovanim po javnom pozivu Komesarijata za izbeglice i migracije u decembru 2012. godine);

5. da je spremna da participira u iznosu od najmanje 5%, odnosno najmanje 10% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti (nedovoljno razvijene, izrazito nedovoljno razvijene i jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u devastiranom području u iznosu od najmanje 5% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti, ostale jedinice lokalne samouprave u iznosu od najmanje 10% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti. Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS” broj 104/14).

Obavezna dokumentacija

Jedinica lokalne samouprave, prilikom prijave na Javni poziv, dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen obrazac Prijave;
– fotokopiju akta o obrazovanju/formiranju Saveta za migracije;
– lokalni akcioni plan;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti uslova za realizaciju aktivnosti;
– fotokopiju potvrda Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima realizovanim po javnom pozivu Komesarijata za izbeglice i migracije u decembru 2012. godine;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da participira sopstvenim sredstvima u realizaciji aktivnosti.

Obrazac prijave koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 16. juna 2015. godine, sa naznakom: „JAVNI POZIV – za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom ”.
Pristigle prijave razmatra Komisija za izbor jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstav koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava Republike Srbije i AP Vojvodine za interno raseljena lica dok su u raseljeništvu (u daljem tekstu: Komisija) i u skladu sa navedenim kriterijumima, utvrđuje listu jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lista). Odluku o izboru jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji kojima se dodeljuju sredstva namenjena za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine za porodična domaćinstav koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom donosi komesar, na osnovu utvrđene Liste.

Detaljnije

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave – Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica

helping-handKOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE
 
Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti.

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 3.400.000 dinara.

Vrednost sredstava za ekonomsko osnaživanje iznosi 170.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Uslovi za učešće:

 • spremnost jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih uslova za dobijanje pomoći;
 • spremnost jedinice lokalne samouprave da učestvuje sopstvenim sredstvima i to u iznosu od najmanje 5% od traženih sredstava za nedovoljno razvijene i izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave shodno Zakonu o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“ br.  51/90, 30/10, 69/11 i 107/12), odnosno od najmanje 10% od traženih sredstava za ostale jedinice lokalne samouprave;
 • da su jedinice lokalne samouprave dostavile dokumentaciju za pravdanje sredstva dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osnaživanje zaključno sa sredstvima realizovanim po javnom pozivu  Komesarijata u  decembru 2011. godine

Obavezna dokumentacija:

 • Zahtev za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti.
 • Fotokopije potvrda izdatih od strane Komesarijata  o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osnaživanje izbeglica i interno raseljenih lica za pojedinačne projekte u periodu od 2009. godine, zaključno sa decembrom 2011. godine
 • Izjava jedinice lokalne samouprave o spremnosti da učestvuje sopstvenim sredstvima
 • Izjava jedinice lokalne samouprave o spremnosti da angažuje stručne službe u cilju uspešne realizacije ekonomskog osnaživanja.

Prioritet pri izboru jedinica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstva za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma, i to:

 • broja potencijalnih korisnika;
 • opravdanosti i izvodljivosti predloženih aktivnosti;
 • prethodnog iskustva u sprovođenju sličnih aktivnosti;
 • opravdanih ranije dodeljenih sredstava za ove ili slične namene;
 • postojanja strateških i planskih dokumenata.
 • nivoa ekonomskog razvoja jedinice lokalne samouprave

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 5. avgusta 2013. godine sa naznakom : „JAVNI POZIV – dohodovne aktivnosti za interno raseljena lica.“

Pristigle zahteve razmatra Komisija za izbor jedninica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstva za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa navedenim kriterijumima i utvrđuje listu jedinica lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove i kriterijume za dodelu sredstava.

Odluku o izboru jedinica lokalne samuprave kojima se dodeljuju sredstva donosi komesar, na predlog Komisije.

Nepotpuni zahtevi i zahtevi koji nisu dostavljeni u navedenom roku biće izuzeti iz razmatranja.

Link