JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO UDRUŽENJIMA ZA OBLAST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2021. GODINI

Konkursi

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo udruženjima za oblast zdravstvene zaštite u 2021. godini

Predmet konkursa jesu finansiranje realizacije programa, odnosno obezbeđenje nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju humanitarne i stručne organizacije, savezi i udruženja u oblasti zdravstvene zaštite kojima se: doprinosi prevenciji hroničnih nezaraznih bolesti i prevenciji malignih bolesti; prevenciji zaraznih bolesti; unapređivanju i očuvanju zdravlja dece i mladih, reproduktivnog zdravlja, zdravlja starih lica, osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa stanovništva; pruža podrška obolelima od malignih bolesti; unapređuje mentalno zdravlje; promovišu i popularišu zdravi stilovi života i druge aktivnosti usmerene na razvoj zdravstvene zaštite i unapređivanje zdravlja.

Pravo učešća na konkursu imaju humanitarne i stručne organizacije, savezi i udruženja upisani u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinska vlada.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 42 (tel.487-4514), kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu na konkurs, podnosi se sledeća obavezna dokumentacija:

fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – poštom ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom – „Za konkurs”.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-45-14 od 8 do 16 časova.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnela ovlašćena lica, kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu – neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: prijave na javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu APV”, odnosno u dnevnom listu „Kurir”.

Postupak javnog konkursa za dodelu sredstava sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo. Programe na javnom konkursu ‒ koji se boduju s najviše 100 bodova ‒ procenjuje i vrednuje komisija primenom sledećih kriterijuma i dodelom odgovarajućeg broja bodova:

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje (ukupno najviše 30 bodova):

– jasno formulisani ciljevi i ciljne grupe i povezanost ciljeva i aktivnosti (najviše 10 bodova);
– dužina trajanja programa (najviše 5 bodova);
– broj direktnih korisnika projekta/programa (najviše 10 bodova);
– mogućnost razvijanja projekta/programa i njegova održivost (najviše 5 bodova).

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa – obim zadovoljavanja javnog interesa (ukupno najviše 40 bodova):
– procena doprinosa unapređivanju razvoja zdravstvene zaštite i zaštiti zdravlja (najviše 20 bodova):
– procena doprinosa unapređivanju položaja ciljne grupe (najviše 20 bodova).

3. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja programa iz drugih izvora (ukupno najviše 25 bodova):

– procena ekonomičnosti budžeta programa i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (najviše 10 bodova);
– visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (najviše 10 bodova);
– stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora (najviše 5 bodova).
4. Prema efikasnosti korišćenja sredstava i održivosti ranijih programa (najviše 5 bodova) ukoliko su ranije korišćena sredstva Sekretarijata i ispunjene ugovorne obaveze.

Primenom navedenih kriterijuma, Komisija sačinjava listu vrednovanja i rangiranja prijava na javni konkurs u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, a učesnici javnog konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana njenog objavljivanja, kao i pravo na prigovor u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru učesnika javnog konkursa donosi komisija u roku od najduže 15 dana od dana njegovog prijema.
O dodeli sredstava i visini sredstava odlučuje rešenjem koje je konačno pokrajinski sekretar za zdravstvo – u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u roku od najduže 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Rešenje o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije.