Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2021. godini, za izradu projektno-tehničke dokumentacije i realizaciju projektnih aktivnosti na rešavanju problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2021. godini, za izradu projektno-tehničke dokumentacije i realizaciju projektnih aktivnosti na rešavanju problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

1) PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije i realizacije projektnih aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09 dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/2018, 95/2018-dr. zakon i 95/2018), Zakonom o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018-dr. zakon) i Strategijom upravljanja otpadom za period 2010- 2019. godine (“Službeni glasnik RS“, br. 29/10).

Opšti cilj javnog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja – finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije i realizacija projektnih aktivnosti rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Specifični ciljevi javnog konkursa su dodela sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinasuranje/finansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada, uklanjanje divljih deponija i sanacija degradiranih površina, koji obuhvataju aktivnosti sa ciljem sprečavanja nelegalnog deponovanja i prevenciji nastajanja novih divljih deponija na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2) VISINA I NAMENA SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 46.000.000,00 dinara, obezbeđen Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu (“Sl.list APV“, broj 66/2020, 27/021- rebalans i 38/2021-rebalans), razdeo 12 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Program 0406-Integrisano upravljanje otpadom, hemikalijama i biocidnim proizvodima; Programska aktivnost 1002 Integrisano upravljanje otpadom (sufinansiranje JLS u izradi planske i projektno-tehničke dokumentacije); Izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije i realizaciju projektnih aktivnosti na uklanjanju divljih deponija i sanaciju degradiranih površina.
Dozvoljeno je podnošenje prijave za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke usluga ili za projekte za čiju realizaciju je zaključen ugovor o pružanju usluge.

3) PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Podnosilac prijave može da podnese samo jednu (1) prijavu na javni konkurs.
Isključena je mogućnost korišćenja sredstava onim subjektima koji su pravosnažnom sudskom odlukom obavezani na povraćaj sredstava dodeljenih u prethodnom periodu kao učesnicima konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu tehničke dokumentacije“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osobe za prijave su Tamara Orlović i Svetlana Marušić, na brojeve telefona: 021/487 4484 i 021/487 4735, e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs i svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija
1. Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs.)
2. U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.
3. Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave u pisanoj formi na jedinstvenom obrascu.

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
1. Detaljan opis projekta koji sadrži:
– projektni zadatak
– ciljeve projekta
– opis trenutnog stanja (pregled neuređenih deponija, divljih deponija i degradiranih površina obuhvaćenim projektom sa podacima o lokaciji, vrstama i količinama odloženog otpada (komunalni, industrijski, građevinski otpad,…)
– popis i opis radova i aktivnosti u cilju sprovođenja projekta
– pregled radova i specifikaciju troškova
– planiranu dinamiku projekta
2. overenu fotokopiju PIB obrasca;
3. overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
4. izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
5. overeni izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2021. godinu sa naznakom gde su u budžetu jedinice lokalne samouprave planirana sredstva na ime sopstvenog učešća na izradi projektno-tehničke dokumentacije.

4) KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1. značaj projekta za životnu sredinu
2. dugoročni efekat projekta na životnu sredinu
3. finansijski kriterijum

(raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije)
4. stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019,
5. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/2014);
6. funkcionalnost predloženog rešenja u oblasti životne sredine
7. medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije)

Neće se uzimati u razmatranje:
1. neblagovremene prijave (prijave pristigle nakon isteka roka predviđenog u javnom konkursu);
2. nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni javnim konkursom, odnosno, one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene, prijave kojima se traže sredstva u iznosima koji su veći od iznosa predviđenog za dodelu po javnom konkursu, prijave koje nisu dostavljene na način predviđen javnim konkursom);
3. nepotpune prijave (prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave uz koje nije priložena sva dokumentacija predviđena konkursom, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, prijave koje sadrže nerazumljive i netačne podatke).

Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa.

5) ROKOVI ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ od 08.11.2021. godine do 22.11.2021. godine.
– rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 30.06.2022. godine,
– nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
– rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

6) NAČIN DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA

1. Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs.).
2. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3. O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
4. Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2021. godinu.

7) ROK I NAČIN OBJAVLJIVANJA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA

Odluka pokrajinskog sekretara o usvajanju konačne rang liste se objavljuje na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke.

8) NAČIN PRAĆENJA REALIZACIJE PROJEKTA

Korisnik sredstava dužan je da posle realizacije projekta dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine završni izveštaj radi sagledavanja efekta sprovođenja projekta, u skladu sa zaključenim ugovorom.
Završni izveštaj se dostavlja najkasnije u roku od 15 dana od dana realizacije projekta. Završni izveštaj treba da sadrži pregled preduzetih aktivnosti preduzetih aktivnosti pri realizaciji projekta, postignte rezultate, kao i finansijske pokazatelje, utrošenih sredstava, opis promena u realizaciji projekta koje utiču na troškove realizacije, sva odstupanja od plana realizacije projekta, sa obrazloženjem.

Detaljnije