Otvoren konkurs za istraživački tim

Konkursi

TRAG FONDACIJA

Otvoren konkurs za istraživački tim

Trag fondacija je, uz podršku fondacije Čarls Stjuart Mot (C.S. Mott), krajem 2019. godine pokrenula program “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!”, koji ima za cilj da podrži osnivanje lokalnih fondacija za razvoj lokalnih zajednica i filantropije u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana.
Kao deo realizacije programa, Trag fondacija je u prvom ciklusu programa podržala stvaranje inicijativnih grupa za razvoj filantropije u lokalnoj zajednici u Pančevu, Staroj Pazovi i Nišu. Ove tri inicijativne grupe su kroz konkurse, svaka u svojoj sredini, pružile finansijsku podršku malim lokalnim inicijativama neformalnih grupa i udruženja.

Za potrebe unapređenja programa, Trag fondacija objavljuje konkurs za istraživačke timove za realizaciju kvalitativnog istraživanja na temu “Uticaj lokalnih fondacija na društvene promene u lokalnim zajednicama”.

Cilj ovog istraživanja jeste analiza efekata rada spomenutih inicijativnih grupa na lokalni razvoj i razvoj filantropije putem evaluacije rezultata podržanih projekata neformalnih grupa i udruženja. Kvalitativna evaluacija biće istražena u oblastima društveno-ekonomsko-političkih promena u lokalnim zajednicama, odnosno analizom efekata rezultata podržanih projekata na:
• društveni, ekonomski i politički razvoj lokalne zajednice,
• društvene odnose i procese u lokalnoj zajednici i
• održive progresivne promene u lokalnoj zajednici.

Predmet istraživanja biće svi podržani i realizovani projekti tokom 2021. i oni koji će biti završeni do juna 2022. godine na teritorijama grada i opština u Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi. Ukupan broj podržanih projekata koji će biti predmet istraživanja je oko 40.

PRIJAVA NA KONKURS
Istraživački tim mogu činiti nezaposleni istraživači ili oni koji su zaposleni u različitim institucijama, ali je za potpisivanje ugovora o realizaciji istraživanja potrebno da tim ima organizaciju koja će biti formalan aplikant, potpisnik ugovora i pravni zastupnik. Konačan izbor istraživačkog tima Trag fondacija će izvršiti procenjujući kvalitet svake pojedinačne konkursne dokumentacije. Samo potpuna konkursna dokumentacija dostavljena u roku biće predmet razmatranja. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, fondacija će kontaktirati istraživačke timove. O konačnom izboru istraživački tim koji bude izabran biće informisan do 1. marta, uz Ugovor o realizaciji istraživanja.
Neophodna dokumentacija za prijavu na konkurs potrebno je da sadrži:
• CV svih članova/ica istraživačkog tima (najviše 2 strane po članu tima),
• opis metodologije istraživanja (najviše 3 strane),
• plan realizacije istraživanja i dostave Izveštaja i
• detaljan finansijski plan (iznosi u dinarima).

Za potrebe ovog istraživanja ne postoji poseban formular ili preporučena metodologija. Trag fondacija očekuje od tima koji se prijavljuje na konkurs da sam sačini i opiše metodologiju istraživanja, detaljan finansijski plan, CV i ostale delove projekte dokumentacije.

Kompletnu konkursnu dokumentaciju neophodno je poslati do 20. februara 2022. do 17 časova na adresu lokalnefondacije@tragfondacija.org, uz subject Prijava na konkurs. Za dodatne informacije o konkursu možete nas kontaktirati putem mejla aleksandarw@tragfondacija.org ili telefona 066/222-411.

Izabrani istraživački tim konačnu verziju Izveštaja o realizaciji istraživanja treba da dostavi najkasnije do 15. avgusta 2022. godine. Maksimalan planirani iznos za realizaciju istraživanja koji će Trag fondacija podržati je 10.000 evra. Sav potreban materijal o radu inicijativnih grupa i podržanim projektima za fazu predistraživanja istraživačkom timu obezbediće Trag fondacija. Fondacija će snositi sve realne troškove realizacije istraživanja, uključujući honorare za istraživački tim, putne troškove, troškove izrade istraživačkog materijala i realizacije terenskog rada, troškove organizacije i logističke podrške rada istraživačkog tima i druge objektivne troškove. Fondacija neće finansijski ili na drugi način podržati troškove nabavke opreme ili tehničkih sredstava.

O programu Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita možete se informisati putem veb-sajta www.lokalnefondacije.rs.

Detaljnije