Javni poziv za podnošenje prijava za izradu teritorijalnih strategija

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Javni poziv za podnošenje prijava za izradu teritorijalnih strategija

O Pozivu
Cilj: Bolje razumevanje i primena instrumenata teritorijalnog razvoja Evropske unije u kontekstu Srbije i izrada relevantnih strategija.
Ukupan budžet poziva: Ovaj javni poziv ne podrazumeva prenos finansijskih sredstava odabranim korisnicima, već tehničku podršku EU PRO Plus programa.

Ko može da učestvuje: Pravo učešća na konkursu za izradu teritorijalnih strategija imaju lokalne samouprave (LSU) sa statusom grada na teritoriji delovanja programa, samostalno ili u partnerstvu sa najmanje tri lokalne samouprave i nadležnom regionalnom razvojnom agencijom, u skladu sa kriterijumima definisanim Javnim pozivom. Lokalne samouprave mogu da podnesu samo jednu prijavu, odnosno da kao partneri učestvuju u samo jednoj prijavi. Za tehničku pomoć u izradi strategija održivog urbanog razvoja (eng. Sustainable Urban Development (SUD)) mogu da se prijave samo LSU koje nemaju prethodno izrađenu ovu strategiju, dok za razvoj strategija integralnih teritorijalnih investicija (ITI) podnosioci moraju da ispunjavaju uslov prostornog kontinuiteta teritorije i ostvare partnerstvo sa najmanje tri LSU, kao i sa teritorijalno nadležnom regionalnom razvojnom agencijom (RRA).

Vrsta podrške: Program će pružiti tehničku podršku u izradi SUD i ITI teritorijalnih strategija, uključujući podršku u uspostavljanju upravljačkih mehanizama za sprovođenje, praćenje i ocenu sprovođenja strategija, podršku u razvijanju kapaciteta za primenu instrumenata teritorijalnog razvoja kroz obuke. Tematski fokus teritorijalnih strategija je zasnovan na prioritetnim područjima intervencije definisanim u Strategiji održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine i prioritetnim ciljevima kohezione politike Evropske unije.

SUD strategije regulišu održivi urbani razvoj i fokusirane su na definisanje održivih rešenja za braunfild lokacije i industrijske zone, neformalna naselja, centralne gradske zone, naselja sa koncentracijom socijalnih problema, naselja izložena problemima zaštite životne sredine i klimatskim promenama i kulturno nasleđe.

ITI strategije podrazumevaju prostorni kontinuitet sa posebnim teritorijalnim karakteristikama, usaglašenost sa važećim teritorijalnim politikama i izvorima sredstava EU od značaja za finansiranje integralnih projekata u širim geografskim područjima.
Opštine uključene u realizaciju programa: 99 lokalnih samouprava iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije

Korisnici: Podnosioci prijave kojima je odobrena tehnička pomoć su direktni korisnici dok su sukorisnici partnerske LSU i RRA.

Rok za podnošenje prijave: 10. decembar 2021. 24:00

Kako podneti prijavu:
• Isključivo elektronskim putem na email adresu: rsoc.applications@unops.org
• Prijave se podnose isključivo na engleskom jeziku

Dodatna pojašnjenja:
• Zahtevi za pojašnjenje se podnose najkasnije do 1. decembra 2021. godine na email adresu: rsoc.cfp.clarifications@unops.org

Detaljnije