Drugi javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2020. godini

Konkursi

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Drugi javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2020. godini

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: MNK).

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU
Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:
1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, odnosno upisan u odgovarajući registar privrednih društava, najkasnije do 1. januara 2017. godine;
2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza (porez na dobit, porez na dodatu vrednost, porez na zarade zaposlenih, porez na imovinu u vlasništvu Podnosioca prijave) i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
5. da Podnosilac prijave nije povezano lice sa kupcem/potencijalnim kupcem/grupacijom koja ispunjava uslove za status MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
6. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima.

Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet:
1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.
Poslovni kapacitet:
1. da je pretežna delatnost Podnosioca prijave u: sektoru automobilske industrije – uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); sektoru mašina i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;
2. da proizvodi Podnosioca prijave pripadaju grupi direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz tačke 1. Poslovnog kapaciteta, ili da Podnosilac prijave raspolaže mašinama i opremom koje mogu biti upotrebljene za serijsku proizvodnju direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz navedene tačke.

Kadrovski kapacitet:
1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan 11. decembar 2020. godine, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapacitet:
1. da je Podnosilac prijave u 2019. godini ostvario poslovni prihod od najmanje 35.000.000,00 dinara;
2. da vrednost osnovnih sredstava Podnosioca prijave, u bilansu stanja u 2019. godini, nije manja od 35.000.000,00 dinara;
3. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Programom se sufinansiraju aktivnosti Korisnika koje se odnose na unapređenje poslovnih performansi koje su u skladu sa potrebama uspostavljanja saradnje ili preporukama MNK. Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa Programom mogu se dodeliti u vezi realizacije projektnih aktivnosti, odnosno mera intervencija koje se odnose na ulaganje u materijalnu imovinu i/ili konsultantsku podršku.

Pod ulaganjem u materijalnu imovinu podrazumeva se:

 • kupovina i instalacija industrijskih robota/opreme za automatizaciju/ digitalizaciju/optimizaciju postojećih proizvodnih procesa, kao i naprednih sistema/opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda, koji se isporučuju MNK, do 3 godine starosti i koji su neophodni kako bi se ispunili zahtevi MNK ili dobavljača MNK;
  Refundacija do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 12.000.000,00 RSD;
 • upovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i kobota, do 3 godine starosti i koji su neophodni kako bi se ispunili zahtevi MNK ili dobavljača MNK;
  Refundacija do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 15.000.000,00 RSD;
 • unapređenje proizvodnih hala, koje ne podrazumeva građevinske radove, već usklađivanje sa specifičnim tehnološkim zahtevima industrijskih sektora kojima pripada MNK i/ili Podnosilac prijave;
  Refundacija do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 10.000.000,00 RSD.

Pod konsultanstkom podrškom podrazumeva se podrška:

 • za optimizaciju proizvodnih procesa koji su ključni za ispunjenje zahteva MNK, a u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u ciljnim sektorima, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta;
  Refundacija do 70% do ukupne vrednosti opravdanih troškova a u maksimalnom iznosu od 5.000.000,00 RSD;
 • a uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, a koje obuhvata: strateško i operativno planiranje, upravljanje ljudskim resursima, marketinške aktivnosti u cilju povećanja obima plasmana proizvoda i pronalaženje novih klijenata; izveštavanje kao i izrada i implementacija softverskih rešenja za optimizaciju poslovnih procesa i načina donošenja odluka;
  Refundacija do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000,00 RSD;
 • za sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za industrijske grane u kojima posluje podnosilac zahteva ili MNK (IATF16949/IRIS/CE-3A/ CEN i drugi pojedinačni specifični standard u grupi CEN standarda);
  Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000,00 RSD.

RASPOLOŽIVA FINANSIJSKA SREDSTVA
Za realizaciju ovog drugog Javnog poziva u 2020. godini opredeljen je budžet u iznosu od 200.000.000,00 RSD.
Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova projektnih aktivnosti bez PDV, ili za određene aktivnosti isplatom 30% avansa, a ostatkom iznosa kroz refundaciju do određenog procenta.
Sredstva se dodeljuju odabranom Korisniku u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13, 119/2014), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć). U skladu sa članom 95. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći, iznos de minimis državne pomoći koji se dodeljuje Korisniku ne sme preći 23.000.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Javni poziv za učešće u Programu je raspisan 11. decembra 2020. godine i traje do 09. februara 2021. godine.
Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/ i verifikacijom internet adrese.
Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1- prijava za učešće u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprimljuje. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave, zavodni broj prijave i Ugovor o poverljivosti informacija.
Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti prijavu.

Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu, s tim što može da aplicira za najviše tri aktivnosti koje su definisane kao prihvatljive.
Uputstvo i svi prateći obrasci dostupni su na internet stranici: www.ras.gov.rs
Detaljnije informacije možete se obratiti elektronskim putem na adresu dobavljaci@ras.gov.rs.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE
Svaki Podnosilac prijave je u obavezi da uz podnetu prijavu na Portal Agencije unese i sledeću dokumentaciju:
1. Obrazac 2 –Izjavu o ispunjenosti uslova Programa i dodeljenoj državnoj pomoći de minimis, koja je izdata pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću;
2. Izjavu da Podnosilac prijave i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;
3. Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
4. Kopiju sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS;
5. Ugovor o poverljivosti informacija potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika Podnosioca prijave.

Podnosilac prijave uz Prijavu može uneti i sledeću dokumentaciju:
1. Potpisano i uredno popunjeno Pismo preporuke MNK, ili dobavljača MNK, na propisanom obrascu od strane Agencije;
2. Dokaz o aktivnom komercijalnom odnosu sa MNK, u slučaju dostavljanja Pisma preporuke dobavljača MNK (uverenje ili izjava od strane MNK na propisanom formatu ili validan, aktivan ugovor kojim se potvrđuje priroda komercijalnog odnosa);
3. Kopiju industrijski specifičnih standarda izdatih od strane IAF MLA članice za eksterne audite, odnosno od odgovarajuće institucije.

Agencija može da, pre donošenja odluke o izboru, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva, od Podnosioca prijave zatraži da dostavi kopiju potrebnih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Agencija zadržava pravo da u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva, od Podnosioca prijave, zatraži da dostavi dodatnu dokumentaciju, pojašnjenja ili sastanak putem interneta kako bi sa sigurnošću utvrdila da isti ispunjava sve uslove iz Programa. Ukoliko Podnosilac prijave u naznačenom roku ne dostavi tražene dokaze ili ne odgovori na dostavljena pitanja i pojašnjenja, smatraće se da ne ispunjava uslov za koji su mu zatraženi dokazi, odgovor ili pojašnjenje na postavljeno pitanje.

Podnosilac prijave je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti Agenciju ukoliko nastupe bilo kakve okolnosti koje mogu da utiču na ispunjenost uslova za učešće u Programu. Ova obaveza Podnosioca prijave postoji dokle god njegova Prijava nije odbijena, tj. sve vreme trajanja učešća u Programu i eventualnog zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Ukoliko Agencija utvrdi da su novonastale okolnosti takve, da njihovim nastupanjem Podnosilac prijave više ne ispunjava uslove za učešće u Programu, zadržava pravo da istog odbije donošenjem posebne odluke.

Izvor