Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audovizuelno delo

Konkursi

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

Podsticajna sredstva investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, dodeljuju se u cilju podsticanja privrednih aktivnosti i povećanja zaposlenosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kao i promocije potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.

I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Podsticajna sredstva dodeljuju se Investitoru kao bespovratna, putem povraćaja dela kvalifikovanih troškova ostvarenih u Republici Srbiji.
Podsticajna sredstva dodeljuju se u iznosu od 25% kvalifikovanih troškova, a sve u skladu sa izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora o troškovima proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji. Izuzetno, a pod uslovom da je u pitanju audiovizuelno delo za čiju su proizvodnju u budžetu produkcije namenjena sredstva za realizaciju projekta u Republici Srbiji, u iznosu većem od 5.000.000 evra podsticajna sredstva dodeljuju se u iznosu od 30% kvalifikovanih troškova, a sve u skladu sa izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora o troškovima proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji Pravo na dodelu podsticajnih sredstava u skladu sa ovom uredbom nemaju organi i organizacije Republike Srbije, odnosno organi i službe lokalne vlasti, javna preduzeća, fondovi i direkcije, ustanove i pravna lica osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, kao i pravna lica koja su u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, korisnici javnih sredstava.

U slučaju da je Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i pravno lice koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, dodelilo državnu pomoć za proizvodnju audiovizuelnog dela u bilo kom obliku, ukupan iznos dodeljenih sredstava državne pomoći i sredstava podsticaja dodeljenih po osnovu ove uredbe, ne može biti veći od 50% ukupnog iznosa sredstava namenjenih za proizvodnju audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

Podsticajna sredstva koja se dodeljuju za namenski film dodeljuju se u iznosu od 20% kvalifikovanih troškova, s tim da ukupan iznos odobrenih sredstava koja se dodeljuju u toku tri uzastopne fiskalne godine ne prelazi propisani maksimalni iznos državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć), u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Kao kvalifikovani (prihvatljivi) troškovi, priznaju se:
1) troškovi u vezi sa izradom audiovizuelnog dela koji su nastali i isplaćeni pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, a koji su u vezi sa nabavljenom robom i pruženim uslugama, korišćenjem lokacija, isplatama honorara članovima ekipe koji su državljani Republike Srbije ili strancima koji imaju boravak od najmanje godinu dana na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima Republike Srbije;
2) troškovi nastali u vezi sa upotrebom dobara, odnosno iznajmljivanjem pokretnih i nepokretnih stvari mogu se priznati samo u slučaju da su dobra, odnosno pokretne stvari i nepokretnosti, u vlasništvu pravnih ili fizičkih lica, sa teritorije Republike Srbije.
Troškovi koji se naročito ne priznaju kao kvalifikovani troškovi nastali u vezi sa izradom audiovizuelnog dela su: troškovi marketinga, troškovi vezani za kupovinu nepokretnosti, troškovi distribucije i troškovi poreza na dodatu vrednost.
Vrste i sadržinu obrazloženja kvalifikovanih, kao i nekvalifikovanih troškova i obrasce zahteva za dodelu i isplatu podsticajnih sredstava bliže propisuje ministar nadležan za poslove privrede.

II KORISNIK PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Korisnik podsticajnih sredstava može biti pravno ili fizičko lice za čiji se račun i čijim se sredstvima finansira, odnosno sufinansira proizvodnja audiovizuelnog dela u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Investitor).
Podnosilac zahteva za dodelu i isplatu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Podnosilac zahteva) jeste Investitor ili domaće pravno ili fizičko lice koje u ime i za račun Investitora u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo.

Pravo na podsticajna sredstva nema Investitor, odnosno Podnosilac zahteva:
1) nad kojim je pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija;
2) koji ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda u Republici Srbiji i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji.

III AUDIOVIZUELNO DELO ZA ČIJU SE PROIZVODNJU OSTVARUJE PRAVO NA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može se ostvariti za proizvodnju:
1) dugometražnog igranog filma, TV filma, dugometražnog dokumentarnog filma i dugometražnog animiranog filma namenjenog prikazivanju, koji traju najmanje 70 minuta;
2) TV serije, pod uslovom da epizoda traje minimum 40 minuta;
3) dokumentarnog TV programa u trajanju od minimum 40 minuta.
Podsticajna sredstva mogu se dodeliti za audiovizuelno delo:
1) koje nema sadržaj koji je u suprotnosti sa moralom, javnim poretkom i javnim interesom Republike Srbije, ne narušava ugled Republike Srbije, ne promoviše kršenje ljudskih prava i govor mržnje;
2) koje je u formatu dugometražnog igranog filma, TV filma, TV serije, dugometražnog animiranog filma, audio i/ili vizuelne postprodukcije audiovizuelnog dela, namenskog filma, dugometražnog dokumentarnog filma i dokumentarnog TV programa;
3) čija je proizvodnja započeta ili čija se proizvodnja nastavlja u toku budžetske godine u kojoj se podnosi zahtev za dodelu podsticajnih sredstava.

IV USLOVI ZA UČEŠĆE U DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Uslov koji treba da ispuni Investitor radi ostvarivanja prava na dodelu podsticajnih sredstava je da u svrhu proizvodnje audiovizuelnog dela u budžetu produkcije nameni sredstva za realizaciju projekta u Republici Srbiji, u iznosu većem od minimalnih sredstava za konkretan format:
1) za igrani film i TV film: 300.000,00 evra;
2) za TV seriju: 300.000,00 evra, po epizodi;
3) za animirani film, audio i/ili vizuelnu postprodukciju audiovizuelnog dela: 150.000,00 evra;
4) za namenski film: 300.000,00 evra;
5) za dokumentarni film i dokumentarni TV program: 50.000,00 evra.

V ZAHTEV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava podnosi se Komisiji, preko Filmskog centra Srbije, na osnovu Javnog poziva i podrazumeva dostavljanje sledeće dokumentacije:
1) popunjeni propisani obrazac zahteva za dodelu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo;
2) sinopsis i scenario audiovizuelnog dela, sinopsis kada je u pitanju postprodukcija, odnosno opis projekta kada je u pitanju namenski film;
3) listu bitnih članova ekipe za izradu audiovizuelnog dela (reditelj, glumci, itd.);
4) prikaz budžeta produkcije, sa prikazom dela budžeta namenjenog za proizvodnjuu Republici Srbiji izraženog u dinarima;
5) izjavu da audiovizuelno delo ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe;
6) kalendar proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji;
7) plan snimanja audiovizuelnog dela u Republici Srbiji;
8) dokaz da ne postoje razlozi za odbijanje iz člana 5. Uredbe (potvrda Poreske uprave, Agencije za privredne registre ili nekog drugog nadležnog registra);
9) izjavu o početku proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji;
10) izjavu da li je primljena de minimis državna pomoć za troškove iz člana 2. tačka 3) Uredbe ili za bilo koje druge troškove u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno izjavu da li je za isti projekat dobio bilo koju drugu državnu pomoć sa bilo kog nivoa vlasti i po kom osnovu;
11) ugovor na osnovu koga se u ime i za račun Investitora u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, odnosno drugi validan dokaz da će isplaćena sredstva podsticaja pripasti Investitoru, samo ukoliko je Podnosilac zahteva domaće pravno ili fizičko lice, koje u ime i za račun Investitora u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo;
12) overena izjava da su podaci u dokumentima tačni i istiniti;

Zahtev i prateća dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku ili na stranom jeziku sa overenim prevodom na srpski jezik.

Podnosilac zahteva je dužan da dokaže da je na dan predaje zahteva obezbeđeno najmanje 30% sredstava predviđenih za troškove proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

Na zahtev Komisije, Podnosilac zahteva je dužan da dostavi i druge podatke i dokumentaciju od značaja za dodelu podsticajnih sredstava.

VI UGOVOR O DODELI SREDSTAVA
Ministarstvo potpisuje ugovor o dodeli sredstava podsticaja (u daljem tekstu: Ugovor) sa Podnosiocem zahteva, u okviru obima sredstava planiranih za te namene zakonom o budžetu Republike Srbije za tekuću budžetsku godinu i u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 − ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19 i 72/19), u delu kojim se uređuje odgovornost za preuzimanje obaveza.
Ugovorom se detaljnije uređuju rokovi, prava i obaveze ugovornih strana.
Sastavnim delom Ugovora smatra se dokumentacija priložena uz zahtev, u skladu sa čl. 10. i 16. Uredbe.
Ugovor se smatra raskinutim u sledećim slučajevima:
– ukoliko je došlo do odstupanja od podnetog plana snimanja i kalendara većeg od 30 dana ili bilo kog drugog bitnog odstupanja u realizaciji audiovizuelnog dela;
– ukoliko Komisija u postupku po zahtevu za isplatu sredstava podsticaja utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi;
– predviđenim pisanim sporazumom ugovornih strana pre isteka ugovorenog roka;
– objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovornih obaveza (viša sila, administrativne mere i sl.) koje nastupe na strani ugovorne strane ili ugovornih strana;
– pokretanja stečajnog, likvidacionog ili postupka reorganizacije protiv Investitora, odnosno Podnosioca zahteva.
Ministarstvo uplaćuje odobreni iznos podsticajnih sredstava ako su ispunjene sve obaveze predviđene Uredbom i Ugovorom.

VII ZAHTEV ZA ISPLATU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Zahtev za isplatu podsticajnih sredstava podnosi se Komisiji u roku od 45 dana nakon završetka proizvodnje audiovizuelnog dela na teritoriji Republike Srbije.
U slučaju da je proizvodnja audiovizuelnog dela na teritoriji Republike Srbije završena pre zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja iz člana 13. Uredbe, rok od 45 dana za podnošenje zahteva za isplatu podsticajnih sredstava počinje da teče od dana zaključenja tog ugovora.
Zahtev za isplatu podsticajnih sredstava podnosi se Komisiji, preko Filmskog centra Srbije, na propisanom obrascu, a uz koji se prilaže sledeća dokumentacija:
1) izvod iz registra koji vodi Agencija za privredne registre ili nekog drugog nadležnog registra;
2) izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora o troškovima proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji i poslovanju Investitora koji je izrađen u svrhu podnošenja zahteva za isplatu podsticajnih sredstava u skladu sa ovom uredbom i Pravilnikom, a koji je sačinjen na bazi celokupne evidencije o troškovima proizvodnje i ukupno utrošenim sredstvima na teritoriji Republike Srbije, kao i dokazima kojima se navedeni troškovi potvrđuju (fakture, ugovori, izvodi iz poslovne banke sa naznakom izvršenog plaćanja i sl.). Revizorski izveštaj izrađuje se na bazi provere svih kvalifikovanih troškova i ne može se zasnivati na metodu uzorkovanja,
odnosno proveri samo određenih dokumenata;
3) broj posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor na koji treba izvršiti uplatu podsticajnih sredstava;
4) overena izjava da je proizvodnja audiovizuelnog dela u Republici Srbiji završena, kao i da su ispunjeni uslovi propisani članom 20. Uredbe;
5) overena izjava da su podaci u dokumentima tačni i istiniti.
Izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora utvrđuje se visina troškova koji se kvalifikuju za podsticaj.
Na zahtev Komisije, podnosilac zahteva je dužan da dostavi i druge podatke i dokumentaciju od značaja za isplatu podsticajnih sredstava.

VIII PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU I ZAHTEVA ZA ISPLATU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Zahtev za dodelu i zahtev za isplatu podsticajnih sredstava na propisanim obrascima 1 i 2, kao i prateća dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku ili na stranom jeziku sa overenim prevodom na srpski jezik, na adresu:
FILMSKI CENTAR SRBIJE, Koče Popovića 9/III, 11000 Beograd
Prateća dokumentacija dostavlja se i u CD ili DVD formatu.

IX DODATNE INFORMACIJE
Odredbe čl. 4. stav 1. tač. 2) i 4) i stav 2. tačka 2) Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo („Službeni glasnik RS”, broj 55/19) primenjuju se do 31. januara 2020. godine.
Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Filmskog centra Srbije www.fcs.rs, može se preuzeti neophodna dokumentacija: Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, Pravilnik o vrstama i sadržini obrazloženja kvalifikovanih i nekvalifikovanih troškova i obrascu zahteva za isplatu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, kao i Obrazac broj 1 i Obrazac broj 2, u kojima
su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Filmskog centra Srbije: 011/26 25 131

Detaljnije