Konkursi za programe u oblasti sporta

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

raspisuje sledeće konkurse za programe u oblasti sporta

1.    Konkurs za realizovanje programa u oblasti unapređenja sporta dece i omladine;
2.    Konkurs za realizovanje programa razvoja rekreativnog sporta;
3.    Konkurs za realizovanje programa razvoja medicine u sportu;
4.    Konkurs za realizovanje programa unapređenja nauke, obrazovanja i  stručnog rada u sportu;
5.    Konkurs za realizovanje programa unapređenja sporta osoba sa invaliditetom;
6.    Konkurs za realizovanje programa sprečavanja nasilja u sportu;
7.    Konkurs za realizovanje programa sporta u lokalnim zajednicama;
8.    Konkurs za realizovanje programa sporta u automnim pokrajnama;
9.    Konkurs za realizovanje programa unapređenja vrhunskog sporta;
10.    Konkurs za realizovanje programa unapređenja oblasti ženskog sporta;

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – PODNOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

•    da je registrovana u skladu sa zakonom;
•    da ima sedište u Republici Srbiji;
•    da je direktno odgovorna za pripremu i izvođenje programa:
•    da ispunjava, u skladu sa zakonom, propisane uslove za obavljanje delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa;
•    da nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
•    da nije u poslednje tri godine pravnosnažnom odlukom kažnjena za prekršaj ili privredni prestup vezan za njenu delatnost;
•    da nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI

Konkursna dokumentacija Vam je dostupna na internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta na adresi www.mos.gov.rs. Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:
1.    propratno pismo
2.    obrazac predloga programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

Prateća dokumentacija:
1.    kopija rešenja o upisu u nadležni registar;
2.    kopija ugovora sa bankom;
3.    kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa moraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa i propretno pismo treba da budu dostavljeni takođe i u elektronskoj formi (CD).

Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume:

•    da je u okvirima opšteg interesa u oblasti sporta, utvrđenog zakonom;
•    da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za Republiku Srbiju ili od šireg regionalnog značaja;
•    da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog saveza u oblasti sporta;
•    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
•    da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
•    da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
•    da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
•    da se, po pravilu, realizuje u tekućoj godini;
•    da je programom predviđeno, u slučaju da realizovanje programa zahteva da nosilac programa angažuje nekog partnera, odnosno pomoćnika u nekoj od faza realizacije, da se izbor izvrši u skladu sa zakonom kojim su uređene javne nabavke.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva obavezna i prateća dokumentacija kao i CD, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu.

Predlog programa čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:
Ministarstvo omladine i sporta
Sektor za sport
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce programa može se preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta  www.mos.gov.rs .

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: dusko.petrovic@mos.gov.rs ili na telefone: 011/311 77 41 i 011/301 4005.

KONKURS JE OTVOREN DO 15. OKTOBRA 2011. GODINE

Link