Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021. godini

1. Predmet oglašavanja

Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte podrške smanjenju negativne migracije mladih u 2021. godini.
Sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ( “Službeni glasnik RS“, broj 149/20) u okviru razdela 34 – Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, program 0903 – Porodično pravna zaštita građana, funkcija 040 – Porodica i deca, programska aktivnost 0008– Podrška smanjenju negativne migracije mladih, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladiim organizacijama u iznosu od 200.000.000,00 dinara.
Realizacijom programa treba da budu ostvareni sledeći ciljevi:
– smanjenje negativne migracije mladih;
– podrška mladima iz ruralnih sredina za ostanak na selu;
– motivaciju mladih za ostanak u Srbiji.

2. Podnosioci predloga programa

Pravo učešća na konkursu imaju:
• Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
• Udruženja koja statutarnim odredbama kao ciljeve prepoznaju:
1. Ostanak i opstanak mladih u manjim lokalnim sredinama;
2. Edukacija i integracija mladih;
3.Unapređenje kvaliteta života i životnog standarda u manjim lokalnim
sredinama.
• Udruženja koja dostave predloge programa Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju na osnovu ovog konkursa i na zadatom Obrascu predloga programa.

Predlozi programa koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove:
• Udruženja podnosioci predloga projekata moraju biti direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekata;
• Udruženja sve aktivnosti moraju realizovati na teritoriji Republike Srbije.

3. Trajanje programa

Programske aktivnosti će se realizovati do 1. decembra 2021. godine.

4. Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave

Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju: www.minbpd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.
Obrasci za podnošenje predloga programa dostupni su i mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju www.minbpd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija dostavljena na propisanim obrascima:

• Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni. Budžet potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strane lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom;
• Obrazac izjave o drugim izvorima finansiranja. U slučaju sufinansiranja realizator programa je u obavezi da na propisanom obrascu dostavi Izjavu o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga programa i overenu pečatom udruženja;
Obavezna dokumentacija dostavlja se i u elektronskoj formi.
Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora ministarstvu dostavi:
• izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena;
• izjavu o nepostojanju sukoba interesa i
• interni akt o antikorupcijskoj politici.
Predloge programa dostaviti poštom ili lično na adresu: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 16. aprila 2021. godine. Na koverti ispod adrese obavezno napisati puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”.
Blagovremenom prijavom smatra se pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 16. aprila 2021. godine (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.
Neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

5. Kriterijumi za izbor programa

Kriterijumi za ocenjivanje su:
– reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, broj korisnika uključenih u projekat – (do 15 bodova)
– Jasno opisani i merljivi rezultati programa projekta i njihova usklađenost sa ciljevima konkursa, obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – (do 20 bodova)
– Ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata, jasno sastavljen, realan i opravdan budžet- (do 15 bodova)
– Održivost projekta i mogućnost njegovog razvijanja – (do 10 bodova)
– Stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – ( do 10 bodova)
– Kreativnost i inovativnost ponuđenih rešenja – (do 10 bodova)
– Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosilaca za realizaciju projektnih aktivnosti – (do 10 bodova)
– Predviđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, kredita i drugo – (do 10 bodova)
Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predloga programa, Komisija za ocenjivanje, rangiranje i odabir predloženih programa (u daljem tekstu Komisija) može zatražiti pojašnjenje programa i dostavljanje dodatne dokumentacije.
Svakom predlogu programa Komisija će dodeliti određeni broj bodova od ukupnih 100 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista programa. Izbor između dostavljenih programa vrši se rangiranjem na osnovu navedenih elemenata i broja bodova.

Prilikom vrednovanja programa Komisija će uzeti u obzir da li je od strane uduženja koja podnose predloge programa u prethodne dve godine utvrđeno nenamensko trošenje budžetskih sredstava i/ili raskinut ugovor zbog istog.

6. Programi koji neće biti uzeti u razmatranje:

– Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
– Kupovina tehničke opreme za potrebe udruženja, adaptacija i opremanje prostorija udruženja;
– Izgradnja infrastrukture i građevinske radove u okviru programskih aktivnosti;
– Retroaktivno finansiranje programa čija je realizacija u toku ili čija je realizacija završena;
– Programi kojima se ostvaruje dobit;
– Programi koji izazivaju ili podstiču govor mržnje, netoleranciju i diskriminaciju.

7. Rok i način prihvatanja odobrenih programa

Listu vrednovanja i rangiranja podnetih programa donosi Komisija za ocenjivanje, rangiranje i odabir predloženih programa koja se prvi put sastaje najkasnije istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja konkursa i dalje redovno u toku godine, u skladu sa dinamikom pristizanja predloga programa i ista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici www.minbpd.gov.rs i oglasnoj tabli Ministarstva i Portalu e-Uprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru nadležni organ donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa nadležni organ doneće u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ista će biti objavljenana internet stranici www.minbpd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu: konkurs@minbpd.gov.rs.

8. Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, odnosno udruženja koje je realizator programa i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

KONKURS JE OTVOREN OD 2. aprila 2021. DO 16. aprila 2021. GODINE

Detaljnije