Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2020. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2020. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti savremenog stvaralaštva, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Konkurs se raspisuje za programe i projekte u sledećim oblastima kulture:
– književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
– muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
– likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
– pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
– umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo,produkcija i interpretacija);
– filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
– digitalno stvaralaštvo i multimedija.

Kao i za programe i projekte u oblasti
• kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
• kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom
• kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade.

Konkurs je otvoren i za projekte izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva u svim umetničkim oblastima (muzika, umetnička igra, pozorišna umetnost, književnost, filmsko stvaralaštvo, te vizuelne umetnosti).

Cilj konkursa je: usklađen kulturni razvoj Republike Srbije stvaranjem podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike (posebno imajući u vidu pripadnike društveno osetljivih grupa).

PRIORITETI FINANSIRANJA ILI SUFINANSIRANJA PROJEKATA PO OBLASTIMA:

1. Književnosti – manifestacije i nagrade
• Projekti koji doprinose predstavljanju književnih dela i stvaralačkog opusa domaćih autora;
• Projekti koji doprinose uspostavljanju neposredne međunarodne kulturne saradnje u oblasti književnog stvaralaštva;
• Projekti koji imaju tradiciju sa potvrđenim ugledom u stručnoj javnosti.
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 150.000,00 dinara

2. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture
• Projekti sa potvrđenom uređivačkom koncepcijom i ugledom u stručnoj javnosti;
• Projekti sa utvrđenom redovnom dinamikom izdavanja u skladu sa brojem izdanja tokom godine;
• Projekti sa inovativnim pristupom u realizaciji.
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 150.000,00 dinara

3. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
• Izdavački projekti koji se odnose na izdavanje naučnih, odnosno kritičkih, izdanja autora srpske književnosti i kulture;
• Izdavački projekti koji se odnose na izdavanje prevoda koji značajno doprinose unapređenju i razvoju književnosti, kulture i humanističkih nauka.
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 300.000,00 dinara

4. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija):
• Muzički festivali i manifestacije u okviru programa izvođačkih umetnosti u cilju popularizacije umetničke muzike i edukacije nove mlade publike, kao i festivali i manifestacije izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva;
• Koncertne serije ansambala i solista, kao i samostalne produkcije lokalnih organizatora, u okviru programa izvođačkih umetnosti;
• Majstorski seminari, radionice i takmičenja u oblasti muzike, koji predstavljaju izvođačku i edukativnu platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno, jedan od oblika njihove dalje afirmacije;
• Pojedinačni projekti, poput obeležavanja značajnih proslava, dodela nagrada u oblasti muzike, kao i podsticanje kvalitetnih programa i inicijativa u manjim kulturnim sredinama, a koji imaju obezbeđenu podršku lokalne zajednice.
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:
• Muzički festivali i manifestacije – 1.000.000,00 dinara
• Muzički festivali i manifestacije izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva – 150.000,00 dinara
• Koncertne serije (neophodna su najmanje tri koncerta) – 900.000,00 dinara
• Majstorski seminari, radionice i takmičenja – 150.000,00 dinara
• Pojedinačni projekti – 200.000,00 dinara.

5. Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura
• Godišnji programi galerija i izložbenih prostora (sa mogućnošću finansiranja kupovine tehničke opreme i uređenja izgleda galerija i izložbenih prostora – krečenje, kupovina postamenata i drugog mobilijara, radovi manjeg obima za potrebe izvođenja programa, i sl.);
• Projekti koji podrazumevaju nastajanje nove umetničke produkcije (kroz podršku samostalnim projektima umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, kao i kroz podršku godišnjim programima galerija i izlagačkim prostorima, likovnim kolonijama i rezidencijalnim programima, i dr.);
• Međunarodni projekti domaćih organizacija i profesionalaca u kulturi, a posebno oni koji se realizuju u regionu i u inostranstvu (samostalni projekti domaćih umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, i njihovo učešće u grupnim međunarodnim projektima koji se realizuju u regionu i u inostranstvu, projekti saradnje domaćih i relevantnih inostranih organizacija, i dr.).
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:
• Godišnji programi galerija i izlagačkih prostora: 500.000,00 dinara
• Projekti koji uključuju do 3 umetnika: 300.000,00 dinara
• Ostali projekti: 400.000,00 dinara.

6. Pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
• Pozorišni festivali – jasnog umetničkog koncepta, održivi, koji doprinose jačanju kapaciteta ustanova kulture čiji su osnivači lokalne samouprave, kao i oni koji doprinose ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Republici Srbiji;
• Projekti – ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji doprinose unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Srbiji, te jačanju kapaciteta ustanova kulture i organizacija civilnog društva u oblasti pozorišta;
• Regionalne koprodukcije i gostovanja/međunarodna saradnja – ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koje doprinose promociji kulturnih vrednosti Srbije u inostranstvu i mobilnosti umetnika i kulturnih radnika u oblasti pozorišta.
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu
• Pozorišni festivali – 500.000,00 dinara;
• Projekti/produkcija – 500.000,00 dinara;
• Gostovanja – 500.000,00 dinara;

7. Umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
• Festivali umetničke igre – jasnog umetničkog koncepta, održivi, kao i oni koji doprinose ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Republici Srbiji;
• Projekti – ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji doprinose unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Srbiji, te jačanju kapaciteta ustanova kulture i organizacija civilnog društva u oblasti umetničke igre;
• Regionalne koprodukcije i gostovanja/međunarodna saradnja – ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koje doprinose promociji kulturnih vrednosti Srbije u inostranstvu i mobilnosti umetnika i kulturnih radnika u oblasti umetničke igre.
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:
• Festivali – 500.000,00 dinara;
• Projekti/produkcija – 300.000,00 dinara;
• Gostovanja – 300.000,00 dinara;

8. Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
• Filmske manifestacije i nagrade, festivali i javne filmske priredbe, sa jasnim umetničkim konceptom, koje doprinose decentralizaciji kulture;
• Podrška filmskim kolonijama;
• Podrška filmskim marketima – podrška za organizaciju filmskih marketa, sajmova i online platformi koji omogućavaju povezivanje i saradnju filmskih profesionalaca i razvoj audio-vizuelnog tržišta,
• Projekti koji se odnose na razvoj filmske industrije i audio-vizuelnog tržišta u Srbiji;
• Projekti koji promovišu film putem digitalnih tehnologija;
• Kulturno-obrazovni programi kojima se čine dostupnim kinematografska i audio vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma;
Programi edukacije i razvoja publike:
• Filmske radionice i edukacija;
• Promocija filma kao nastavnog sredstva;
• Trening inicijative za usavršavanje filmskih profesionalaca;
• online promocija (podrazumeva inovativne projekte koji uključuju korišćenje socijalnih mreža i rad sa online publikom);
• posebno će se uzeti u obzir podatak da li su projekti već podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa za oblast audio-vizuelnog stvaralaštva.
Napomena: konkurs nije namenjen produkciji filmskih projekata i televizijskih serija.
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 200.000,00 dinara

9. Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
• Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (unapređenje i modernizacija rada, doprinos profesionalizaciji manjinske kulture, saradnja sa stručnim ustanovama i pojedincima, podsticanje stručnih i naučnih istraživanja u kulturi);
• Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja (namenjeni širem krugu korisnika, a ne samo pripadnicima manjina ili samo pripadnicima većinskog naroda, npr. prevođenje publikacije, titlovanje filma, sinhronizacija pozorišne predstave);
• Projekti saradnje, umrežavanja, koprodukcije, gostovanja u zemlji i regionu (zemljama maticama) – profesionalno stvaralaštvo kao reprezentativno i za manjine i za većinsko stanovništvo i kao mogućnost za saradnju i prezentovanje kulturne scene Srbije.
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 120.000,00 dinara.

10. Kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
• Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (profesionalizacija kadrova organizacija osoba sa invaliditetom, saradnja sa stručnim ustanovama, organizacijama i pojedincima, edukacije zaposlenih u ustanovama kulture za potrebe osoba sa invaliditetom, senzibilizacija posetilaca – publike);
• Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja – pristupačnost programa ustanova kulture i dostupnost umetničkih dela (prevođenje, titlovanje, sinhronizacija, info table na Brajevom pismu i sl.);
• Projekti sa jasno profilisanim ciljnim grupama osoba sa invaliditetom;
• Projekti koji obezbeđuju participativnost.
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 100.000,00 dinara.

11. Kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
• Participativni projekti – projekti u kojima deca i mladi imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i realizaciji;
• Projekti koji doprinose razvoju kulturnih potreba i jačanju kapaciteta dece i mladih i omladinskih organizacija (obrazovanje u oblasti kulture, podsticanje primene novih tehnologija u kulturi, umrežavanje, podsticanje mladih talenata, projekti koji podstiču istraživački rad i kreativno mišljenje, projekti kojima se motivišu umetnici na rad sa mladima, kulturni sadržaji u okviru provođenja slobodnog vremena);
• Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja programa ustanova kulture koji su posvećeni deci i mladima, inovativni projekti i projekti koji doprinose stvaranju uslova za razvoj dečjeg stvaralaštva i obrazovanja u svim oblastima umetnosti i kulturnog razvoja);
Projekti koji se bave decom i mladima u riziku (prevencija nasilja, deca ulice, deca bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, azilanti).
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 250.000,00 dinara.

12. Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo
• Projekti koji doprinose očuvanju i prezentaciji izvornog narodnog stvaralaštva;
• Obrazovni programi u oblasti amaterizma.
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 150.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.
Konkurs nije namenjen pojedinačnim projektima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja (osim festivala, manifestacija i likovnih kolonija koje se tradicionalno održavaju svake godine), kao i projektima koji su već finansirani budžetskim sredstvima ovog Ministarstva, ali su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno.
Projekte u oblasti izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multimedije).
Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).
Posebno će se voditi računa o projektima koji predstavljaju žensko kulturno stvaralaštvo, te promovišu rodnu ravnopravnost u oblasti savremenog stvaralaštva.

REZULTATI KONKURSA
Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

DOKUMENTACIJA
Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs, mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu, u zavisnosti od oblasti za koju se prijavljuje:
– Formular za sve oblasti konkursa (oblasti od 1. do 12, osim oblasti pod brojem 3. i brojem 9 );
– Formular za kulturne delatnosti nacionalnih manjina (Oblast pod brojem 9);
– Formular za kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti (Oblast pod brojem 3).

Posebni zahtevi:
1. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture (Oblast pod brojem 2). Dostaviti primerak časopisa/lista ili rukopis za prvi broj.

2. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti (Oblast pod brojem 3) . Dostaviti:
• Formular za oblast izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u pet primeraka,
• ako je reč o delu na srpskom jeziku – potpuna kopija gotovog rukopisa dela– i to jedan primerak na papiru i pet primerka na CD-u ili na drugom elektronskom nosaču podataka, ili detaljni sinopsis izdavačkog projekta u pet primeraka,
• ako je reč o prevodu dela na srpski jezik – jedna potpuna kopija dela na izvornom jeziku na papiru, najmanje dva štamparska tabaka prevoda dela, i to jedan primerak na papiru i pet primerka na CD-u ili na drugom elektronskom nosaču podataka,
• dokaze o regulisanim autorskim pravima – jedan primerak;
• potpisanu stručnu recenziju dela – jedan primerak.

3. Kulturna delatnost nacionalnih manjina u Srbiji (Oblast pod brojem 9).
Dostaviti:
• za projekte pripadnika nacionalnih manjina u oblasti periodičnih publikacija iz oblasti umetnosti i kulture – detaljan opis koncepcije časopisa, tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, dinamiku izlaženja i primerak poslednjeg broja časopisa/lista ili rukopis za prvi broj;
• za projekte pripadnika nacionalnih manjina u oblasti izdavačke delatnosti – tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, žanr publikacije, kratak sadržaj dela, podatke o uredniku izdanja, odnosno odgovornom licu za izdanje, ili imena članova uređivačkog odbora (ime i prezime, kontakt telefon i mejl), bio-bibliografiju autora (prevodioca), dokaze o regulisanim autorskim pravima (autor, prevodilac, ilustrator), potpisanu stručnu recenziju dela, završen rukopis dela u pisanoj formi i jedan u elektronskoj.

VAŽNE NAPOMENE:
1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i odlučuju o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.

2. Podnosioci prijava moraju se opredeliti za jednu umetničku oblast ili za oblast kulturnih delatnosti jedne od gore navedenih društveno osetljivih grupa. Projekti, odnosno prijavni formulari na kojima nije jasno naznačena jedna oblast, neće biti razmatrani.

3. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta MORAJU biti:
• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 26. decembra 2019. do 1.februara 2020. godine.

Detaljnije