Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2021. godini – opština Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2021. godini

Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2021. godini dodeljuju se u visini od 1.400.000,00 dinara.

Prilikom podnošenja prijave na javni konkurs podnosioci prijave treba da imaju u vidu da zbog situacije izazvane pandemijom projekti/programi koji se odnose na organizovanje manifestacija sa većim brojem ljudi, putovanja većeg broja ljudi i sl. neće uživati prioritet.

Javni konkurs se odnosi na projekte u kulturi iz sledećih oblasti:
1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3) likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
4) pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5) umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6) filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7) manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
8) digitalno stvaralaštvo i multimediji;
9) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju:

  • ustanove kulture sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža izuzev ustanova kulture čiji je osnivač opština Kanjiža
  • umetnička i druga udruženja registrovana na teritoriji opštine Kanjiža za obavljanje delatnosti kulture,
  • pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je taj status utvrđen u skladu sa Zakonom), a koji svoje projekte ostvaruju u partnerskim odnosima sa institucijama, udruženjima i organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Kanjiža
  • kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište odnosno prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža

Merila za izbor projekata koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta opštine Kanjiža propisana su članom 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 105/16 i 112/2017).

Kriterijumi za ocenu projekata podnetih na javni konkurs su:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
– stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
– neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa ne razmatraju se.

Jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima opštine Kanjiža, neće se razmatrati.

Programi/projekti mogu trajati najduže do 28.02.2022. godine.

Obrasci za učešće na javnom konkursu mogu se preuzeti na zvaničnoj internet strani opštine Kanjiža:
– Obrazac prijave na javni konkurs
– Obrazac za izveštaj o realizaciji projekta

Uz obrazac prijave na javni konkurs dostavlja se:
1. predlog projekta – 2 primerka (štampano i na CD-u)
2. osnovni podaci o učesniku konkursa (dokaz o registraciji kod nadležnog organa);
3. profesionalna biografija ako prijavu podnosi pojedinac;
4. detaljno razrađen opis projekta:
5. osnovni podaci o eventualnim partnerima (dokaz o partnerstvu i saradnji – ugovor, sporazum, i sl.);
6. radne biografije angažovanih lica;
7. statut (za udruženja, ustanove)
8. detaljno razrađen budžet;
9. izveštaj o aktivnostima odnosno realizovanim projektima podnosioca prijave – dodatna vizuelna i audio dokumentacija o prethodnim projektima, kao i za projekat sa kojim se konkuriše.

Posebni zahtevi:
– u oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju;
– kod filmskog i pozorišnog stvaralaštva potrebno je dostaviti scenario;
– kod manifestacija i festivala neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
– za projekte u oblasti kulturne razmene i međunarodne saradnje pozivno pismo;

U obzir će se uzimati samo prijave koje su dostavljene isključivo poštom, na adresu: OPŠTINA KANJIŽA, TRG GLAVNI 1, 24420 KANJIŽA, sa naznakom „Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2021. godinu“.

Popunjen obrazac prijave na konkurs se dostavlja i u elektronskoj verziji na adresu elektronske pošte: nvo@kanjiza.rs.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja konkursa u dnevnom listu.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati javnog konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet strani opštine Kanjiža www.kanjiza.rs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Detaljnije