Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini

1. PREDMET OGLAŠAVANjA

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dodeljuju sredstva po javnom pozivu za podršku razvoju konkurentnosti preduzeća refundacijom troškova plaćenog repromaterijala u periodu od 01. jula 2020. godine do 31. decembra 2020. godine neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća i odobrenim programima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.
Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u ukupnom iznosu od 175.000.000,00 dinara i predstavljaju regionalnu državnu pomoć za operativno poslovanje, osim u slučaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja se smatraju privrednim subjektom u teškoćama, u skladu sa članom 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RSˮ, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) kojima se po ovom pozivu dodeljuje de minimis državna pomoć.

2. USLOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Pravo na podnošenje prijave po ovom javnom pozivu ima preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom pod uslovom da ima:
• dozvolu za obavljanje delatnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
• dokaze o plaćenom repromaterijalu neposredno povezanim sa delatnošću preduzeća, a saglasno odobrenju za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, za period utvrđen ovim javnim pozivom;
• dokaz o izmirenim porezima i doprinosima, odnosno uverenje Poreske uprave o izmirenim dospelim obavezama, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja poziva.

3. KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Dodela sredstva po ovom javnom pozivu omogućava konkurentnije istupanje preduzeća na tržištu i doprinosi smanjenju troškova poslovanja, a kao osnov za dodelu sredstava, odnosno za refundaciju troškova neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća, predstavlja plaćeni repromaterijal.
Visina sredstava koja se dodeljuje preduzeću opredeljuje se prema broju zaposlenih osoba sa invaliditetom na dan 31. decembar 2020. godine i ne može biti veća od iznosa plaćenog repromaterijala u periodu od 01. jula 2020. godine do 31. decembra 2020. godine.
Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti preduzeću po ovom javnom pozivu je 10% ukupno raspoloživog budžeta za raspodelu, po ovom javnom pozivu.
Novoosnovanim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava maksimalno se može odobriti:
• do 500.000,00 dinara – preduzećima kojima je rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izdato u 2020. godini;
• do 1.000.000,00 dinara – preduzećima kojima je rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izdato u 2019. godini.
Preduzeću kome je u 2019. godini dodeljena državna pomoć za operativno poslovanje, pripadajući iznos sredstava iste državne pomoći po ovom javnom pozivu umanjuje se za 5% ukoliko je taj iznos isti ili veći od odobrenog iznosa po II Javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini.
Umanjenje iznosa sredstava za operativno poslovanje ne odnosi se na preduzeće koje je po II Javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini ostvarilo ovu državnu pomoć kao novoosnovano preduzeće.

4. PODNOŠENjE PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom podnosi prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni deo javnog poziva i može se preuzeti na sajtu: www.minrzs.gov.rs. i portalu e- Uprava.
Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:
• Tabelarni pregled realizovanih nabavki repromaterijala u posmatranom periodu, po mesecima;
• Fakture za plaćen repromaterijal u periodu od 1. jula 2020. godine do 31. decembra 2020. godine;
• Izvod iz banke kao dokaz da su dostavljene fakture plaćene;
• Spisak zaposlenih na dan 31. decembar 2020. godine;
• Spisak zaposlenih osoba sa invaliditetom na dan 31. decembar 2020. godine;
• Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu;
• Izveštaj o realizaciji plana poslovanja za period jul – decembar 2020. godine;
• Plan poslovanja za period januar – jun 2021. godine;
• Izjava da li je preduzeće za iste pravdane troškove dobilo i po kom osnovu državnu pomoć;
• Izjava da preduzeće nije privredni subjekt u teškoćama, za preduzeća koja apliciraju za regionalnu državnu pomoć;
• Izjava o svakoj drugoj de minimis državnoj pomoći koja je preduzeću dodeljena u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine, za preduzeća koja se smatraju privrednim subjektom u teškoćama;
• Dokaz o izmirenim porezima i doprinosima, odnosno uverenje Poreske uprave o izmirenim dospelim obavezama, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja poziva.

5. ODLUČIVANjE PO PODNETIM PRIJAVAMA I DONOŠENjE ODLUKE

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.
Procenu prijava i ispunjenost uslova za odobravanje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar, a prema uputstvu za ocenu i vrednovanje podnetih prijava.
Komisija sačinjava predlog odluke o dodeli sredstava najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava.
Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar na osnovu predloga komisije u roku od 10 dana i ista se objavljuje na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i portalu e-Uprave.
Prenos dodeljenih sredstava preduzećima vrši se u roku od 30 dana nakon donošenja odluke o dodeli sredstava.
Ministarstvo zadržava pravo da po ovom javnom pozivu ne dodeli ukupno opredeljena sredstva, ukoliko kvalitet predloženih prijava nije zadovoljavajući odnosno nisu ispunjeni zahtevani uslovi.

6. ROK I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Obrazac prijave sa ostalom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u jednom odštampanom i overenom primerku, poštom, preporučeno ili ličnom dostavom, sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini” , počev od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 15. martom 2021. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Na koverti obavezno treba naznačiti ime i adresu pošiljaoca, naziv javnog poziva i sledeći tekst: „NE OTVARATI”.

Prijave poslate na bilo koji drugi način ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.

Detaljnije