Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2020. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Programski konkurs
za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2020. godini

1. Predmet oglašavanja

Predmet ovog konkursa je podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa saveza udruženja osoba sa invaliditetom na republičkom ili pokrajinskom nivou koji aktivnosti realizuju neposredno, ili kroz rad lokalnih udruženja u svom sistemu, sa ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.
Sredstva za ovaj konkurs obezbeđena su u okviru budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 270.000.000,00 dinara, čime se obezbeđuje finansiranje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koji za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom kroz:

  • poboljšanje pristupačnosti informacija i otklanjanja komunikacijskih barijera;
  • sprovođenje stimulativnih i inkluzivnih programa radi što potpunijeg učešća osoba sa invaliditetom u životu šire društvene zajednice;
  • podizanje nivoa svesti zajednice i izgradnju kapaciteta organizacija radi stvaranja jednakih mogućnosti za što samostalniji život osoba sa invaliditetom.

2. Podnosioci predloga programa

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove:
• da su registrovani kao savezi udruženja građana najmanje pet godina, sa sedištem u Republici Srbiji, čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom;
• da u svom sastavu imaju najmanje tri lokalna udruženja koja imaju iskustva i neposredno sprovode aktivnosti u realizaciji programa iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom;
• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa i
• da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili.

Predlozi programa koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove:
• trajanje programa može biti maksimalno 12 meseci;
• sve programske aktivnosti se moraju realizovati na teritoriji Republike Srbije i
• podnosilac može da podnese samo jedan predlog programa u okviru ovog konkursa.

3. Kriterujumi za izbor programa

Vrednovanje i rangiranje predloga programa vrši se primenom kriterijuma za izbor programa u skladu sa:
• Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/18);
• Pravilnikom o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 109/12 i 10/18) i
• Direktivom o načinu rada, postupanja i ponašanja u postupku raspodele sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa sa ciljem zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom br. 110-00-00423/2018-15 od 19. aprila 2018. godine i 110-00-00423/2018-15/1 od 28. septembra 2018. godine.

Propisi kojima je bliže uređeno vrednovanje i rangiranje predloga programa dostupni su i na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-zastitu-osoba-sa-invaliditetom.

Komisija za sagledavanje i procenu programa vrši procenu podnetih programa uzimajući u obzir sledeće kriterijume:
1) reference programa:
• oblast u kojoj se realizuje program
• broj korisnika programa
• inovativnost i mogućnost daljeg razvijanja programa
• održivost programa

2) ciljeve koji se postižu:
• obim zadovoljavanja javnog interesa, odnosno relevantnost u odnosu na ciljeve i prioritet konkursa
• merljivost rezultata programa

3) budžet i racionalnost troškova:
• da li su predloženi troškovi neophodni za realizaciju programa
• da li je odnos između procenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući
• da li je budžet jasan

4) sufinansiranje programa iz drugih izvora:
• da li je predviđeno finansiranje programa iz sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa

5) kapacitete podnosioca programa za realizaciju programskih aktivnosti:
• da li podnosilac ima stručne i tehničke kapacitete za realizaciju programa i iskustvo u oblasti na koju se program odnosi
• da li podnosilac ima upravljačke kapacitete.

4. Postupak za dodelu sredstava

Predlozi programa biće razmotreni i procenjeni od strane Komisije za sagledavanje i procenu programa koju obrazuje rukovodilac nadležnog organa koja će vršiti procenu u fazama koje su međusobno uslovljene ispunjenošću uslova prethodne faze i to:
1. ispunjenost formalno pravnih uslova
2. ispunjenost uslova koji se tiču podnosioca i predloga programa
3. procena kvaliteta programa i finansijska evaluacija.
Kriterijumi za dodelu sredstava omogućavaju da se kvalitet podnetih predloga programa proceni na osnovu prioriteta utvrđenih konkursom, a sredstva odobre po osnovu aktivnosti koje maksimiziraju opšti efekat samog predloga programa.
Kriterijumi za dodelu sredstava su podeljeni na podsekcije tako da se svaka podsekcija vrednuje bodovima od 1 do 5 i to na sledeći način: 1 – veoma loše, 2 – loše, 3 – odgovarajuće, 4 – dobro i 5 – veoma dobro.
Rangiranje predloga programa se vrši na način da je prvoplasirani predlog programa onaj koji ima najveći prosečni zbir bodova, zatim sledi program sa prvim sledećim nižim zbirom bodova i tako do najnižeg zbira osvojenih bodova.
U razmatranje za finansiranje uzeće se samo programi koji su vrednovani sa preko 50% bodova, jer predlozi programa koji su vrednovani ispod ovog praga nisu zadovoljili postavljene standarde i efikasnost njihove implementacije bi mogla biti upitna.
Listu vrednovanja i rangiranja podnetih programa Komisija za sagledavanje i procenu programa donosi u roku ne dužem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ovog ministarstva www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprava www.euprava.gov.rs.
Na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru nadležni organ donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Odluku o izboru programa kojima se dodeljuju sredstva iz budžeta Republike Srbije za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa nadležni organ donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ovog ministarstva i Portalu e-Uprava.
Na osnovu navedene odluke, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će sa podnosiocima programa čije se finansiranje odobrava zaključiti ugovore o realizaciji programa.
Korisnici sredstava dužni su da pre sklapanja ugovora Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dostave izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, izjavu o nepostajanju sukoba interesa i interni akt o antikorupcijskoj politici.

5. Podnošenje predloga programa i potrebna dokumentacija
Predlog programa dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan na personalnom računaru i propisanim obrascima koji čine obaveznu dokumentaciju.
Prijavu za učešće na konkursu podnosi ovlašćeno lice i odgovorno je za sve podatke iz prijave. Zajedno sa odštamapnom i overenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti i elektronsku verziju dostavljene dokumentacije na CD-u.
Predlozi programa pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.
Obaveznu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci:
• Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa
• Aneks 2 – Obrazac budžeta programa
• Aneks 3 – Obrazac narativnog budžeta programa
• Aneks 4 – Plan aktivnosti i promocija
• Elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel.

Pored navedenog, podnosilac predloga programa kao obaveznu dokumentaciju dostavlja i:
• overeni prepis statuta saveza
• izjavu zastupnika saveza o svim vidovima finansijske podrške u 2019. godini (sa izvorom finansiranja, namenom, iznosom i periodom finansiranja)
• izjavu zastupnika udruženja u sastavu saveza da je navedeno udruženje članica saveza sa podacima o članovima udruženja
• ugovor o zakupu poslovnog prostora (ukoliko se potražuju sredstva za finansiranje troškova zakupa i komunalnih troškova), sa dokazom o redovnom izmirenju obaveza po osnovu zakupa.

Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u delu Konkursi www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprava www.euprava.gov.rs.

6. Rok i način dostavljanja predloga programa
Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom odštampanom i overenom primerku poštom, preporučeno ili ličnom dostavom. Zajedno sa štampanom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju iste na CD-u.
Predlozi programa se dostavljaju zaključno sa 24. januarom 2020. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
Nemanjina 22-26, Beograd
Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA PROGRAMSKI KONKURS – NE OTVARATI”.
Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu, neće biti uzete u razmatranje.

Detaljnije