Javni konkus za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkus za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2022. godini

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je Javni konkus za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2022. godini.

Na ovaj način Ministarstvo podržava realizaciju programa, odnosno delova programa od javnog, odnosno opšteg interesa za studente u 2022. godini i to za oblasti: informisanje studenata, ostvarivanje kulturno-umetničkih, odnosno kulturno-obrazovnih-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata i organizovanje odmora i oporavka studenata.

Učesnici konkursa mogu biti samo neprofitabilna studentska udruženja koja se bave pitanjima studentskog standarda u interesu studentske populacije i koja ostvaruju svoje aktivnosti od opšteg interesa na teritoriji Republike Srbije.

Učesnik konkursa program, odnosno delove programa dostavlja na propisanom Obrascu.

Prijavu, konkursnu dokumentaciju i program, odnosno deo programa se dostavlja u dva pismena primerka i u elektronskom obliku (priložen snimljeni CD), preporučenom poštom, na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za učenički i studentski standard i investicije
Beograd, Nemanjina 22-26
sa naznakom: „Za javni konkurs“

Rok za podnošenje prijave sa konkursnom dokumentacijom jeste 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 17. februara 2022. godine.

Ministarstvo neće razmatrati nekompletne prijave, kao ni prijave sa konkursnom dokumentacijom pristigle nakon isteka ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

Detaljnije