Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

Konkursi

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza
Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine objavila Javni poziv za učešće u Programu promocije izvoza (u daljem tekstu Program). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.

Komponenta 1 – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu
Ova komponenta je namenjena privrednim društvima i preduzetnicima koji žele da predstave svoje proizvode na međunarodnim sajmovima u inostranstvu u cilju povećanja prihoda izvozom.

Uslovi za učešće u programu
Za dodelu bespovratnih sredstava, kao podnosioci prijava mogu da konkurišu pravna lica kategorisana kao mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za privredne registre na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada
Podnosioci prijave moraju kumulativno da ispunjavaju sledeće opšte uslove:
1) da su registrovani u APR pre 1. januara 2015. godine;
2) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
5) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
6) da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
7) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć;
8) da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;
9) da imaju funkcionalnu internet prezentaciju (preglednu, ažuriranu) čiji sadržaj je dostupan na bar jednom stranom jeziku.
Namena bespovratnih sredstava
Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:
• zakup i izgradnju izlagačkog prostora;
• izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu), i
• organizaciju uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera.

Da bi prijava bila razmatrana, sajam za koji podnosilac prijave podnosi zahtev:
• mora da bude međunarodnog karaktera, tj. da se održava u inostranstvu;
• da na njemu učestvuju preduzeća iz najmanje 5 zemalja i
• da se održava u kontinuitetu najmanje 3 godine.
Pod neprihvatljivim projektima u smislu ovog Programa podrazumevaju se:
1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;
2. projekti koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. projekti koji su povezani sa političkim partijama;
4. projekti koji se već finansiraju od sredstava državne pomoći;
5. projekti usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

Jedan privredni subjekat po ovom Programu može podneti prijavu za samo jedan projekat.

Iznos bespovratnih sredstava
RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.
Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000.000,00 dinara.

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane odabranog korisnika, pod uslovom:
1) da su nastali tokom realizacije projekta;
2) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
3) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
4) da su merljivi i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;
5) da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;
6) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

Pod opravdanim troškovima sajamskih aktivnosti podrazumevaju se:
1. Troškovi nastupa na međunarodnom sajmu:
• troškovi zakupa izlagačkog prostora,
• troškovi izgradnje štanda,
• administrativni troškovi (upisnina),
• tehničke usluge (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet)

2. Troškovi izrade promotivnog materijala – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD.

3. Troškovi organizacije uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD. Može da obuhvata:
• troškove prevoza,
• troškove smeštaja,
• troškove angažovanja prevodioca.

Rok za realizaciju uzvratne posete je dva meseca od dana završetka sajamskih aktivnosti.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:
1) zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;
2) troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;
3) kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;
4) carinske troškove;
5) troškove prinudne naplate;
6) PDV;
7) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u organizaciji Privredne komore Srbije i RAS.
8) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u okviru zajedničkog, grupnog, učešća.

Maksimalno trajanje projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:
1) Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, overena i potpisana);
2) Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
3) Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
4) Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, overena i potpisana od strane ponuđača, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. (U slučaju da je pružalac usluga iz inostranstva, neto vrednost iskazana u stranoj valuti na profakturi/predračunu, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave za dodelu bespovratnih sredstava. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike u slučaju nabavke usluge iz inostranstva snosi potencijalni korisnik);
5) Izjavu da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
6) Izjavu da nije u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;
7) Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
8) Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2016. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdatom od APR. (Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu);
9) Popunjen formular Evropske mreže preduzetništva za traženje poslovnog partnera u inostranstvu od strane podnosioca prijave.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Regionalne razvojne agencije (RRA), sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu promocije izvoza, komponenta 1 – Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.
Spisak Regionalni razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati OVDE.

Javni poziv za Komponentu 1 je otvoren do utroška sredstava.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RRA ili RAS na: sajam@ras.gov.rs

Detaljnije