POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i angažovanja stručnih saradnika na Andrevlju za 2023. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i angažovanja stručnih saradnika na Andrevlju za 2023. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu sa Finansijskim planom za 2023. godinu, za unapređenje kvaliteta srednjeg obrazovanja – troškove učestvovanja talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i stručnih saradnika (ili profesora u izuzetnim slučajevima) u svojstvu realizatora predviđenih aktivnosti iz sfere prirodnih i društvenih nauka, umetnosti i kulture koje će se održavati u periodu mart-maj 2023. godine u Centru za privredno-tehnološki razvoj „Andrevlje“ na Andrevlju, opredeljuje iznos od 6.000.000,00 dinara za srednje škole.
Pravo učestvovanja na Konkursu imaju srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Navedena sredstva namenjena su za podizanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja i vaspitanja – troškove projekta obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine u 2023. godini, koji će se održati u periodu mart-maj 2023. godine u šestodnevnom trajanju (po 5 punih pansiona), u Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine, Andrevlje, Banoštor.

Srednje škole mogu konkurisati za:
1) troškove smeštaja i ishrane učenika njihovih škola (za drugi i treći razred), radi njihovog učešća u predviđenim aktivnostima, za 5 punih pansiona;
2) troškove smeštaja, ishrane i naknade za rad stručnog saradnika (ili profesora u izuzetnim slučajevima) njihovih škola, koji će biti angažovan u svojstvu realizatora predviđenih aktivnosti učenika, takođe 5 punih pansiona, koji će biti prisutan svih 6 dana i koji će pratiti učenike u ostvarivanju svih planiranih aktivnosti.

Potrebno je da škole prijave 10 učenika i 1 stručnog saradnika (ili profesora u izuzetnim slučajevima), koji ispunjavaju predviđene kriterijume.
Predviđene aktivnosti će se organizovati u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i saglasno rasporedu koji će sačiniti Sekretarijat.
Finansijskom podrškom koja se daje ovim Konkursom promoviše se, odnosno štiti javni interes utvrđen odredbama člana 6, 7, 8, i 9. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018 – dr- zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021).

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA

Prilikom određivanja visine sredstava za dodelu, u skladu sa Pravilnikom, primenjuju se sledeći kriterijumi:

1. stepen uključenosti ciljne grupe kojoj je program/projekat namenjen;
2. dosadašnja iskustva u realizaciji programa/projekata koji doprinose unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada;
3. kriterijumi za učenike: ovim projektom mogu biti obuhvaćeni učenici koji su učestvovali najmanje na opštinskim takmičenjima iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, kulture i umetnosti ili koji su prethodni razred završili sa najmanje vrlo dobrim uspehom;
4. kriterijumi za stručne saradnike (ili profesore u izuzetnim slučajevima): diploma o odgovarajućem obrazovanju u skladu sa odgovarajućim propisima;
5. poštovanje specifičnosti ustanove i socijalne politike lokalne samouprave:
6. iznos sredstava od zakupa objekta ili dela objekta koji se uplatio u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu kada je raspisan konkurs.

NAČIN APLICIRANJA

Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata.
Jedna ustanova može da podnese jednu prijavu.
Uz prijavu na Konkurs, podnosi se popunjen jedinstveni obrazac prijave sa brojem učenika kao i stručnim saradnikom (ili profesorom u izuzetnim slučajevima) za koje škola aplicira (u delu obrasca prijave koji se odnosi na učenike – upisuje se samo broj učenika bez navođenja ličnih podataka učenika, a u delu obrasca prijave koji se odnosi na stručnog saradnika (ili profesora u izuzetnim slučajevima), potrebno je da se za tog stručnog saradnika (ili profesora u izuzetnim slučajevima) – bez navođenja ličnih podataka, navedu kompetencije i pol.
O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Prilikom razmatranja prijava na Konkurs, Komisija će uzeti u obzir programe i projekte u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja, koji se odnose na:

1. Modernizaciju vaspitno-obrazovnog rada
1a) osavremenjivanje nastavnog procesa putem inovativnosti i kreativnosti svih učesnika,
2. Usaglašavanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada
2a) unapređivanje preduzetničkog duha, razvoj praktičnih i životnih veština, profesionalna orijentacija i karijerno vođenje, podizanje kvaliteta stručne prakse,

3. Podrška inkluzivnom obrazovanju i prevenciji ranog napuštanja formalnog obrazovanja
3a) podrška učenicima sa izuzetnim sposobnostima, razvoj talenata u skladu sa njihovim obrazovno-vaspitnim potrebama (prilagođavanjem načina i uslova rada, obogaćivanjem i proširivanjem nastavnih sadržaja, takmičenjima učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva prosvete /međuregionalna, međunarodna).

Srednje škole dokaze o ispunjenosti uslova za učenike i stručne saradnike (ili profesore u izuzetnim slučajevima) dostavljaju na zahtev Sekretarijata, prilikom sačinjavanja rasporeda učešća, a za tačnost podataka navedenih u obrascu prijave, odgovoran je direktor škole.
Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Ukoliko prijavu potpisuje lice po ovlašćenju, neophodno je priložiti uredno ovlašćenje za potpisivanje iste.
Ukoliko je Srednja škola ostvarila prihod od izdavanja u zakup objekta ili dela objekta u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine, uz prijavu na Konkurs neophodno je dostaviti Ugovor o zakupu objekta ili dela objekta u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine, koji je bio na snazi u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu kada je raspisan konkurs i dokaz o uplati sredstava u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, od prethodne kalendarske godine u odnosu na godinu kada je raspisan konkurs.
Uz Prijavu na Konkurs, prilažemo vam Zdravstveni list učenika koji je neophodno popuniti i dostaviti stručnom saradniku (ili profesoru u izuzetnim slučajevima) škole koji će biti u pratnji deteta. Zdravstveni list se ne dostavlja Sekretarijatu.

Komisija neće razmatrati:
– nepotpune prijave;
– neblagovremene prijave;
– nedopuštene prijave (prijave podnete od strane lica koja su neovlašćena i subjekata koji nisu predviđeni konkursom);
– prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene,
– prijave korisnika koji u prethodnoj godini nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja,
– prijave korisnika koji narativni/finansijski izveštaj o realizaciji programa/projekata iz prethodne godine nisu dostavili u predviđenim rokovima.

Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8. mart 2023. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu
i nacionalne manjine-nacionalne zajednice
„Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i angažovanja stručnih saradnika na Andrevlju za 2023. godinu“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac upitnika se može preuzeti od 1. marta 2023. godine na zvaničnoj Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na telefon: 021/ 487 4035 i 021/487 4330.

Detaljnije