Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata oblasti razvoja turizma u 2022. godini do iznosa 55.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije ekonomske klasifikacije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama imaju neprofitne institucije, ako se tim projektima obezbeđuje:
1) promocija turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;
2) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
3) edukacija i treninzi u turizmu.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta.

Za pravdanje namenskog trošenja sredstava, neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda dvostruki iznos sredstava doznačenih od strane ministarstva (sopstvena sredstava i sredstava ministarstva).

Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može da ostvari pravo na korišćenje dotacije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Rokovi realizacije projekata koji se finanisiraju iz sredstava dotacija ne mogu biti duži od 12 meseci.

Zahtevi za korišćenje sredstava sa prilozima podnose se zaključno sa 30.04.2022. godine.

Zahtev za korišćenje sredstava, između ostalog, sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, utvrđuje da li je udruženje upisano u registar udruženja Agencije za privredne registre.

Podnosilac zahteva dostavlja i sledeću dokumentaciju:
– tabelarni prikaz budžeta projekta,
– izjavu da sredstva za realizaciju projekta nisu već obezbeđena na drugi način (obrazac izjave 1),
– izjavu o nepostojanju sukoba interesa (obrazac izjave 2),
– interni akt o antikorupcijskoj politici,
– statut podnosioca zahteva overen pečatom udruženja/zadužbine/fondacije, ukoliko nije javno dostupan na sajtu Agencije za privredne registre (ciljevi iz statuta moraju da se odnose na oblast u kojoj se program realizuje, odnosno na oblast razvoja turizma i ugostiteljstva),
– OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18).

Karton deponovanih potpisa iz Uprave za trezor potrebno je dostaviti prilikom potpisivanja ugovora sa Ministarstvom.

Obrazac zahteva , kao i obrasci izjava mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ministartva www.mtt.gov.rs.

Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Zahtev za korišćenje sredstava podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Izbor projekata koji će biti sufinansirani

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata sačinjava se u skladu sa propisanim kriterijumima. Za svaki prijavljeni projekat Komisija za odlučivanje o zahtevu za korišćenje sredstava (u daljem tekstu: Komisija) određuje broj bodova posebno za svaki kriterijum koji se ocenjuje, a ukupna ocena predloga projekta se formira kao zbir bodova koji su određeni za pojedine kriterijume. Predlog programa koji dobije manje od 50 bodova u zbiru, ne može biti sufinansiran i smatraće se da je ukupna ocena projekta „ne zadovoljava“.
Listu vrednovanja i rangiranja projekata, u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje Komisija. Predmetna lista se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva www.mtt.gov.rs i portalu E- Uprava.
Na listu vrednovanja i rangiranja projekata učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Obrazloženu odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačna rang lista projekata koji će biti finansirani iz sredstava Ministarstva, takođe, objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva i portalu E- Uprava, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje sredstava odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava dotacija uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i korisnik.

Ostale informacije

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon: 011/3139697.

 

Detaljnije