Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u 2022. godini broj: 143-401-1798/2022-05

Sredstva za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2022. godinu.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psegs.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU I NAMENE ZA KOJE SE MOGU KORISTITI SREDSTVA

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

I. Namene izvođenja radova i to za:

1. sufinansiranje postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja na lokacijama: ulazak u naseljeno mesto, „zona 30“ i „zona usporenog saobraćaja“;
2. sufinansiranje postavljanja brzinskih displeja na lokacijama: ulazak u naseljeno mesto, „zona 30“ i „zona usporenog saobraćaja“;
3. sufinansiranje opremanja svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) raskrsnica;
4. sufinansiranje opremanja svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) pešačkih prelaza u naseljenim mestima.

II. Namene izrade tehničke dokumentacije i to za:

5. tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima u naseljenim mestima (definisana odlukom skupštine JLS – član 6, stav 5 Zakona o javnim putevima);
6. opremanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) raskrsnica;
7. opremanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) pešačkih prelaza.

Tehnička dokumentacija za namene iz grupe II se izrađuje na jedan od sledećih načina:

Za namenu II-5:
– projekat tehničkog regulisanja saobraćaja – saobraćajni projekat

Napomena:
Lokalna samouprava je u obavezi, da za izabrani državni put izradi projekat koji obuhvata sva naseljena mesta na njenoj teritoriji, kroz koja prolazi definisani državni put.

Za namene II-6 i II-7:
– Idejno rešenje, idejni projekat, projekat za izvođenje ili
– Idejno rešenje, studija opravdanosti sa idejnim projektom, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje ili
– Idejno rešenje, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje.

III. Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za namenu izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova i to za

8. Sistem elektronskog nadzora saobraćaja (izrada tehničke dokumentacije i uspostavljanje: sistema video nadzora, sistema za automatsko prepoznavanje tablica, sistema za merenje brzine vozila i monitoring centra).

Sistem elektronskog nadzora mora da ispuni minimum sledeće uslove:
• Izrađuje se tehnička dokumentacija: idejno rešenje, idejni projekat ili projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje.
• Sistemom elektronskog nadzora se omogućava uspostavljanje: sistema video nadzora, sistema za automatsko prepoznavanje tablica, sistema za merenje brzine vozila i monitoring centra sa integracijom navedenih sistema u jednu platformu.
• Sistem elektronskog nadzora se sastoji od: minimum 1 kamere i monitoring centra.

II CILJEVI SUFINANSIRANJA

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, imaju za cilj povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

III USLOVI KONKURSA

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 51.387.666,09 dinara

2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije (sa pdv-om).

3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednoj prijavi za:

– Namenu I-1 je: 1.200.000,00 dinara;
– Namenu I-2 je: 1.200.000,00 dinara;
– Namenu I-3 je: 3.000.000,00 dinara
– Namenu I-4 je: 1.800.000,00 dinara;
– Namenu II-5 je: 4.000.000,00 dinara;
– Namenu II-6 je: 800.000,00 dinara;
– Namenu II-7 je: 500.000,00 dinara;
– Namenu III-8 je: 4.800.000,00 dinara;

4. Jedna jedinica lokalne samouprave može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu.
Jedna jedinica lokalne samouprave može podneti prijave na najviše 4 namena.

5. Rok za podnošenje prijava je 17. mart 2022. godine.

IV NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA KONKURS I OBAVEZNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA KONKURS
Prijave na Konkurs podnose se putem konkursnih obrazaca (koji se mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata) i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, 21101 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte:
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV u 2022. godini – „NAMENA I-1“, ili
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV u 2022. godini – „NAMENA I-2“, ili
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV u 2022. godini – „NAMENA I-3“, ili
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV u 2022. godini – „NAMENA I-4“, ili
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV u 2022. godini – „NAMENA II-5“, ili
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV u 2022. godini – „NAMENA II-6“, ili
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV u 2022. godini – „NAMENA II-7“, ili
– Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV u 2022. godini – „NAMENA III-8“.
Popunjeni obrazac u „xls“ formatu o osnovnim podacima prijave-projekta („xls“ obrazac prijave se može preuzeti sa sajta Sekretarijata) podnosi se snimljen na „CD“ kao deo prijave, koja se podnosi poštom.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA KONKURS

Zajednička dokumentacija za sve namene:
1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (obrazac prijave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
2. Popunjeni obrazac u „xls“ formatu o osnovnim podacima prijave-projekta („xls“ obrazac prijave se nalazi na sajtu Sekretarijata) podnosi se snimljen na „CD“ kao deo prijave;
3. Karta puteva lokalne samouprave sa označenim lokacijama planiranih radova (L1,L2,…) i kategorijom puteva na kojima se planira investicija (Lok, Drž II, Drž I);
4. Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;
5. Ovlašćenje za zastupanje jedinice lokalne samouprave (fotokopija kartona deponovanih potpisa);
6. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
7. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
8. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj u poslednje 4 godine (obrazac izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
9. Izjava podnosioca zahteva (obrazac izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
b) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama.
10.
Za namene iz grupe I:
Tehnička dokumentacija sa predmerom i predračunom, na osnovu koje se može pristupiti izvođenju radova. Ukoliko se realizuje deo/faza projekta, neophodno je dostaviti predmer i predračun za taj deo/fazu projekta tj. izvod iz projekta, za koji se podnosi prijava na konkurs za dodelu sredstava. Tehnička dokumentacija treba da je izrađena u skladu sa važećim Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji, kao i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Pod tehničkom dokumentacijom se podrazumeva, u zavisnosti od namene prijave:

– idejni projekat
– saobraćajni projekat
– projekat tehničkog regulisanja saobraćaja (ili izvod iz projekta tehničkog regulisanja saobraćaja) ili
– tehnička dokumentacija potrebna za građevinsku dozvolu ili za rešenje o odobrenju izvođenja radova.

Tehnička dokumentacija mora da sadrži predmer i predračun radova sa PDV-om, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci. Dokument obavezno sadrži datum izrade.

Za namene iz grupe II i III:

Mišljenje nadležnog organa za poslove urbanizma da postoji planski osnov za radove za koje se izrađuje tehnička dokumentacija (izuzev za namenu II-5).
Za namenu II-5 se podnosi odluka skupštine jedinice lokalne samouprave (shodno članu 6, stav 5 Zakona o javnim putevima), u kojoj je definisan državni put, a za koji se izrađuje tehnička dokumentacija – saobraćajni projekat.

Za sve namene:
Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.
V POSTUPANJE SA PRIJAVAMA KOJE SE NE SMATRAJU UREDNIM

Komisija neće uzeti u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Komisija neće uzeti u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Sekretarijata, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Sekretarijatu finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

VI ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju (u daljem tekstu: Komisija). Komisija vrši pregled i bodovanje pristiglih prijava, formira rang listu na osnovu bodovanja i sastavlja zapisnik.
Pokrajinski sekretar na osnovu zapisnika i rang liste Komisije donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravno sredstvo.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VII UGOVOR O DODELI SREDSTAVA
Odlukom o dodeli sredstava utvrđuju se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava Pokrajinski sekretar zaključuje sa korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.
Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku sredstava
• iznos dodeljenih sredstava
• namena za koju se dodeljuju sredstva
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika sredstava
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VIII PRAĆENJE IZVRŠAVANJA UGOVORA

Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese izveštaje (narativni-opisni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.

Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta ( izvode iz banaka, fakture, ugovore, i drugu finansijsku dokumentaciju) overenom od strane ovlašćenih lica.

Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.

Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.

Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet ugovora, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Korisnici sredstava dužni su da službi budžetske inspekcije omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.

Korisnici sredstava po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koje se finansiraju i sufinansiraju po javnom konkursu navedu da je u finansiranju i sufinansiranju istih učestvovala Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije