Konkurs – unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Konkursi

seoski-turizam

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
 
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

  1. programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
  2. programu za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti (u daljem tekstu: posebni propis).

Konkursom se utvrđuju: korisnici podsticaja, vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, potrebna dokumentacija, kriterijumi selekcije, rokovi kao i ostale informacije vezane za podnošenje prijave na Konkurs.

KORISNICI PODSTICAJA
Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju:
1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2. preduzetnik i,
3. pravno lice.

OPŠTI USLOVI ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJA
Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje od strane fizičkog lica – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnika i pravnog lica, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju (poljoprivredna gazdinstva i porodična poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom koji se uređuje poljoprivreda (u daljem tekstu: Registar), kao i druga lica i organizacije, su:

  1. da je realizovalo investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za prethodnu godinu;
  2. da je prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje (poljoprivredni krediti);
  3. da po nekom drugom osnovu ne koristi podsticaje za predmetnu investiciju.

POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJA
Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove:
1. da ima zaključen ugovor sa lokalnom turističkom organizacijom, turističkom agencijom, privrednim subjektom ili drugim pravnim licem registrovanim za obavljanje privredne delatnosti;

2. da je evidentirano kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kao pružalac ugostiteljskih usluga;

3. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; kao i da nema upisanog tereta na zemljištu odnosno objektu koji su predmet investicije;

4. da je dostavljen biznis plan koji, između ostalog, sadrži pokazatelje o ekonomskoj održivosti poljoprivrednog gazdinstva posle realizacije investicije iz Tabele.

Preduzetnik ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; kao i da nema upisanog tereta na zemljištu odnosno objektu koji su predmet investicije;

2. da je dostavljen biznis plan koji, između ostalog, sadrži pokazatelje o ekonomskoj održivosti poljoprivrednog gazdinstva posle realizacije investicije iz Tabele.

3. da je osnovano radi obavljanja delatnosti u oblasti očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno da pružaju ugostiteljske usluge u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

4. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre;

5. da je evidentiran u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za pružanje ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Pravno lice ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da je osnovano radi obavljanja delatnosti u oblasti očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno da pružaju ugostiteljske usluge u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

2. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre;

3. da je evidentirano u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za pružanje ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

4. za privredno društvo da je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

5. za zemljoradničku zadrugu da ima osnivački akt;

6. za srednju školu da se nalazi u aktu o mreži srednjih škola u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja;

7. za manastir da je upisan u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Udruženje ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; i da nema upisanog tereta na zemljištu

2. da je osnovano s ciljem promocije razvoja i očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

3. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;

4. da je evidentirano u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za aktivnosti pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu..

Rok za podnošenje Konkursne prijave po ovom konkursu je od dana objavljivanja Konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije do 01.12.2013.

INFORMACIJE
Konkurs se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije i u skraćenoj verziji u jednim dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju Republike Srbije.

Potpuni tekst Konkursa biće objavljen i na zvaničnim internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.mpt.gov.rs i Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs

Informacije u vezi raspisanog Konkursa su dostupne na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, svakog radnog dana od 8:30 do 16:30 časova, kao i na telefon Uprave za agrarna plaćanja: 015/357-500.

Opširnije