Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM)

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM)

Ciljevi Programa:
Cilj Programa saradnje nauke i privrede (u daljem tekstu: Program) je da pomogne istraživanja koja su od značaja za privredu tako što će podstaći preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da se upuste u zajedničke istraživačko-razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih ili poboljšanih komercijalno orijentisanih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija sa značajnim budućim učinkom i tržišnim potencijalom.

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti:
• Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta) za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo.
Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:
• Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i 40% za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo.

Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Trajanje projekta u okviru Programa može biti najviše do 24 meseca.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:
• Hrana za budućnost;
• Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025);
• Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
• Kreativne industrije.
Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih projekata.

Uslovi učešća:
• Podnosilac Prijave je konzorcijum koji ispunjava sledeće:
o Glavni podnosilac Prijave mora biti mikro, malo ili srednje privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu, osnovano u Srbiji u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, sa godišnjim poslovnim prihodom od najmanje EUR 200,000 (u poslednjoj fiskalnoj godini, ili u tekućoj godini ukoliko je primenljivo) i mora biti profitabilno;
o Konzorcijum mora uključivati najmanje jednu javnu (u većinskom državnom vlasništvu) naučnoistraživačku organizaciju kao Glavnog kopodnosioca Prijave, registrovanu i akreditovanu u Srbiji i navedenu na listi akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/, relevantnu za oblast industrije i tehnologije koja je opisana u predloženom projektu.

Pored obaveznog Glavnog podnosioca Prijave i Glavnog kopodnosioca Prijave navedenih gore, konzorcijum može uključivati i druga mikro i mala privredna društva iz privatnog sektora i/ili naučnoistraživačke organizacije, kako domaće, tako i strane, i inovacione centre univerziteta/fakulteta u Srbiji kao Kopodnosioce Prijave, dok god je njihovo angažovanje opravdano razvojnim potrebama predloga Projekta. Konzorcijum ne može imati više od pet (5) članova.

Privredna društva koja ispunjavaju bilo koji od sledećih kriterijuma, NISU podobna za prijavu:
• Podnosilac Prijave je finansiran kroz bilo koji od programa Fonda za iste ili slične aktivnosti;
• Podnosilac Prijave se smatra povezanim licem sa velikim privrednim društvom (domaćim ili stranim) ili je više od 10% u vlasništvu velikog privrednog društva (domaćeg ili stranog);
• Glavni podnosilac Prijave je primio više od EUR 600,000 sredstava grant finansiranja kroz bilo koji program Fonda (Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program transfera tehnologije, Program saradnje nauke i privrede i druge) tokom celokupnog vremena postojanja Podnosioca Prijave i svih njegovih bivših, sadašnjih i budućih povezanih lica (uključujući zavisna društva, kontrolisana društva ili povezana društva koja su menjala svoje poslovno ime). Kako bi se preciziralo, Glavni podnosilac Prijave može primiti kumulativno najviše EUR 600,000 sredstava grant finansiranja tokom celokupnog vremena postojanja Podnosioca Prijave i svih njegovih bivših, sadašnjih i budućih povezanih lica uključujući bilo kakvo dodeljeno finansiranje u okviru ovog javnog poziva;
• Glavni podnosilac Prijave trenutno ima aktivan projekat koji sprovodi kroz bilo koji od Fondovih programa finansiranja (Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program saradnje nauke i privrede).

Sledeće budžetske kategorije su podobne za finansiranje:
• Ljudski resursi (zaposleni Glavnog Podnosioca Prijave i drugo osoblje direktno plaćeno sa računa projekta – može uključivati sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na Projektu);
• Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
• Poslovni prostor i podrška poslovanju (iznajmljivanje kancelarije i radionice, trošak električne energije, knjigovodstvene usluge i računovodstvo i pravne usluge) do 2% ukupnog budžeta projekta;
• Naknada za članove konzorcijuma (ne računajući Glavnog podnosioca Prijave);
• Eksterne usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
• Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
• Poslovno savetovanje (maksimum 20% Odobrenog Budžeta Projekta; razvoj poslovanja, istraživanje tržišta);
• Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije.

Sledeće budžetske kategorije nisu podobne za finansiranje:
• Otplaćivanje kamata ili duga;
• Plaćanja i provizije za moguće gubitke ili dugove u budućnosti;
• Troškovi za koje Korisnik granta prijavi da se finansiraju kroz neku drugu akciju ili radni program iz drugih javnih izvora finansiranja;
• Kupovina zemljišta ili zgrada, uključujući bilo kakvo renoviranje;
• Gubici po osnovu negativnih kursnih razlika, naknade i kazne;
• Krediti trećim licima;
• Nefinansijska ulaganja;
• Troškovi zarada za zaposlene u državnoj administraciji;
• Porezi, uključujući PDV, carine i naknade;
• Marketing, troškovi prodaje i distribucije za promociju tehnologije, proizvoda ili usluge;
• Troškovi reprezentacije;
• Troškovi regrutovanja, preseljenja ili pretplate;
• Putni troškovi (uključujući dnevnice);
• Nabavka polovnih ili prefabrikovanih dobara;
• Aktivnosti koje su navedene u Fondovom Okvirnom planu za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima pod odeljkom Izuzeci dostupnom na http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/dokumentacija-2021;
• Isplata gotovine sa računa projekta;

Prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:
• Kvalifikacije menadžmenta i ključnog osoblja i sposobnost konzorcijuma da realizuje projekat;
• Kvalitet i potencijal za saradnju članica konzorcijuma;
• Inovativna tehnologija, proizvod ili usluga; jasno određena i nesporna prava intelektualne svojine i njen potencijal;
• Jasna tržišna potreba, konkurentska (po mogućnosti globalna ili EU) pozicija i potencijal za komercijalizaciju;
• Nivo sufinansiranja, korišćenje sredstava i adekvatnost budžeta projekta (prednost će biti data Prijavama sa višim nivoom sufinansiranja);
• Kvalitetno razvijen organizacionalni dizajn i sistem upravljanja projektom (uključujući jasne uloge, zaduženja, ovlašćenja i odgovornosti za sve članice konzorcijuma i kvalitetno osmišljen proces kontrole učinka i strategiju upravljanja rizikom).

Samo će Prijave koji ispunjavaju sve gore navedene kriterijume i ostvaruju izuzetne rezultate u njima biti predložene za finansiranje. Dodatni detalji u vezi sa procesom procene mogu se naći u Smernicama za procenu projekata (eng. „Review Guidelines“), dostupnim na: http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/dokumentacija-2021.

Potrebna dokumentacija za prijavu
Da bi se Prijava uzela u razmatranje, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje Prijava u elektronskom obliku kroz internet portal Fonda. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet stranici Fonda za inovacionu delatnost: (http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/dokumentacija-2021). Podnosioci Prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje obezbeđuje Fond za inovacionu delatnost.

Da bi se prijavili za finansiranje Podnosilaci Prijave su u obavezi da podnesu sledeću dokumentaciju:
• Izjava Podnosioca Prijave;
• Poslovni plan;
• Budžet projekta;
• Prezentacija projekta*;
• Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina).
• Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ – ESQ);
• Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku);
• Finansijski izveštaji Glavnog Podnosioca Prijave za poslednju primenljivu godinu.

Napomena: Dokumentacija Prijave mora biti dostavljena u identičnom vizuelnom i strukturnom formatu i stilu u kome se nalazi na internet stranici Fonda. Bilo koji pokušaj da se modifikuje dokumentacija Prijave putem otključavanja i/ili menjanja formula ili teksta rezultiraće diskvalifikacijom Prijave iz dalje evaluacije.

Podnosioci Prijave mogu koristiti opcije za formatiranje stila u okviru predefinisanih tekstualnih polja u poslovnom planu.
*Obrazac PowerPoint prezentacije je jedini izuzetak, i treba biti podnet u skladu sa uputstvima naznačenim u samom obrascu.

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja predloga projekta, podnesena dokumentacija predloga projekta mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenljivo (izjava podnosioca prijave i finansijski izveštaji).

Moguće je podnošenje samo jedne Prijave po javnom pozivu.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29. april 2021. godine do 15 časova.

Nepotpune Prijave, kao i Prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa saradnje nauke i privrede i set neophodne dokumentacije dostupni su na: http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/dokumentacija-2021

Pravila državne pomoći se primenjuju na sredstva koja Korisnik granta dobija od Fonda kroz Program u skladu sa Pravilnikom Fonda o pravilima za dodelu državne pomoći.

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: http://www.inovacionifond.rs/prijava/

Kontakt: cgs@inovacionifond.rs

Detaljnije