Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge od naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji su preduzeća nailazila u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeća. Na ovaj način, preduzeća podižu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postaju konkurentnija na tržištu.

Uslovi za učešće u Programu inovacionih vaučera (Program)
Podobna privredna društva – korisnici inovacionih vaučera su mikro, mala i srednja preduzeća, u većinskom privatnom valasništvu (minimalno 51% privatnog vlasništva) registrovana u Srbiji. Preduzeća moraju da budu pravna lica osnovana u skladu sa trenutno važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovana u Agenciji za privredne registre i sa sedištem u Srbiji.
Privredna društva koja zadovoljavaju kriterijume mogu da se prijave za inovacione vaučere kako bi finansirala troškove usluga koje pružaju naučnoistraživačke organizacije koje spadaju u jednu od sledećih kategorija:
• naučnoistraživačke organizacije iz javnog sektora registrovane u Srbiji (minimum 51% direktno ili indirektno u državnom vlasništvu)
• naučnoistraživačke organizacije akreditovane za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja (uključujući i one u privatnom vlasništvu). Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/.

Usluge koje se finansiraju Programom
Inovacioni vaučeri mogu da se koriste za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeća, odnosno za rešavanje nekog tehničkog/tehnološkog problema koje preduzeće kao podnosilac prijave odredi. Podrška kroz inovacioni vaučer može da se odobri za sledeće usluge:
• Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
• Dokaz koncepta;
• Studija izvodljivosti;
• Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
• Izrada demonstracionog prototipa;
• Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
• Validacija tehnologije;
• Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
• Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
• Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda);
• Tehno-ekonomske analize u vezi sa uslugom koja se pruža. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.
• Specifične stručne obuke u vezi sa razvojem tehnološkog rešenja. Za ove potrebe, može se koristiti do 20% vrednosti vaučera. Specifični zadaci moraju biti detaljno opisani u finansijskoj ponudi.

Inovacioni vaučeri ne mogu da se koriste za finansiranje sledećih usluga:
• Izrada poslovnih planova i ekonomskih procena;
• Prodajne aktivnosti;
• Razvoj standardne internet prezentacije ili mobilnih aplikacija;
• Aktivnosti istraživanja i analize tržišta;
• Nekonsultantske usluge koje su već dostupne na tržištu (ISO standardizacija, tehnički atesti…);
• Aktivnosti koje se već finansiraju u okviru nekog drugog programa ili od strane drugog preduzeća/ustanove;
• Međunarodna putovanja, konferencije ili kupovina opreme;
• Usluge kod kojih pružalac usluge nije podoban (ne ispunjava gorepomenute kriterijume).

Finansiranje
Inovacionim vaučerom se finansira 60% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Preduzeća koja su dobitnici finansiranja su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos ukupnih troškova usluga.
Jednom preduzeću kao podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva (2) inovaciona vaučera (uključujući i sve prethodne javne pozive), u maksimalnom iznosu do 1.200.000,00 dinara.

U slučaju da prijava za inovacioni vaučer bude odbijena, moguće je podneti novu prijavu.

Odobreni inovacioni vaučer mora biti iskorišćen u periodu od najviše šest meseci.

Podnošenje prijave za Program
Da bi se prijavili za dobijanje inovacionog vaučera, preduzeća kao podnosioci prijava moraju da se registruju na portalu Fonda za inovacionu delatnost koji se nalazi na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost.

Prijava za Program se sastoji iz tri dela:
1. Zahtev za uslugu naučnoistraživačke organizacije definisan od strane podnosioca prijave (popunjava se direktno na portalu Fonda);
2. Finansijska ponuda pružaoca usluge (naučnoistraživačka organizacija) u cilju rešavanja problema definisanog u zahtevu za uslugu (postavlja se na portalu u PDF formatu);
3. Uslovi Programa inovacionih vaučera (preduzeće prihvata Uslove na portalu Fonda).

Finansijska ponuda mora da sadrži sledeće elemente:
• specifikaciju tehničkog problema iz prijave za inovacioni vaučer;
• naziv naučnoistraživačke organizacije i kontakt osobe odgovorne za traženu uslugu;
• finansijsku ponudu za usluge sa izraženim PDV-om kao zasebnim troškom, ukoliko je naučnoistraživačka organizacija u sistemu PDV;
• Troškove za pruženu uslugu podeljene na 3 kategorije:
o Troškovi ljudskih resursa
o Troškovi utrošenog materijala
o Troškovi vezani za korišćenje opreme
• Datum završetka tražene usluge;
• Punovažnost ponude (minimum 30 dana).

Celokupni postupak prijave se odvija putem portala Fonda za inovacionu delatnost, bez potrebe dostavljanja prijave u papirnoj formi. Zahtev za uslugu se popunjava direktno na portalu Fonda za inovacionu delatnost, dok se finansijska ponuda pružaoca naučnoistraživačke usluge dostavlja kao zasebni dokument na portalu Fonda za inovacionu delatnost.

Finansiranje kroz Program inovacionih vaučera je usklađeno sa Strategijom pametne specijalizacije koja se fokusira na četiri prioritetne oblasti:
• Hrana budućnosti;
• Informacione i komunikacione tehnologije;
• Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
• Kreativne industrije.

Minimum 70% dostupnog budžeta Fonda za pojedinačni javni poziv biće opredeljeno za projekte koji spadaju u gorepomenute oblasti, dok će preostalih maksimum 30% biti dodeljeno projektima iz svih ostalih oblasti.

Sve o Strategiji pametne specijalizacije u Srbiji možete pronaći na sledećem linku: https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/.

Dodela inovacionih vaučera će se odvijati po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva, i to u roku od sedam radnih dana od dana dostavljanja prijave.

Prijavu za inovacione vaučere moguće je podneti počevši od 29. septembra 2020. godine od 10.00 časova do utroška opredeljenih sredstava

Ukupan iznos opredeljenih sredstava za ovaj javni poziv iznosi 60.000.000,00 dinara.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u elektronskom obliku na portalu Fonda za inovacionu delatnost, odnosno prijave koje su dostavljene u štampanoj formi neće biti uzete u razmatranje.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa inovacionih vaučera dostupni su na internet stranici:

Molimo Vas da koristite sledeći link za prijavu: https://secure.inovacionifond.rs/Vouchers/Welcome

Kontakt: ivauceri@inovacionifond.rs

Detaljnije