Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu

Konkursi

POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu

Svi nazivi izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koje se odnose.

I
PREDMET KONKURSA
Predmet Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.
Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta.
Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 18.000.000,00 dinara.
Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
Građevinska vrednost nekretnine koja se predlaže za kupovinu, ne sme biti veća od 2.400.000,00 dinara.

II
CILJEVI KONKURSA
Ciljevi konkursa usmereni su na:
• podsticanje razvoja ruralnih sredina,
• povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti.

III
PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju:
• supružnici koji su u bračnoj zajednici u skladu sa Zakonom i
• vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

IV
USLOVI KONKURSA
Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;
3. supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom), u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs;
6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
7. da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

V
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Ispunjenost uslova za učešće na Konkursu navedenih u Pravilniku o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik), Učesnici konkursa dokazuju dostavljanjem sledeće dokumentacije:

1. popunjen i potpisan obrazac prijave na Konkurs (preuzima se na internet stranici Zavoda)
2. potvrda obrazovne institucije/ustanove o stepenu obrazovanja;
3. dokaz o državljanstvu Republike Srbije (ne stariji od 6 meseci od dana objavljivanja Konkursa);
4. dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja Konkursa), a kao dokaz o vanbračnoj zajednici overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka. Overena izjava o vanbračnoj zajednici mora biti sačinjena nakon raspisivanja Konkursa;
5. dokaz o radnom odnosu Učesnika konkursa (prijava na penzijsko-invalidsko osiguranje – M obrazac i fotokopija ugovora o radu). Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs;
6. dokaz o stažu osiguranja Učesnika konkursa, i to potvrda izdata od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž;
7. overenu izjavu Učesnika konkursa da na teritoriji Republike Srbije ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
8. potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika konkursa;
9. potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da je Učesnik konkursa izmirio dospele poreze i doprinose;
10. potvrdu izdatu od strane RGZ – Služba za katastar nepokretnosti o neposedovanju imovine u mestu prebivališta Učesnika konkursa;
11. izvod izdat od strane RGZ – Služba za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu;
12. izjavu potencijalnog prodavca da je prihvatio uslove Konkursa zajedno sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i da je saglasan sa istim;
13. potvrdu o prebivalištu Učesnika konkursa izdatu od strane MUP-a;
14. overenu izjavu Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 5 godina od dana potpisivanja ugovora;
15. overenu izjavu Učesnika konkursa da oni i prodavaci nepokretnosti međusobno nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju;
16. overenu izjava da Učesnici konkursa nisu u postupku odobravanja sredstava za iste namene (bespovratna sredstava/subvencije/krediti za kupovinu nepokretnosti).

Potvrde, uverenja i izvode nadležnih organa iz stava 1. tačka 6), 8), 9), 10), 11) i 13) ovog člana moraju biti izdate nakon raspisivanja Konkursa.

U dokumentaciji koja se prilaže obavezno pravilno naznačiti u koju svrhu se izdaje – „Konkurs – dodela kuća za 2022. godinu – Zavod za ravnopravnost polova“.
Izjave za koje je potrebna overa, ne moraju da se overavaju pojedinačno, može više izjava da se overi na istom obrascu.

VI
Nepokretnost za čiju kupovinu se dodeljuju bespovratna sredstva u skladu sa Pravilnikom mora kumulativno da ispunjava sledeće uslove:
1. da se radi o nepokretnosti koja je upisana u Katastar nepokretnosti, odnosno u zemljišne knjige, na ime prodavca, bez tereta;
2. da prodavac nepokretnosti i Učesnici konkursa nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju;
3. da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti;
4. da je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu-kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do iste preko tvrdog puta;
5. nepokretnost predlažu Učesnici konkursa;
6. da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

VII
Prijava na Konkurs podnosi se neposredno Zavodu lično ili putem pošte PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, sa naznakom „Konkurs – dodela kuća za 2022. godinu – NE OTVARATI“, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.
Neće se razmatrati prijave koje su:
• Neblagovremene (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u tekstu konkursa);
• Nedopuštene (prijave podnete od strane lica koja nisu predviđena konkursom, odnosno na koja se ciljevi konkursa i namena sredstava ne odnose);
• Nepotpune i nerazumljive (nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi i dokumentacija, poslate faksom ili elektronskom poštom i koje sadrže nerazumljive ili nečitke podatke).
Prijave će biti razmatrane i o njima se odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom.
Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju, već se ona čuva u arhivi Zavoda.
Odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi direktor Zavoda na predlog Komisije i uz saglasnost Upravnog odbora Zavoda.
Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Zavoda https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/
Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, korisnici se pozivaju da potpišu ugovor sa Zavodom. Ukoliko se korisnici ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.

VIII
Rok za prijavu na Konkurs je 21.4.2022. godine.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu konkursi@ravnopravnost.org.rs

Detaljnije