Javni konkurs za udruženja građana za su/finansiranje projekata koji doprinose promociji u oblasti elektronskih komunikacija

Konkursi

Informaciono drustvoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 6.000.000,00 dinara (slovima: šestmilionadinara), obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu Aktivnost 7 Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Razvoj informacionog društva i primena informaciono komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) doprinosi razvoju u svim aspektima društva.

U okviru Evropske unije IKT su prepoznate kao glavni faktor uticaja na ekonomski rast i inovativnost, a među sedam vodećih inicijativa ekonomske strategije Evropa 2020 nalazi se „Digitalna agenda za Evropu“, što pokazuje značaj koji IKT imaju u razvoju moderne ekonomije. Digitalnu agendu za Srbiju čine Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 51/10) i Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 51/10).

Ciljevi sufinansiranja i finansiranja su:

– Podrška projektima koji se odnose na organizaciju konferencija i drugih događaja (seminari, radionice, okrugli stolovi i slično), koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva;

– Podrška projektima koji uključuju građane AP Vojvodine u razvoj informacionog društva, razvoj znanja i veština povezanih sa IKT, jačanje uloge IKT u sistemu obrazovanja;

– Podrška projektima i aktivnostima udruženja građana za jačanje sopstvenih kapaciteta u oblasti IKT.

Uslovi Konkursa:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a koja svojim ciljevima afirmišu i podstiču oblasti iz ovog Konkursa;

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 500.000,00 dinara;

3. Udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorena obaveza je istekla, izuzeti su od prava na dodelu sredstava;

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa;

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjene konkursne obrasce uz opis projekta, fotokopiju izvoda iz statuta udruženja građana u kome se navode ciljevi organizacije;

6. Rok za podnošenje prijave je 14. 11. 2014. godine, do 12,00 časova;

7. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati;

8. Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po isteku Konkursa, a nakon izveštaja Komisije. Odluka će biti objavljena na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac poziva da potpiše ugovor. Prilikom potpisivanja ugovora korisnik sredstava dužan je da preda Sekretarijatu dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 3 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta;

9. Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima na srpskom jeziku;

10. Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata: Obrasca za opis projekta, obrasca za narativni opis budžeta, koji su sastavni deo konkursa. Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs

Za više informacija pozovite sledeće telefone: 021 487 4316 i 021 487 44 83.

Detaljnije