POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2023. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2023. godinu

Predmet Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 18.000.000,00 dinara.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.800.000,00 dinara.

Građevinska vrednost nekretnine koja se predlaže za kupovinu, ne sme biti veća od 2.400.000,00 dinara.

Ciljevi konkursa usmereni su na:
• podsticanje razvoja ruralnih sredina,
• povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti.

Pravo učešća na Konkursu imaju:
• supružnici koji su u bračnoj zajednici u skladu sa Zakonom i
• vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA
Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;
3. supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom), u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs;
6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
7. da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Rok za prijavu na Konkurs je 21.4.2023. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu konkursi@ravnopravnost.org.rs, ili putem telefona: 021/6615-133 i 021/6617-177

Detaljnije