Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROGRAMA I PROJEKATA

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) finansira i sufinansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode lokalne samouprave (u daljem tekstu: Nosioci programa i projekata), dodelom sredstava na osnovu javnog konkursa, saglasno odredbama člana 21. stav 1. tačka 2) Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) (u daljem tekstu: Zakon) i čl. 3. i 4. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Sredstva za programe i projekte po ovom konkursu u iznosu do 63.000.000,00 dinara obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/2021) u okviru razdela 31. – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, u okviru Programa 1302 – Programske aktivnosti 0002 – Podrška jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike i Programske aktivnosti 0006 – Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2022. godinu.

1. CILJEVI KONKURSA

Finansiranje programa i projekata za realizaciju sledećih aktivnosti:
A) Razvijanje održivih usluga i mehanizama koji pospešuju karijerno vođenje i savetovanje, preduzetništvo, zapošljivost i zaposlenost mladih i povećavaju usklađenost znanja, veština i kompetencija koje se stiču u procesu celoživotnog učenja sa potrebama lokalnog tržišta rada.

B) Stvaranje uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, aktivno učešće u društvu, sprovođenje kulturnih sadržaja, neformalno obrazovanje i informisanje prilagođeno potrebama svih kategorija mladih (renoviranje, opremanje i podrška programima omladinskih klubova, omladinskih centara i drugih prostora za mlade); stvaranje uslova za promociju i upražnjavanje zdravih i bezbednih stilova života mladih prilagođeno potrebama svih kategorija mladih (učešće u izgradnji

teretana na otvorenom, otvorenih prostora za rekreativne sadržaje, biciklističke, trim staze itd.); razvijanje jednog ili više programa i uspostavljanje održivih i ekonomičnih servisa za mlade (karijerni servis, info servis, volonterski servis, savetovališta za zdravlje, itd.).

Rezultati i efekti programa ili projekata sa ciljem A) moraju biti jasno merljivi, odnosno rezultati programa ili projekta treba da budu ponuđeni održivi mehanizmi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju koji mogu da se multiplikuju; realizovane stručne prakse; pokrenuti omladinski preduzetnički poduhvati; poslovni inkubatori; zaposlenje određenog broja mladih uključenih u program ili projekat ili pokretanje sopstvenog biznisa; osposobljavanje određenog broja mladih za deficitarna zanimanja za koja postoji konkretna tražnja privrednih subjekata.

2. BLIŽI USLOVI KONKURSA

Na konkursu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekta može učestvovati jedinica lokalne samouprave koja ima osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. stav 2. Zakona.

Jedinica lokalne samouprave je Nosilac programa ili projekta i odgovorna je za sprovođenje programa ili projekta.

Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programa ili projekta kojima se ostvaruje cilj A) konkursa iznose ukupno 22.000.000,00 dinara i predviđena su u okviru u okviru Programa 1302 – Omladinska politika, Programske aktivnosti 0006 – Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju.
Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programa ili projekta kojima se ostvaruje cilj B) konkursa iznose ukupno 41.000.000,00 dinara i predviđena su u okviru u okviru Programa 1302 – Omladinska politika, Programske aktivnosti 0002 – Podrška jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike.
U jednom programu ili projektu najviši iznos sredstava za finansiranje ili sufinansiranje od strane Ministarstva je do 4.000.000,00 dinara.

Program ili projekat može trajati najduže do 10. decembra 2022. godine.

Realizacija programa i projekata može početi najranije od datuma potpisivanja ugovora između Nosioca programa ili projekta i Ministarstva.

Preporučuje se da jedan Nosilac programa ili projekta učestvuje na konkursu sa jednim programom ili projektom, kojim realizuje jedan od ciljeva konkursa.

3. ELEMENTI PREDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA I NAČIN NJIHOVOG VREDNOVANJA

Na konkurs se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija:

1) Popunjena Prijava za konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora − na Obrascu OPK;

2) Predlog programa ili projekta, predlog budžeta i narativni prikaz budžeta (prema modelima koji su sastavni deo ovih smernica).

Prijavu podnosi lice ovlašćeno za zastupanje nosioca programa ili projekta i odgovorno je za tačnost i istinitost podataka navedenih u Prijavi. Prijava koja ne sadrži sve podatke je nepotpuna i neće biti pregledana i vrednovana.

U zavisnosti od sadržaja programa ili projekta cilja B), obavezno se dostavlja i:

− odgovarajuće odobrenje za izvođenje građevinskih radova
− predmer i predračun radova iz projektne dokumentacije (overen i potpisan od strane licenciranog inženjera)
− izvod iz lista nepokretnosti za predmetni prostor
− kopija plana katastarske parcele
− informacija o lokaciji
− akt koji dokazuje da je predmetni prostor planiran za opremanje omladinskog kluba u vlasništvu opštine, kao i da je definisan za potrebe postojanja omladinskog kluba

Dopunska dokumentacija:
− akt o partnerstvu (ukoliko je predviđeno partnerstvo);
− biografije osoba angažovanih na programu ili projektu;
− biografije osoba angažovanih u direktnom radu sa mladima;
− program obuka.

Napomena:

Prilikom podnošenja periodičnog izveštaja JLS će, u zavisnosti od sadržaja projekta, biti u obavezi da dostave Rešenje o imenovanju stručnog nadzora.
Prilikom podnošenja završnog izveštaja JLS će biti u obavezi da dostave
− konačni izveštaj o kvalitetu izvedenih radova overen od strane stručnog nadzora ili odgovornog izvođača.
− pozitivan izveštaj komisije za tehnički pregled o izvršenoj proveri kvaliteta, bezbednosti i sigurnosti izvedenih radova;
− okončanu situaciju za izvedene radove overenu od strane ovlašćenog lica.

Nosioci programa ili projekta su dužni da podatke o ličnosti prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Za potrebe praćenja sprovođenja i realizacije odobrenih programa i projekata od strane Ministarstva, Nosioci programa ili projekta imaju obavezu da uz prethodnu saglasnost za obradu podataka o ličnosti, uz označenje Ministarstva kao korisnika podataka, prikupe i obrade lične podatke lica koja su angažovana na realizaciji programa ili projekta i uključena u svaki događaj u okviru programa ili projekta (seminar, obuka, konferencija i sl.).

Za dodatne informacije u vezi sa procedurama zaštite podataka o ličnosti (o načinu prijavljivanja bazi podataka u Centralni registar i sl.) Nosioci programa ili projekata se mogu obratiti službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs).

Obuke koje podrazumevaju sticanje kompetencija i kvalifikacija moraju biti sprovedene saglasno propisanim uslovima za predmetnu aktivnost i u skladu sa zakonom kojim je uređena predmetna delatnost, a polaznicima moraju biti izdate javne isprave i uverenja, u skladu sa ostvarenim rezultatima.

Sve ostale obuke, radionice, seminari, savetovanja, tribine, kursevi i sl. moraju biti održane od strane sertifikovanih omladinskih radnika ili trenera, odnosno akreditovanih udruženja, ustanova ili drugih pravnih lica, pri čemu se

visokoškolske kvalifikacije, višegodišnje iskustvo i dodatne obuke predloženih predavača iz predmetne oblasti mogu smatrati odgovarajućim kapacitetom za održavanje predloženih aktivnosti. Za učešće u navedenim aktivnostima, polaznicima se izdaje potvrda o učešću.

Prilikom evaluacije projekata koji podrazumevaju aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja mladih posebno će se vrednovati ispunjenost standarda po Pravilniku o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja („Službeni glasnik RS”, broj 43/19) kod ocene kapaciteta nosioca programa ili projekta.

Ministarstvo se zalaže za promociju zdravih stilova života mladih i ne podržava konzumiranje i promociju duvana i alkohola u aktivnostima, projektima i programima za mlade.

Nosilac programa ili projekta je obavezan da uz završni izveštaj dostavi i liste učesnika obuka i treninga, kao i fotokopije izdatih javnih isprava, uverenja ili potvrda, a nakon šest meseci od završetka realizacije programa ili projekta i izveštaj o održivosti i efektima programa ili projekta.

Budžet programa ili projekta može sadržati samo troškove neophodne za izvođenje programa ili projekta i stvarne troškove Nosioca programa ili projekta tokom perioda realizacije programa ili projekta koji su evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Nosioca programa ili projekta, a koji su prepoznatljivi, proverljivi i podržani originalnom dokumentacijom.

Prihvatljivi troškovi su:
− nabavka usluga i dobara neophodnih za realizaciju programa ili projekta u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke;
− trošak revizije programa ili projekta (između 2% i 5% ukupnog budžeta programa ili projekta za koji se traži finansiranje od Ministarstva) − troškovi revizije ispunjenja ugovornih obaveza. Neophodno je da ugovor o reviziji programa ili projekta, bude definisan tako da se revizor vodi Smernicama za realizaciju programa ili projekta koje će biti dostavljene svim Nosiocima programa ili projekta sa kojima se zaključi ugovor o realizaciji programa ili projekta.

Fizička lica angažovana za realizaciju određenih aktivnosti mogu obavljati poslove na osnovu zaključenog ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o autorskom delu i dr, a čija naknada obuhvata, po potrebi i troškove prevoza.

Potrebno je za svaku aktivnost definisanu u predlogu programa ili projekta prikazati pojedinačne troškove po budžetskim linijama.

Nazivi aktivnosti u predlogu budžeta moraju da budu usklađeni sa nazivima aktivnosti u predlogu programa ili projekta.

Neprihvatljivi troškovi su:
− pokrivanje gubitaka ili dugovanja, kamata i kazni;
− plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog programa ili projekta;
− dnevnice (dnevnice, po potrebi, uključiti u predviđene naknade za obavljanje predviđenog posla);
− pojedinačna sponzorstva za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima;
− pojedinačne stipendije za studije ili kurseve;

− plaćanje usluge prevoza taksi vozilom, vazdušnim ili vodenim saobraćajem;
− kupovina alkoholnih i energetskih napitaka, duvanskih proizvoda;
− kupovina konditorskih proizvoda, grickalica i sl;
− hemijska sredstva i inventar za održavanje higijene osim ukoliko su u direktnoj vezi s ciljevima programa ili projekta;
− troškovi koji nisu u direktnoj vezi s ciljevima programa ili projekta;
− stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora.

Nosioci predloga programa ili projekta su u obavezi da predvide aktivnosti i sredstva u cilju informisanja mladih i šire javnosti o davaocu sredstava, programu ili projektu, planiranim aktivnostima, događajima i rezultatima programa ili projekta.

Prilikom definisanja i planiranja budžeta, neophodno je predvideti način i stepen informisanja mladih i šire javnosti o programu ili projektu u odnosu na teritorijalnu pokrivenost programa ili projekta.

U cilju povećanja vidljivosti programa ili projekta, tokom njegove realizacije, Nosioci programa ili projekta će biti u obavezi da:
− kreiraju i distribuiraju odgovarajuće poruke ka ciljnim grupama;
− koriste odgovarajuće kanale komunikacije za ciljnu grupu kojoj su namenjene informacije (TV, internet i društvene mreže, radio, novine, štampani materijal i sl.);
− na svojoj internet prezentaciji istaknu vizuelni identitet i link ka internet prezentaciji Ministarstva kao donatora, da objave informacije o odobrenom programu ili projektu, kao i da je koriste u svrhu informisanja mladih i šire javnosti o programskim ili projektnim aktivnostima i u svrhu pozivanja učesnika na događaje koji se organizuju tokom njegove realizacije;
− vode kalendar događaja i aktivnosti i dostavljaju ga Ministarstvu na mesečnom nivou do 25-og u mesecu za naredni mesec, a najkasnije 15 dana pre samog događaja tj. aktivnosti;
− komuniciraju sa medijima u saradnji sa Ministarstvom;
− dostavljaju Ministarstvu fotografije i kratke video zapise sa događaja;
− dostavljaju Ministarstvu pres kliping koji sadrži sve članke, emisije, priloge i sl. koje su mediji objavili o programu ili projektu.

Stručni pregled i vrednovanje predloženih programa ili projekta vrši Komisija za stručni pregled podnetih predloga programa i projekata za finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koju obrazuje ministar nadležan za omladinu (u daljem tekstu: Komisija). Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predloga programa i projekata Komisija može tražiti pojašnjenja predloga programa ili projekata i/ili obaviti intervju sa podnosiocem programa ili projekta. Komisija može podnosiocu programa ili projekta predložiti korekcije predloga programa ili projekta u delu koji se odnosi na sredstva potrebna za realizaciju programa ili projekta za one programe ili projekte koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Sve predloge programa ili projekata koji su ispunili uslove konkursa, Komisija će vrednovati na osnovu sledećih kriterijuma:
Kriterijum Broj
bodova
1. Usklađenosti rezultata i efekata programa ili projekta sa ciljevima konkursa i doprinosa ostvarivanju javnog interesa u oblastima omladinskog sektora
25

1.1. Usklađenost ciljeva i rezultata predloga programa ili projekta s ciljem konkursa 13
1.2. Usklađenost predloga programa ili projekta sa potrebama ciljne grupe/krajnjih korisnika 12
2. Kapacitet Nosioca programa ili projekta 18
2.1. Kapaciteti i iskustvo Nosioca programa ili projekta 6
2.2. Reference lica koja realizuju program ili projekat 6
2.3. Ostvarena partnerstva i saradnja između različitih subjekata 6
3. Sadržaj i izvodljivost predloga programa ili projekta 18
3.1. Da li su predložene aktivnosti logične, odgovarajuće, praktične i u skladu s ciljevima, očekivanim rezultatima i predviđenim ciljnim grupama? 6
3.2. Da li je plan realizacije jasno razrađen i izvodljiv? 6
3.3. Da li su prikazani indikatori merljivi? 6
4. Obuhvat i usklađenost sa potrebama ciljnih grupa 10
4.1. Broj direktnih krajnjih korisnika u odnosu na predložene aktivnosti i finansijski plan programa ili projekta 5
4.2. Da li je programom ili projektom planirano uključivanje mladih iz odgovarajućih kategorija (struktura mladih) u odnosu na cilj programa ili projekta?
3
4.3. Da li je predviđeno zastupanje principa rodne ravnopravnosti? 2
5. Održivost efekata programa ili projekta 7
5.1. U kojoj meri su rezultati programa ili projekta održivi po prestanku finansiranja? 5
5.2. Da li projekat nudi inovativno rešenje u oblasti za koju se odnosi? 2
6. Svrsishodnost i racionalnost troškova programa ili projekta 13
6.1. Da li su pojedinačne predložene budžetske linije opravdane u odnosu na planirane aktivnosti i rezultate programa ili projekta uključujući i adekvatnost ljudskih i finansijskih resursa?
6
6.2. Da li je visina predloženog troška za planirane budžetske linije realna? 7
7. Vidljivost programa ili projekta 8
7.1. Način i stepen informisanja mladih i šire javnosti u odnosu na teritorijalnu pokrivenost programa ili projekta 4
7.2. Da li su prikazani indikatori merljivi? 4
8. Kvalitet realizacije prethodnih programa ili projekata koje je finansiralo Ministarstvo +1/0/-8
− redovnost i kvalitet izveštavanja +1
− zapaženi problemi u izveštavanju (neredovno i/ili nekvalitetno izveštavanje) -8
MAKSIMALAN BROJ BODOVA 100

4. MODEL PREDLOGA PROJEKTA I PREDLOGA BUDŽETA PROJEKTA

Model predloga projekta i predlog budžeta projekta čine sastavni deo ovih smernica i mogu se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva i Portalu eUprava.

5. ROK I NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Prijave se podnose na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu:
Ministarstvo omladine i sporta Sektor za omladinu
Bulevar Mihajla Pupina 2 11070 Beograd

Prijava i prilozi se dostavljaju u jednom štampanom primerku i jednom elektronskom primerku (CD/DVD na kome su snimljena dokumenta dostavljena u štampanom primerku) u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave, naziv konkursa i redni broj cilja.

Ispod adrese Ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJE.

Prijava poslata poštom ili kurirskom službom (običnom poštom, pošiljka sa potvrđenim uručenjem „A” i „AA”, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl.) je blagovremena ako prispe na pisarnicu u roku za konkurisanje.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

Nepotpune, neblagovremene i prijave koje nisu dostavljene na navedeni način neće biti pregledane i vrednovane.

Konsultacije u vezi sa procedurom konkurisanja

Pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs zainteresovani mogu uputiti Ministarstvu elektronskom poštom na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs ili na broj: 011/311-37-57.

Ministarstvo će informacije u vezi objavljenog konkursa davati putem gore navedene adrese elektronske pošte i broja telefona.

U skladu sa Pravilnikom, Ministarstvo na zvaničnoj internet prezentaciji: www.mos.gov.rs stavlja na uvid javnosti spisak svih učesnika na konkursu, kao i rezultate konkursa.

Detaljnije