Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Javnog poziva

Član 1.

U skladu sa članom 6. Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS“, br. 46/2019, 87/2020 i 9/2022), u daljem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini (u daljem tekstu: Javni poziv).

Javni poziv sadrži podatke o: licima koja ostvaruju prava na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascu zahteva kao i maksimalnom iznosu podsticaja po korisniku, u skladu sa Pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po javnom pozivu, roku za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.

Definicije

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Javnom pozivu imaju sledeća značenja:
1) dobavljač jeste pravno lice ili preduzetnik koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i koje podnosiocu zahteva izdaje račun za nabavku predmeta investicije;
2) mlekomat jeste specijalni uređaj koji spaja automatizovani sistem za točenje, sistem za hlađenje i mešanje i programski upravljački sistem za naplatu, odnosno prodaju svežeg sirovog mleka ohlađenog na temperaturi koja ne prelazi 6 °C, koje nije prošlo nikakav industrijski proces prerade, sa pratećom opremom, koja može da uključuje i specijalne automate za prodaju ambalaže (PET ili staklene), a koji ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom o uslovima higijene hrane;
3) nova mašina i oprema za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje jeste mlekomat, robot za mužu, robot za naguravanje hrane, robot za čišćenje, laktofriz, koji se prvi put stavljaju u upotrebu i čiji su svi sastavni delovi novi;
4) povezana lica jesu: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
5) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta investicije (promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje predmeta investicije u funkciju u skladu sa namenom;
6) robot za mužu jeste savremeni sistem koji obavlja automatsku mužu, kontrolu kvaliteta mleka, čisti uređaje za mužu, transport i skladištenje mleka do rashladnog uređaja, prati sve aktivnosti i zdravstveno stanje krava, analizira produktivnost svakog pojedinog grla i daje potrebne informacije za povećanje proizvodnje mleka;
7) sirovo mleko jeste kravlje mleko dobijeno sekrecijom mlečne žlezde uzgajanih životinja koje nije zagrevano na temperaturi višoj od 40 °C, odnosno podvrgnuto nekom drugom tretmanu koji ima isti efekat;
8) robot za naguravanje hrane jeste savremena samohodna mašina koja automatski i samostalno nagurava stočnu hranu uz mogućnost programiranja operacija naguravanja hrane;
9) robot za čišćenje jeste savremena samohodna mašina koja automatski i samostalno čisti objekat za držanje životinja uz mogućnost programiranja operacija čišćenja;
10) laktofriz jeste uređaj za skladištenje i čuvanje mleka sa pulsnim hlađenjem mleka i čini sastavni deo sistema za mužu.

Predmet podsticaja

Član 3.

Podsticaji iz člana 1. ovog Javnog poziva obuhvataju podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje.

Neprihvatljivi troškovi

Član 4.

Podsticajima se ne nadoknađuju:
1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;
2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta, odnosno objekata;
6) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;
7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
8) nabavka predmetne investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

II. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje

Član 5.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalazi se u aktivnom statusu, i to:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo.

Lice iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje i ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre nije:
1) registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
2) registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;
3) registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo iz stava 2. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje i ako:
1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
2) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;
3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 6.

Lice iz člana 5. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje ako:
1) je u potpunosti realizovalo investiciju za koju podnosi zahtev u periodu od 15. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
2) nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuje poljoprivreda i podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
3) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
4) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
5) nije primilo bespovratna sredstva iz javnih sredstava za nabavku mlekomata, odnosno robota za mužu, odnosno robota za naguravanje hrane, odnosno robota za čišćenje, odnosno laktofriza, u prethodnoj ili tekućoj godini;
6) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
7) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;
8) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju životinje);
9) na gazdinstvu ima od 20 do 200 mlečnih krava;
10) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje podsticaja u okviru ukupnih sredstava opredeljenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku mlekomata ako pored uslova iz stava 1. ovog člana:
1) ispunjava i veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane i veterinarstvo;
2) je kao subjekt u poslovanju hranom registrovalo mlekomat u skladu sa posebnim propisom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla;
3) putem mlekomata krajnjem potrošaču prodaje samo sirovo mleko od mlečnih krava sa svog gazdinstva.
Lice iz st. 1. i 2. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku do najviše tri mlekomata po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine.

II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 7.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove iz čl. 5. i 6. ovog Javnog pozva.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Lice iz stava 1. ovog člana može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 24. januara do 24. marta 2020. godine, zaključno.

Zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje podnete pre ili nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz zahtev

Član 9.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosilac zahteva dostavlja:
1) račun za nabavku predmetne investicije sa serijskim brojem predmeta nvesticije;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
4) garantni list za izvršenu nabavku predmetne investicije;
5) jedinstvenu carinsku ispravu, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
6) kopiju rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova higijene hrane za predmetni mlekomat, kao i kopiju rešenja o upisu u Registar objekata u skladu sa posebnim propisom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla;
7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;
8) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
9) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
10) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 1)-5) ovog člana mora biti izdata u periodu od 15. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili privredno društvo, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostavlja i kopiju izvoda iz Registra privrednih subjekata, kao i potvrde Agencije za privredne registre da:
1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;
3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
4) da je prema podacima iz finansijskog izveštaja razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 6)-10) ovog člana i stava 3. ovog člana dostavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Forma dokumentacije

Član 10.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Administrativna obrada zahteva

Član 11.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnet od strane lica koje u skladu sa članom 5. ovog Javnog poziva ne ostvaruje pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom, zahtev sa dokumentacijom iz člana 9. stav 1. tač. 1)-5) ovog Javnog poziva koja ne glasi na podnosioca zahteva, odnosno koja je izdata posle podnošenja zahteva iz člana 7. ovog Javnog poziva, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj godini, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Rešenje povodom zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 12.

Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.

Ukupna raspoloživa sredstava po Javnom pozivu

Član 13.

Po ovom Javnom pozivu opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu opredeljenom posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Iznos podsticaja

Član 14.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 9. stav 1. tačka 5) ovog Javnog poziva.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.000.000 dinara.

Isplata podsticaja

Član 15.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja direktora Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Obaveze korisnika podsticaja

Član 16.

Korisnik podsticaja namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana nabavke i pridržava se drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Otuđenjem predmeta podsticaja iz stava 1. ovog člana ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Informacije

Član 17.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za ararna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije