Javni poziv – Sprovođenje projekata malog obima iz oblasti energetike, zaštite klime i transporta za opštine i gradove u Srbiji

Konkursi

EU

Javni poziv – Sprovođenje projekata malog obima iz oblasti energetike, zaštite klime i transporta za opštine i gradove u Srbiji

EU4 Energy Transition: Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj je projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. Projekat sprovodi GIZ na Zapadnom Balkanu, a CPMA u Turskoj. Ovaj projekat će se baviti klimatskim promenama i pružanjem podrške povećanom prihvatanju Sporazuma gradonačelnika za klimatsku i energetsku inicijativu (CoM) u regionu, kao i lokalnom nivou vlasti da ostvari svoje ambicije vezano za smanjivanje emisija gasova staklene bašte (GHG) i da poveća otpornost na uticaje klimatskih promena, vodeći računa o lokalnim specifičnostima.

Sveobuhvatni cilj projekta je da se ostvare rezultati u energetskoj tranziciji i borbi protiv klimatskih promena u regionu. Konkretan cilj je da se pruži podrška gradovima CoM u ispunjavanju njihovih energetskih i klimatskih ciljeva. Za više informacija pratite ovaj link Covenant of Mayors for Climate & Energy.

Poziv za dostavljanje predloga projekata: Implementacija pilot-projekata u oblasti energije (energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije), zaštite klime i transporta za opštine i gradove u Srbiji.

U kontekstu projekta jedna od ključnih aktivnosti je sprovođenje pilot projekata u oblasti energije, zaštite klime i transporta u opštinama na Zapadnom Balkanu. Ovi pilot projekti treba da donesu inovacije i nove pristupe na lokalnom nivou. Očekivanja od sprovođenja takvih projekata treba da budu opipljiva i ostvariva, sa jasnim fokusom na smanjenje potrošnje energije i smanjenje emisija CO2, istovremeno zadržavajući isti nivo komfora ili pružanja usluga za građane ili ga čak unapređujući.

U skladu sa ovim, opštine/gradovi se pozivaju da popune prijavu kako bi se prijavili za proces selekcije. U skladu sa pomenutim ciljevima, ovim pozivom za učešće na konkursu pozivaju se opštine/gradovi da podnesu svoje predloge za dobijanje podrške u sprovođenju svojih projekata u okviru vremenskog perioda 2021-2023.

Nakon podnošenja predloga projekata, preliminarno će biti odabrano do tri kandidata (opština/grad), koji ulaze u završni proces evaluacije (vidi proceduru u nastavku) kako bi na kraju bila odabrana pobednička jedinica lokalne samouprave.

Odabrani predlozi projekata biće predmet postupka nabavke kako bi se obezbedilo blagovremeno sprovođenje projekta. Projekat EU za energetsku tranziciju dodeliće sredstva koja pokrivaju 60% do 90% ukupnih troškova predloga projekta. Očekuje se da odabrane opštine/gradovi korisnici učestvuju sa sopstvenim sredstvima finansiranja 10% do 40%. Ukupni budžet koji je GIZ opredelio za ulaganje u svaki odabrani projekat je do 50.000 evra.

Predlozi projekata moraju ispunjavati sledeće preduslove:
• Samo opštine/gradovi mogu podneti predloge;
• Mogu se podneti samo predlozi za nove projekte koji nisu započeti;
• Sprovođenje projekata mora se završiti do kraja 2023. godine;
• Projekti moraju da imaju podršku skupštine grada/opštine i gradonačelnika;
• Projekti moraju proizilaziti iz odobrenih strateških dokumenata (npr. SECAP, SEAP, SUMP, lokalni prostorni plan, itd.), i imati potpunu podršku donosilaca odluka;
• Projekti moraju biti u potpunoj saglasnosti sa nacionalnom politikom, normama i standardima.
• Projekti treba da se odnose na infrastrukturu, bilo na izradu plana, građenje i razvoj nove infrastrukture ili na obnavljanje, modernizaciju i proširenje postojeće infrastrukture. Troškovi za funkcionisanje infrastrukture ne mogu biti pokriveni ovom finansijskom podrškom. Mere koje se ne odnose na infrastrukturu kao što su regulisanje, podizanje svesti, finansiranje i drugo ne pripadaju ovom Pozivu.

Važne napomene:
• GIZ će (u ime BMZ i EU) finansirati projekat do određenog nivoa, a ako su troškovi projekta iznad maksimalnog iznosa, opština korisnica mora da snosi preostale troškove;
• Tehnički timovi biće uključeni u procenu/procene ponude u vezi sa pilot projektima, zajedno sa timom za evaluaciju iz Stalne konferencije gradova i opština;
• Za tri preliminarno odabrana projekta biće organizovane posete na licu mesta (zajedno sa tehničkim timom) kako bi se potvrdile informacije o projektu i pojasnila otvorena pitanja. Konačna odluka o finansiranju projekta biće doneta nakon terenske posete.

Molimo zainteresovane da popune, potpišu i stave pečat na Prijavu (stranice 4 do 9) i do četvrtka 11. avgusta 2022. godine, do 12.00 časova, pošalju sve stranice radi daljeg pregleda na sledeću adresu u Stalnoj konferenciji gradova i opština: miodrag.gluscevic@skgo.org.

Gradovi i opštine zainteresovani za javni poziv mogu poslati pitanja do 14. jula 2022. godine (do 12.000 časova), na elektronsku adresu miodrag.gluscevic@skgo.org. Pitanja poslata nakon ovog datuma ili putem drugih kanala neće biti uzeta u obzir za odgovore. Odgovori će biti objavljeni na web stranici Stalne konferencije gradova i opština.

Detaljnije

Tagged