MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije savremenog stvaralaštva i obuhvata sledeće oblasti:

I Oblast – Edukacija i promocija digitalizacije savremenog stvaralaštva (minimalni iznos po projektu je 300.000 dinara; maksimalni iznos po projektu je 1.000.000 dinara)
Više o oblasti:

Organizovanje javnih događaja, obuka, seminara i radionica za učesnike u procesu digitalizacije savremenog stvaralaštva u cilju promocije i popularizacije primene savremenih tehnologija u ovoj oblasti.

Teme u okviru Oblasti:
• autorska i srodna prava
• unapređenje procesa digitalizacije savremenog stvaralaštva
• načini primene digitalizacije u oblasti savremenog stvaralaštva
• tehnike obrade digitalizovanog materijala i upravljanja digitalizovanom građom
• načini unapređenja vidljivosti rada na internetu
• privlačenje i razvoj publike savremene kulture i umetnosti inovativnim pristupima i upotrebom savremenih digitalnih tehnologija
• upotreba digitalnih tehnologija u svrhu podrške unapređenju savremenog umetničkog stvaralaštva
• pristup programima savremenog stvaralaštva putem digitalnih tehnologija
• jačanje saradnje sa naukom, turizmom, privredom i obrazovanjem
• unapređenje položaja nacionalnih manjina i društveno osetljivih grupa kroz unapređenje kulturne ponude posredstvom savremenih tehnologija uz povećanje participacije
• razvoj jasne, inovativne i održive inicijative uz kreiranje novih kulturnih proizvoda i usluga koji odgovaraju na promene i zahteve tržišta
• razvoj publike u kulturi
• unapređenje vidljivosti savremene umetnosti kao suštinskog umetničkog izraza kulture u cilju podsticanja interesovanja šire javnosti kroz snažnije prisustvo na internetu
• transformacija savremenog kulturnog izraza u digitalnom okruženju

II Oblast – Digitalizacija u oblasti savremenog stvaralaštva, nabavka opreme i razvoj softverskih i multimedijalnih rešenja

Digitalizacija u oblasti savremenog stvaralaštva; podizanje informaciono-komunikacionih kapaciteta za potrebe obavljanja procesa digitalizacije savremenog stvaralaštva; razvoj softverskih rešenja, i digitalnih alata (minimalni iznos po projektu je 500.000 dinara; maksimalni iznos po projektu je 1.500.000 dinara)

Podoblasti:
• Digitalizacija u oblasti savremenog stvaralaštva uz osnaživanje informaciono- komunikacionih kapaciteta (oprema koja obezbeđuje dugoročno korišćenje u svim segmentima procesa digitalizacije) za potrebe obavljanja procesa digitalizacije savremenog stvaralaštva a u cilju obrade, obezbeđivanja dostupnosti digitalizovane građe i upravljanja digitalnom građom.
• Razvoj, unapređenje i održavanje softverskih rešenja, aplikacija, platformi, alata i drugih multimedijalnih rešenja u oblasti savremenog stvaralaštva, koja imaju za cilj edukaciju, predstavljanje kulture i umetnosti, i razvoj kulturnih i kreativnih industrija;
Softverska rešenja, aplikacije, platforme i alati je poželjno da uključe sledeće specifičnosti:
• navigaciju kroz mapu Srbije
• filtere za pretragu u cilju jednostavnijeg, bržeg i optimizovanog korišćenja
• GPS, Bluetooth, učitavanje koda ili drugih tehnologija
• dodatne informacije o cenama karata, kalendaru događaja, radnom vremenu ustanove savremenog stvaralaštva, parkingu i prilasku za invalidna lica
• uključivanje publike u kreiranje sopstvenog iskustva- personalizacija praćenja programa
• mogućnost prijavljivanja korisnika na mapi (prisutnost na događaju) uz ostavljanje komentara u vidu teksta, fotografije ili videa sa mesta događaja
• automatski prevod
• elemente proširene stvarnosti (augmented reality-AR), virtuelnu realnost (virtual reality- VR), tekstualne, audio i video materijal kao i 3D objekte
• alate za povezivanje sa društvenim mrežama
• kompatibilnost za korišćenje na platformama Android, IOS i Windows

Pravno lice koje implementira softverska rešenja, aplikacije, platforme, alate i druga multimedijalna rešenja mora izvršiti obuku za administriranje i izraditi uputstva sa instrukcijama u cilju održivosti projekta.

Potrebno je uvrstiti obavezu predviđenog perioda garancije i održavanje softverskih rešenja, aplikacija, platformi, alata i drugih multimedijalnih rešenja.

Potrebno je uvrstiti u obavezu da vlasnički kod softverskog rešenja, aplikacije, platforme, alata i drugog multimedijalnog rešenja pripada nosiocu projekta.

Zajedničke napomene za sve oblasti:
• Prikazani limiti u okviru oblasti odnose se samo na sredstva koja se potražuju od Ministarstva kulture za realizaciju projekta. Ukupna vrednost projekta može biti viša od navedene u limitu (sredstva od Ministarstva + sopstvena/partnerska);
• Ukoliko imate partnera na projektu koji pruža finansijsku podršku realizaciji projekta, potrebno je da imate dokaz o nameri finansiranja sa jasno navedenim nazivom projekta i iznosom. Dokaz o nameri finansiranja je jedan od obaveznih priloga koji dostavljate uz konkursni materijal;
• Ukoliko nemate finansijskih partnera na realizaciji projekta i/ili nemate mogućnosti da sopstvenim finansijskim sredstvima doprinesete realizaciji projekta, u tabeli budžeta konkursa u toj rubrici upisujete 0 (nula);
• Posebno napominjemo da je 6. januara 2023. godine stupio na snagu Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o planu podračuna konsolidovanog računa trezora („Službeni glasnik RS“ broj: 143/2022) o čemu su dopisom Ministarstva finansija odnosno nadležne filijale Uprave za trezor, obavešteni korisnici javnih sredstava.

Pravilnikom je utvrđeno da su korisnici budžetskih sredstava i to: javna preduzeća, privredna društva, udruženja, fondacije i zadužbine, preduzetnici, crkve i verske zajednice, zadruge i dr (Tip Korisnika javnih sredstava 7 i 8 u evidenciji Uprave za trezor) dužni da otvore posebne namenske podračune u nadležnoj filijali Uprave za trezor za svaki pojedinačni program/projekat koji se finansira sredstvima budžeta Republike Srbije.

Po prestanku osnova za otvaranje namenskog podračuna za svaki program/projekat, korisnici su dužni da namenski podračun zatvore.

Osnov za otvaranje namenskog podračuna u nadležnoj filijali Uprave za trezor je Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje i finansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i digitalizacije koje donosi Ministarstvo kulture u rokovima predviđenim tekstom javnog konkursa.

Korisnici javnih sredstava su u obavezi da se upoznaju sa svim obavezama i procedurama regulisanim Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o planu podračuna konsolidovanog računa trezora („Službeni glasnik RS“ broj: 143/2022) i da isti primenjuju.
• Svi promo materijali moraju imati jasno naveden podatak da je Ministarstvo kulture podržalo realizaciju projekta. Vektorska rešenja za promovisanje projekta su postavljena na zvaničnom veb sajtu Ministarstva kulture.
Ciljevi konkursa:
• doprinos zaštiti digitalizovanog savremenog stvaralaštva, dugotrajno čuvanje, stvaranje nove i dopuna postojeće građe;
• doprinos razvoju i prezentaciji savremenog stvaralaštva primenom novih tehnologija u cilju popularizacije procesa digitalizacije u ovoj oblasti;
• podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije savremenog stvaralaštva
• jačanje kapaciteta institucija i pojedinaca za obavljanje procesa digitalizacije;
• unapređenje digitalnih metoda i tehnika za popisivanje, čuvanje, predstavljanje i analizu digitalizovanog savremenog stvaralaštva
• obezbeđivanje sistemskog, kvalitetnog i ujednačenog pristupa digitalizovanoj građi;
• doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog savremenog stvaralaštva;
• zaštita i produkcija digitalnog stvaralaštva
• širenje i stvaranje nove publike putem digitalnih komunikacionih kanala
• razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije savremenog stvaralaštva i upotreba novih tehnologija u svim fazama procesa digitalizacije u kulturi koje će doprineti kontinuiranom radu na razvoju kulturnih navika i potreba društva;
• unapređenje pristupačnosti i stvaranje preduslova za prezentaciju digitalizovanog kulturnog nasleđa osobama sa invaliditetom.
• unapređenje znanja i društvenih interakcija publike sa kulturnim programom u digitalnom okruženju kroz participativne formate
• primena novih tehnologija u umetničkoj produkciji i kulturnim praksama, afirmisanje novih modela umetničke produkcije
• edukacija i povezivanje različitih umetničkih disciplina
• vođenje inkluzivnog dijaloga
• razvoj modela komunikacije sa primaocima savremenih kulturnih usluga i proizvoda
• efikasna međunarodna promocija i vidljivost srpske kulture
• sistematska digitalizacija i arhiviranje materijala iz oblasti savremene umetnosti
• profesionalna saradnja i povezivanje aktera u oblasti kulture – posebno saradnja javnog, civilnog i privatnog sektora, i povezivanje oblasti kulture sa obrazovanjem, naukom, turizmom, urbanističkim i prostornim planiranjem i drugim oblastima;

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(b) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Neće se razmatrati:
1. jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture

2. projekti sa izrazito komercijalnim efektima;

3. dobitnici sredstava na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata u Republici Srbiji koji nisu ispoštovali ugovorne obaveze- u propisanom roku i formi podneli završni narativni i finansijski izveštaj

4. projekti koji su slični ili identični sa postojećim rešenjima ili sa projektima koji su u procesu realizacije u koje je uključeno Ministarstvo

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, drugi subjekti u kulturi kao i pravna lica koja posluju u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Učesnik Konkursa može konkurisati sa više projekata, ali jedan isti projekat ne može biti prijavljen na više konkursa ovog ministarstva.
Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu kulture od 6. februara 2023. godine zaključno sa 8. martom 2023. godine.

Štampanu formu formulara potrebno je dostaviti u 4 primerka, a priloge u jednom primerku.

Konkursni materijal mora biti poslat u jednoj koverti (formulari i prilozi) po projektu poštom na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd sa naznakom – KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini i obavezno SAMO POPUNJEN FORMULAR elektronskim putem, na adresu: digitalizacijastvaralastva@kultura.gov.rs.

Formular za prijavu na konkurs možete preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva kulture kultura.gov.rs
Informacije o prilozima nalaze se u konkursnom formularu.

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto u roku od 60 dana od dana okončanja prijema konkursne dokumentacije.
Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture kultura.gov.rs.

NAPOMENA:
Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na adresu digitalizacijastvaralastva@kultura.gov.rs.

Datum isteka roka za prijavljivanje: 08.03.2023.

Detaljnije