MINISTARSTVO PRIVREDE – Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2024. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2024. godinu

I. Sredstva za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture

Za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture (u daljem tekstu: Program) sredstva će biti opredeljena u budžetu Republike Srbije za 2024. godinu.
Navedena sredstva biće opredeljena za realizaciju:
1) mere infrastrukturnog opremanja zona poslovanja i povezivanja zona poslovanja sa okruženjem (u daljem tekstu: Mera 1);
2) mere unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti (u daljem tekstu: Mera 2).

II. Podnosilac prijave projekta

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Podnosilac prijave može podneti po jednu prijavu projekta za svaku meru Programa.

III. Cilj i namena Programa

Cilj Programa je unapređenje razvojnog potencijala jedinica lokalnih samouprava kroz stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija, unapređenje privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.
Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 1 je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske infrastrukture, objekata – zgrada i ostale infrastrukture u zoni poslovanja i infrastrukture koja obezbeđuje povezivanje zone poslovanja sa okruženjem.
Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 2 je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne elektroenergetske, energetske infrastrukture, projekata uređenja površina javnih namena, površina namenjenih opštoj rekreaciji i ostale infrastrukture koja je u funkciji razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti.

IV. Finansiranje projekta

Ministarstvo učestvuje u finansiranju projekta u određenom procentu u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave na sledeći način:
1) do 100% vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz četvrte i treće grupe razvijenosti;
2) do 60 % vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz druge i prve grupe razvijenosti.
U pogledu stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja prijave projekta.
Iz budžeta jedinice lokalne samouprave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV, kao i PDV na ukupnu vrednost projekta.

V. Uslovi za dodelu sredstava Programa

Uslovi za dodelu sredstava Programa su:
1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;
2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave;
3) da je projekat u skladu sa prostornim planovima i urbanističkim projektima jedinice lokalne samouprave.

VI. Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta

Ocenjivanje i odabir projekta vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) opravdanost projekta;
2) održivost projekta;
3) postojanje namere investitora/korisnika za investiranje;
4) efekti projekta:
a) planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta – za Meru 1;
b) planirani broj direktnih korisnika nakon realizacije projekta – za Meru 2.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj: 011/333-4132, 011/333-4149 i 011/333-4180.

Rok za podnošenje prijava je 21. septembar 2023. godine.

Detaljnije