Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu opreme

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu opreme

I CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednim društvima čije se mesto registracije, odnosno registrovana poslovna jedinica nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Oprema jesu mašine, odnosno sredstva za proizvodnju i obradu, namenjena za profesionalnu upotrebu i u skladu sa prirodom delatnosti privrednog društva neophodna za realizaciju investicionog projekta. Opremom se smatra i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina, samostalnih mašina koje zajednički čine jedinstven proizvodni proces kao i specijalizovani alati i delovi specijalizovanih mašina.

Oprema za čiju kupovinu se bespovratna sredstva odobravaju mora da bude nova.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 150.000.000,00 dinara.
Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list APV“, br. 60/2018), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Korisnici bespovratnih sredstava su privredna društva čije se mesto registracije, odnosno registrovana poslovna jedinica nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, a koja su u 2017. godini ostvarila poslovne prihode u visini do 800.000.000,00 dinara i koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 8.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na učešće na Konkursu imaju privredna društva:

1) koja imaju mesto registracije, odnosno registrovanu poslovnu jedinicu na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i mesto realizacije investicionog projekta mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
2) koja su u 2017. godini ostvarila poslovne prihode u visini do 800.000.000,00 dinara;
3) koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava;
4) koja nisu u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
5) nad kojima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;
6) koja nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda;
7) kod kojih broj zaposlenih nije smanjen u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja Prijave;
8) u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu;
9) koja nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;
10) s kojima nije bio raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza;
11) protiv kojih se ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
12) koja ne obavljaju delatnost u sektorima:
• Čelika, uglja, sintetičkih vlakana,
• Primarne poljoprivredne proizvodnje,
• Igara na sreću,
• Uslužne delatnosti (marketinške, konsultantske, računovodstvene, usluge istraživanja tržišta)
• Saobraćaja i transporta
• Proizvodnje i prodaje oružja i vojne opreme
• Proizvodnje nafte i naftnih derivata
• Trgovine

Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu po Konkursu.

IV OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

1) Prijava na propisanom obrascu, uredno popunjena, sa pripadajućim izjavama koje su sastavni deo Prijave (Izjava 1 i Izjava 2);
2) Finansijski izveštaji registrovani kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) za prethodne dve godine poslovanja i konsolidovane finansijske izveštaje ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja, kao i analitička kartica grupe računa 20 i grupe računa 40 na dan 31.12.2018. godine (original ili kopija);
3) Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod APR-a (original ili kopija);
4) Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija (original ili overena kopija);
5) Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa (original);
6) Uverenje nadležnog organa JLS o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original);
7) Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (original);
8) Uverenje izdato od mesno nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original);
9) Uverenje izdato od Osnovnog suda mesno nadležnog po sedištu privrednog društva da privredno društvo nije osuđivano za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (original);
10) Uverenje izdato od Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original);
11) Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja u trenutku podnošenja prijave za period od 12 meseci pre podnošenja prijave – https://portal.croso.gov.rs/.

Dokumentacija koja se podnosi za stranog državljanina mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata.
Sva dokumentacija ne sme da bude starija od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija.
Prijave koje ne budu podnete na propisanom obrascu neće biti razmatrane.
Dodatna dokumentacija može biti podneta kao prilog, uz obavezni propisani obrazac Prijave.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 29. mart 2019. godine.

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:

021/487 4071 Olga Knežević i

021/487 4158 Ognjen Dopuđ

Detaljnije