Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE’

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2018. godini u jedinicama lokalne samouprave

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

 • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, broj 25/18)
 • Ukupno bespovratna sredstva koja se dodeljuju u javnom pozivu iznose do 125 miliona dinara.
 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave koje mogu prijaviti samo jedan projekat unapređenje energetske efikasnosti
 • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 15. maj 2018. godine
 • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralja Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 04. jula 2018. godine do 15 sati.
 • Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva,
  http:// www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs
 • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

Detaljnije

Dodela sredstava za unapređenje energetske efikasnosti

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, jp 1/16

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:
•    Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni Glasnik RS” 13/16)
•    Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva koja se dodeljuju u javnom pozivu iznose do 125 miliona dinara.
•    Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave koje mogu prijaviti samo jedan projekat unapređenje energetske efikasnosti
•    Datum objavljivanja u dnevnom listu „Novosti” 11. aprila 2016. godine
•    Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralja Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 16. maj 2016. godine do 15 sati.
•    Odluka o izboru biće objavljena u roku od 30 dana od poslednjeg dana roka za podnošenje prijava na internet stranici Ministarstva, link:http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
•    Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: fondee@mre.gov.rs.
•    Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet prezentaciji Ministarstva, link: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

 

Javni poziv za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere

edukacijaMINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:
•    Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 24. juni 2015. godine

•    Rok za podnošenje prijava 24. juli 2015. godine do 12 sati

•    Pravo na podnošenje prijava imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa javnim pozivom

•    U roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava Komisija za pripremu i sprovođenje javnog poziva za izbor organizacije za obuku energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika će na osnovu provere podnetih prijava predložiti  Ministru rudarstva i energetike da izda ovlašćenja za obuku

•    Lica za kontakt: Biljana Mlinar, tel. broj  011/36-04-490 i Vesna Rodić, tel. broj  011/360-44-59, e-mail: ems@mre.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

biomasa2

I UVOD I PREDMET
1.    U okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.

2.    Cilj Projekta je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe u Republici Srbiji.

3.    Sredstva za finansiranje projekata iz ovog javnog poziva, obezbeđuje Globalni fond za životnu sredinu i UNDP.

4.    U okviru Projekta obezbeđena su bespovratna finansijska sredstava kao podrška investitorima (u daljem tekstu: bespovratna sredstva) za izgradnju do osam postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase ili biogasa.

5.    Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji su predmet ovog javnog poziva iznosi 1,6 miliona USD i biće raspoređeni od strane Ministarstva rudarstva i energetike u skladu sa ovim pozivom.

6.    Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva sva zainteresovana lica koji imaju pravo učešća u ovom postupku da dostave svoje prijave, pod uslovima iz ovog poziva za predmetni postupak dodele bespovratnih sredstava.

7.    Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2015. godine do 12,00 časova. Prijave podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja prijava vraćene neotvorene podnosiocima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

8.    Prijave se dostavljaju u jednom primerku u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom  ili lično na adresu Ministarstva: MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE, ul. Kralja Milana 36, 11 000 Beograd sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA ZA POSTUPAK DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE/BIOGASAˮ, sa pozivom na broj 312-01-00709/2013-04. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i telefon podnosioca prijave.

9.    Pravo učešća na otvaranju prijava imaju ovlašćeni predstavnici podnosioca, što će dokazati predajom potpisanog i overenog punomoćja, isključivo u originalu. Faksovi i fotokopije se neće uvažiti.

10.    Izbor najboljih projekata izvršiće se na osnovu kriterijuma predviđenih ovom konkursnom dokumentacijom.

11.    Lice za kontakt: Rastislav Kragić, 011/334-67-55. E-mail: oie@mre.gov.rs

II UPUTSTVO UČESNICIMA KAKO DA SAČINE PRIJAVU

Uslovi za prijavu

1. Na javni poziv mogu se prijaviti privredna društva, zadruge i fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost (preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva), podnošenjem prijave na propisanom obrascu (a koji se može preuzeti ovde: 01 OBRAZAC PRIJAVE) i koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • većinski su u privatnoj, odnosno zadružnoj svojini;
 • ispunjavaju uslove za izgradnju postrojenje za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije koje kao primarno gorivo – energent koristi biomasu u smislu zakona kojim se uređuje energetika;
 • ukupna vrednost investicije u postrojenje iz prethodne tačke je najmanje 1.200.000,00 USD;
 • obezbedili su kredit od banke za izgradnju postrojenja iz tačke 2).
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • da do dana raspisivanja ovog javnog poziva postrojenje nije priključeno na elektrodistributivnu, odnosno prenosnu mrežu

2. Dokazivanje ispunjenosti uslova za učestvovanje na javnom pozivu utvrđuju se sledećom dokumentacijom koja se podnosi uz prijavu:

 • izvod iz registra privrednih subjekata – za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – za poljoprivredno gazdinstvo;
 • projekat za građevinsku dozvolu potvrđen potpisom i pečatom lične licence glavnog projektanta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 • akt banke o odobrenju kredita podnosiocu prijave;
 • studiju opravdanosti, odnosno biznis (poslovni) plan sa podacima o:
  – vrsti, poreklu, donjoj toplotnoj moći i planiranoj količini na godišnjem nivou;
  – svakog energenta koje će postrojenje koristiti;
  – planiranoj godišnjoj proizvodnji i isporuci električne energije;
  – planiranoj godišnjoj proizvodnji i isporuci toplotne energije;
  – instalisanoj električnoj snazi postrojenja;
  – instalisanoj toplotnoj snazi postrojenja;
  – vrednosti investicije celog projekta;
 • izveštaj tehničkog konsultanta banke;
 • potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;
 • potvrda nadležnog organa da podnosiocu prijave u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • popunjen i potpisan model ugovora koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije kojim se učesnik u postupku saglašava sa uslovima i sadržinom ugovora (a koji se može preuzeti ovde: 02 UGOVOR O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA);
 • predugovor ili ugovor o prodaji toplotne energije ako ga podnosilac prijave poseduje.

Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2015. godine do 12,00 časova.

Detaljnije

Javni poziv naučnoistraživačkim organizacijama

Masdar InstituteMINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv naučnoistraživačkim organizacijama za dostavljanje predlaga projekata u oblasti obnovljivih izvora energije u cilju saradnje sa Masdar institutom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

OSNOVNE INFORMACIJE
Vlada Republike Srbije je oktobra 2013. godine potpisala Protokol o utvrđivanju akcionog okvira o saradnji sa „ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u čijem sastavu je i Masdar institut („Masdar Institute“ http://www.masdar.ac.ae). Tim protokolom je, pored ostalog, predviđeno dalje unapređenje odnosa strana potpisnica u pogledu naučnog razvoja u oblasti obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva institute, fakultete, i druge naučnoistraživačke organizacije registrovane u Republici Srbiji (u daljem tekstu: naučnoistraživačke organizacije) da podnesu predloge projekata, odnosno modela saradnje (u daljem tekstu: projekti) sa Masdar institutom, a koji se odnose na upotrebu obnovljivih izvora energije. Sve blagovremeno podnete prijave koje zadovoljavaju tražene uslove ovog poziva biće prosleđene partnerima iz Masdar instituta na dalji pregled u cilju odabira projekata na kojima ima obostranog interesa za buduću saradnju.

Projekti koji obuhvataju sledeće vidove saradnje će biti dalje razmatrani:
– Tematska predavanja naših stručnjaka u Masdar institutu;
– Tematska predavanja stručnjaka iz Masdar instituta u Republici Srbiji;
– Zajednički rad na naučnoistraživačkim projektima u Republici Srbiji;
– Zajednički rad na naučnoistraživačkim projektima u Masdar institutu.

Cela procedura ovog javnog poziva je zasnovana na dobroj volji i korektnim partnerskim odnosima, odnosno neobavezujuća je za bilo koju stranu u ovom procesu do trenutka eventualnog potpisivanja ugovora o saradnji.

Rok za prijavu: do 27. marta 2015. godine.

OSTALE INFORMACIJE
Predloge projekata koji su zakasnili sa prijavom ili ne zadovoljavaju osnovne zahteve ovog poziva, Ministarstvo ima prava da isključi iz dalje procedure.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je:
Rastislav Kragić, Ministarstvo rudarstva i energetike, Odsek za obnovljive izvore energije, telefon 011/3346-755, e-mail: rastislav.kragic@mre.gov.rs

Detalji