Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u sezoni 2022/2023. godine

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u sezoni 2022/2023. godine

Predmet
Predmet Konkursa je finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti, čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u sezoni 2022/2023. godine, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Konkursni predlozi mogu biti iz sledećih oblasti:
• muzički programi (interpretacija, autorska dela);
• književna predstavljanja;
• filmska umetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo (projekcije i predstavljanje, uz obavezan prevod/titl);
• pozorišna umetnost i manji scenski nastupi (uz prevod/titl);
• umetnička igra (mali format), ulična umetnost;
• savremeno stvaralaštvo: likovne i primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura, digitalno stvaralaštvo i multimediji (postavke i predstavljanja);
• najznačajnije kulturno nasleđe Srbije (materijalno i nematerijalno nasleđe), u različitim (savremenim) formama postavki/predstavljanja;
• tematski paneli, tribine, okrugli stolovi, programi predstavljanja autora/dela iz različitih oblasti kulture i umetnosti.

■ Programi koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni upoznavanju sa srpskom kulturom i približavanju dostignuća srpske umetničke scene francuskoj publici. Obavezno je, stoga, da programi kao i prateći materijali (katalog, flajer, video zapis i sl.) imaju prevod/titl na francuski jezik, a po mogućnosti i na engleski jezik.

Cilj
Cilj Konkursa je razvoj srpsko-francuske kulturne saradnje, pružanjem podrške i promocijom već realizovanih uspešnih projekata i uspešnih pojedinaca iz Republike Srbije, u svojoj oblasti, koji će biti sufinansirani ili finansirani za predstavljanje u Republici Francuskoj. Na ovaj način, obezbeđuje se predstavljanje savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti, kao i kulturnog nasleđa Republike Srbije u Republici Francuskoj, definisanih članom 10. Zakona o spoljnim poslovima (poslovi javne diplomatije, u cilju povećanja ugleda Republike Srbije). Ova promocija i podrška, istovremeno, predstavljaju i podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne kulturne saradnje sa inostranim srodnim partnerima/ institucijama/organizacijama.

Specifični cilj
Doprinos srpsko-francuskom umrežavanju profesionalaca i ustanova iz oblasti savremenog stvaralaštva i kulturnog nasleđa.

Prioritet imaju programi/projekti koji:
– imaju savremen i inovativan pristup u realizaciji;
– sadrže najuspešnije, već realizovane projekte/programe skorije produkcije u različitim oblastima, kao i one nagrađivane;
– doprinose uspostavljanju i unapređenju neposredne srpsko-francuske kulturne saradnje;
– imaju visok stepen reprezentativnosti na međunarodnom planu (tema, način predstavljanja, učesnici, partneri, i dr.);
– imaju već potvrđenu koncepciju i ugled u stručnoj javnosti;
– predstavljaju umetnost mladih autora, kao i kulturu za mlade;
– imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma, omaž značajnim ličnostima iz oblasti kulture, događajima, i sl.
– prezentuju kulturno nasleđe Kosova i Metohije, na inovativan način;
– prezentuju elemente/dobra kulturnog nasleđa Republike Srbije upisanog na UNESKO liste, na inovativan način;
– odražavaju veze Srbije sa francuskom kulturom;
– korespondiraju sa značajnim francuskim i evropskim događajima i manifestacijama (npr. Mesec fotografije, Mesec Frankofonije i dr.), kao i sa programima FICEP-a (Nedelja filma, Noć literature, Nedelja stranih kultura, Festival ,,Jazzycolors“);
– predstavljaju zajedničke programe/projekte srpskih i francuskih umetnika koje oni zajednički iniciraju/koncipiraju/realizuju;
– postavljaju pitanja od opšteg značaja ili pružaju odgovore na aktuelne tokove u oblasti kulture i umetnosti.

Kriterijumi za izbor programa/projekata
O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje ministar, na obrazloženi predlog Stručne komisije, koja istovremeno ima ulogu Saveta, koju čine predstavnici različitih oblasti savremenog stvaralaštva i kulturnog nasleđa, a obrazuje je Ministarstvo kulture i informisanja.

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik“, br. 105/16 i 112/17) (videti na https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php).

Predlog treba da sadrži: Detaljan opis programa/projekta, razrađen finansijski plan, navedene stručne-umetničke kapacitete, stručnu recenziju, predlog realizacije (po fazama), kao i detaljnu tehničku listu potreba, u skladu sa standardima predstavljanja u inostranstvu, uzimajući u obzir izvodljivost i ekonomičnost projekta.

Pravo učešća na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), pod uslovom da je podnosilac pravno lice, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.
Konkurs nije namenjen korisnicima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja, čija su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

Rezultati konkursa
Rezultati ovog konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana završetka podnošenja prijava. Na taj način, Ministarstvo kulture i informisanja obavestiće sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja:www.kultura.gov.rs);
2. Detaljan opis projekta -po fazama;
3. Tehničku specifikaciju (tehnika neophodna za realizaciju projekta)
4. Kratke biografije predloženih učesnika;
5. Potpisanu stručnu recenziju projekta – jedan primerak;
6. Detaljno razrađen budžet – specifikaciju troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva (i u %);
7. Podatke o podnosiocu („lična karta“ organizacije i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu);
8. Opciono – vizuelnu dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili vizuelne materijale na CD-u / do 1 MB ili kao link (We transfer), sa istekom bar sedam (7) dana nakon završetka konkursa.

Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave
Konkurs je otvoren od 10. septembra do 10. oktobra 2022. godine.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs i danica.stolica@kultura.gov.rs, kao i na kontakt telefone: 011/292-78-61 i 011/ 292-78-97.

Detaljnije