Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2023. godini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ‒ u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2023. godinu ‒ za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini dodeliće ukupno 260.000.000,00 dinara.

Cilj javnog konkursa su organizovane društvene delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti, član 2. Zakon o socijalnoj zaštiti (Sl. glasnik RS 24/11)

Sredstva po ovom javnom konkursu dodeljivaće se po postupku i kriterijumima utvrđenim Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini broj: 139-401-174/2023 od 25. januara 2023. („Službeni list APV”, broj 3/23).

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Korisnici sredstava dodeljenih po ovom konkursu dužni su da programe, mere i aktivnosti realizuju do 31. decembra 2023. godine.

PREDMET KONKURSA

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini, po ovom konkursu, dodeliće ukupno 260.000.000,00 dinara za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa, mera i aktivnosti, za podsticaj i razvoj novih i unapređivanje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite, što podrazumeva:
­- dnevne usluge u zajednici ‒ kao što su dnevni boravak, pomoć u kući i svratište, uz aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
-­ usluge podrške za samostalan život ‒ kao što su stanovanje uz podršku, personalna asistencija ‒ koje se pružaju pojedincu da bi se njegove mogućnosti za zadovoljenje osnovnih potreba izjednačile s mogućnostima ostalih članova društva, da bi mu se poboljšao kvalitet života i da bi mogao da vodi aktivan i samostalan život u društvu;
-­ savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge – intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi; savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja; podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju; savetovanje i podrška u slučajevima nasilja; porodična terapija; medijacija; SOS telefoni i druge savetodavno-terapijske usluge; edukativni kampovi za decu i mlade u cilju prevencije socijalne isključenosti.
-­ usluge smeštaja podizanjem i standardizacijom kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima na smeštaju.

Navedenim uslugama socijalne zaštite zadovoljavaju se specifične potrebe sledećih korisnika:
­- dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu s roditeljima, starateljom i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, nasilja i eksploatacije i žrtve trgovine ljudima;
­- odraslih i starijih čiji su blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugroženi rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti.

Sredstva će biti raspodeljena na sledeći način:

1. ustanovama socijalne zaštite ‒ 245.000,000,00 dinara;
2. pružaocima usluga socijalne zaštite – udruženjima građana ‒ 15.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju:
1. ustanove socijalne zaštite čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
2. pružaoci usluga socijalne zaštite – udruženja građana ‒ upisani u registar u nadležnom organu za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pružaoci usluga socijalne zaštite – udruženja građana mogu aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 700.000,00 dinara.

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donose ili na koje daju saglasnost Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinska vlada.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, III sprat, kancelarija 26 (broj telefona: 021/487-4400).

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana, prilaže se sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži i dodatnu dokumentaciju i informacije
Prijave se podnose putem pošte na adresu ‒ Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom ‒ „Za konkurs”.

Prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i koje nisu predmet javnog konkursa, kao i prijave koje su podnete nakon roka koji je propisan konkursom ‒ neće se razmatrati.

Prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva u prethodna dva sprovedena javna konkursa pomenutog sekretarijata, a koji nisu u utvrđenom roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava ‒ neće se razmatrati.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Alo” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a najkasnije do 17. februara 2023. godine

Dodatne informacije na broj telefona 021/487-4400.

Detaljnije