Konkurs 2021 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs 2021 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji u 2021. godini, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i rezidencijalnih programa u oblasti kulture i umetnosti.
Prioritet za finansiranje imaju:
• konferencije, seminari, radionice i drugi stručni skupovi, podržani od strane međunarodnih organizacija, ministarstava kulture i drugih relevantnih međunarodnih partnera, koji doprinose razvoju stručnih kapaciteta kroz razmenu znanja i iskustava;
• projekti koji se realizuju u saradnji sa više inostranih partnera, pri čemu će prednost imati zemlje sa kojima Republika Srbija ima potpisane međunarodne ugovore o kulturnoj saradnji (videti listu potpisanih dokumenata na zvaničnoj stranici Ministarstva: https://www.kultura.gov.rs/tekst/65/sektor-za-medjunarodne-odnose-i-evropske-integracije-u-oblasti-kulture.php).

CILj KONKURSA
Cilj Konkursa je pružanje finansijske podrške programima/projektima, koji se realizuju u Republici Srbiji, a doprinose razvoju i jačanju međunarodne stručne saradnje i razmeni iskustava i dobrih praksi u oblasti kulture i umetnosti, u skladu sa prioritetima međunarodne saradnje i kulturne politike Republike Srbije.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursu nemaju amaterska udruženja i organizacije, niti fizička lica.

KRITERIJUMI
Kriterijumi i merila na osnovu kojih će stručna komisija za izbor projekata, obrazovana od strane Ministarstva kulture i informisanja, ocenjivati projekte prijavljene na konkurs utvrđeni su članom 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RSˮ br. 105/16 i 112/17), (videti na https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php ).
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima
konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti programa/projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Konkurs pokriva:
1. međunarodne putne troškove (eksperata/autora/umetnika);
2. troškove smeštaja/boravka u Republici Srbiji;
3. troškove prevoda/titlovanja prezentacija na srpski jezik (isključivo za programe u kojima učestvuju podržani eksperti/autori/umetnici)
4. troškove prevoda i publikovanja zbornika radova sa stručnog skupa;
5. troškove tehničke realizacije onlajn događaja;
6. ostale troškove (npr. troškove snimanja i postprodukcije video materijala sa skupa).

Konkurs ne pokriva: troškove honorara/dnevnica, mesečni najam/zakup prostora (sale odnosno kancelarije za pripremu skupa), troškove telefona i poštanskih usluga, kancelarijski materijal, knjigovodstvene troškove, troškove proba, troškove reprezentacije, troškove fotokopiranja, održavanje web stranice, troškove provizija i održavanja bankovnih računa, troškove kreditnih obaveza prema banci i lizingu, dugovanja, kazne, sudske troškove, troškove taksi prevoza, troškove komunalija, obezbeđenja, uopšte troškove iz redovne delatnosti (materijalne troškove), kao ni druge indirektne troškove.

Maksimalni iznos po projektu ne sme da prelazi 300.000,00 dinara.

Konkurs traje od 27. februara do 29. aprila 2021. godine.

Za sva pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na Konkurs Ministarstva zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: konkurs.ms@kultura.gov.rs, kao i na kontakt telefone: 011/33 98 507 i 011/33 98 175.

Detaljnije