Javni poziv za inovativne projekte koji će pomoći u suzbijanju efekata pandemije COVID-19 – otvoren do utorka, 24 marta do 13 časova

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za inovativne projekte koji će pomoći u suzbijanju efekata pandemije COVID-19 – otvoren do utorka, 24 marta do 13 časova

S obzirom na okolnosti i svakodnevni razvoj situacije izazvane pandemijom korona virusa, Fond za inovacionu delatnost će zbog specifičnosti ciljeva poziva i kratkog perioda za implementaciju, u utorak, 24. marta 2020. godine u 13 časova zatvoriti javni poziv za finansiranje inovativnih rešenja za suzbijanje efekata pandemije. Cilj ovog javnog poziva je brza i efikasna podrška inovativnim projektima za rešavanje problema u vezi sa zdravljem i dobrobiti stanovništva, koji mogu biti skalirani u kratkom vremenskom periodu i dostupni za primenu u suzbijanju posledica nastalih pandemijom.

Imajući u vidu urgentnost javnog poziva, kao i veliki broj prijava koje neprestano pristižu, Fond ulaže sve napore da se javni poziv što efikasnije sprovede. I pored uvedenog posebnog načina rada u svim institucijama, Fond svakodnevno pruža podršku svim zainteresovanim podnosiocima prijava u želji da podrži što veći broj relevantnih inovativnih projekata.
Svi zainteresovani podnosioci prijava i šira javnost će blagovremeno biti obavešteni o realizaciji javnog poziva putem internet prezentacije, društvenih mreža Fonda i elektronske pošte: covid19-stop@inovacionifond.rs

Zahvaljujemo se svima koji su se u ovom važnom trenutku odazvali javnom pozivu, ponudili svoja rešenja za suzbijanje efekata pandemije i pokazali spremnost da brzo reaguju u kritičnim situacijama.

Hvala svima na razumevanju, želimo Vam dobro zdravlje!

***

Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) nudi finansijsku podršku za inovativne projekte namenjene rešavanju problema izazvanim pandemijom Covid-19 (koronavirus). Mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća sa već razvijenim prototipovima, proizvodima, uslugama i tehnologijama koji mogu biti skalirani u kratkom vremenskom periodu i postati dostupni za primenu.

KVALIFIKOVANI PODNOSIOCI PRIJAVE
Mikro, mala i srednja privredna društva registrovana u Srbiji, u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima i važećim Zakonom o računovodstvu.
Prijavu za javni poziv možete preuzeti ovde.

PROJEKTI KOJI MOGU BITI FINANSIRANI
Inovativni projekti koji nude rešenja za nedostatke i probleme u vezi sa zdravljem i dobrobiti stanovništva, a koji su izazvani pandemijom koronavirusa i vanrednom situacijom. Pored rešenja iz oblasti javnog zdravlja, Fond će razmatrati i rešenja iz oblasti komunikacije, detekcije i zaštite, socijalnih medija, lanaca snabdevanja, finansija i slično, a koji se bave rešenjem opisanog problema.
Projekti finansirani u ovom javnom pozivu mogu trajati do 30 dana. U slučaju specifičnih dešavanja, Fond može odobriti produženje sprovođenja projektnih aktivnosti bez odobrenja dodatnih sredstava.
Naglašavamo da razvoj lekova i vakcina ne spada u podobnu kategoriju za ovaj javni poziv.

IZNOS FINANSIRANJA
Maksimalni iznos finansiranja u okviru ovog javnog poziva je 6 miliona dinara po pojedinačnom projektu, s tim što sufinansiranje od strane Fonda ne može pokriti više od 85% ukupnih troškova projekta. Obaveznih 15% sufinansiranja od strane podnosioca prijave mora biti obezbeđeno iz privatnih izvora (sopstvena sredstva, zajmovi, investicije i slično).
Pravila državne pomoći se primenjuju na sredstva koja korisnik bespovratnih sredstava dobija od Fonda kroz ovaj javni poziv u skladu sa Pravilnikom Fonda o pravilima za dodelu državne pomoći.
Finansiranje odobreno od strane Fonda je zasnovano na specifičnim potrebama svakog pojedinačnog projekta, onako kako su prikazane od strane podnosioca prijave kroz prijavu. Međutim, pre odobrenja finansiranja inovativnog projekta, nezavisna Ekspertska komisija Fonda zadržava pravo da izmeni ili da prilagodi predloženi budžet u skladu sa pravilima i zahtevima poziva.

PODNOŠENJE PRIJAVE
Sve prijave moraju biti podnete u formatu koji je obezbeđen od strane Fonda. Javni poziv je kontinuirano otvoren i prijave će biti procenjene po njihovom prijemu. Fond napominje da će aplikacije koje budu ranije podnete imati prednost prilikom procene prijava.
Prijave se podnose putem e-maila na adresu: covid19-stop@inovacionifond.rs

PROCENA PRIJAVA
Konačnu odluku o finansiranju donosi nezavisna Ekspertska komisija Fonda.

Sve prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Relevantnost predloženog rešenja za problem definisan u prijavi;
  • Primenljivost i efekti predloženog rešenja u kratkom vremenskom periodu;
  • Metodologija implementacije projekta;
  • Sposobnost preduzeća da uspešno realizuje projekat i u kratkom vremenskom periodu proizvod ili uslugu privede primeni (kapacitet preduzeća i partnerskih mreža)

Ukoliko bude potrebno, nezavisna Ekspertska komisija može uputiti zahtev podnosiocu prijave za dodatne informacije u vezi sa predloženim rešenjem.
Prijave se procenjuju hronološkim redosledom po pristizanju.

DOZVOLJENI TROŠKOVI
• Troškovi ljudskih resursa (mogu uključiti sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
• Oprema i materijali;
• Eksterne usluge i podizvođači;
• Troškovi zaštite intelektualne svojine i sertifikacije, ukoliko je primenljivo.
Plaćanje PDV-a nije dozvoljen trošak.

SPROVOĐENJE PROJEKTA
Nakon potpisivanja Ugovora o finansiranju, korisnik bespovratnih sredstava i Fond će uplatiti svoj deo sufinasiranja na poseban bankovni račun koji će korisnik otvoriti za potrebe projekta ukoliko se odobri finansiranje.
Korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da podnese finansijski i narativni izveštaj zajedno sa neophodnom pratećom dokumentacijom u roku od tri nedelje nakon završetka projekta.
Fond će sprovesti nadzor dostavljene dokumentacije i finalni intervju ili nadzornu posetu, ukoliko je primenljivo.

Detaljnije