MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2024. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2024. godini

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2024. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – dr. zakon i 35/23), Programom upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022–2031. godine („Službeni glasnik RS“, broj 12/22), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da

ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

1) PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstava jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2024. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava u sprečavanju nelegalnog deponovanja otpada i prevenciji nastajanja novih divljih deponija na teritoriji Republike Srbije, putem sufinansiranja projekata čišćenja divljih deponija na teritoriji lokalnih samouprava.

2) VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 6.534.362,80 dinara (slovima: šestmilionapetstotinatridesetčetirihiljadetristotinešezdesetdvadinara i 80/100), u skladu sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 92/23), Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, Program 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost/Projekat 4015-Prevencija nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje, ekonomska klasifikacija 463-Transferi ostalim nivoima vlasti.
Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2024. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava u sprečavanju nelegalnog deponovanja otpada i prevenciji nastajanja novih divljih deponija na teritoriji Republike Srbije, putem sufinansiranja projekata čišćenja divljih deponija na teritoriji lokalnih samouprava.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% ukupnih troškova snosi korisnik sredstava.

Ukoliko korisnik sredstava ne utroši sva opredeljena sredstva, dužan je da izvrši povraćaj neutrošenih sredstava u skladu sa procentualnim iznosom učešća Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta.

Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;

– građevinski radovi, kao i drugi radovi koji nisu neophodni u cilju realizacije projekata čišćenja divljih deponija;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).
Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta.

3) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalnih samouprava (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2024. godini sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (naziv projekta, informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi, zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, ukupna vrednost projekta i učešće Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i detaljna specifikacija troškova);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura);
6) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka kao i druge izjave odgovornog lica;
7) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

Zahtev se podnosi na Obrascu zahteva – Obrazac broj 1. Podnosilac zahteva može podneti jedan zahtev na Javni konkurs.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 7. majem 2024. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu eko.konkursi@eko.gov.rs ili na telefon: 011/26-97-625

Detaljnije