Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

Konkursi

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

Program podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva (u daljem tekstu: Program) sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Kabinet ministra), a za realizaciju Programa obezbeđenja su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara, i to na Ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovorima u iznosu od 50.000,00 dinara i na Ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 50.000,00 dinara.

Sredstva u maksimalnom iznosu podrške do 23.000.000,00 dinara po odobrenom projektu, opredeljena su za sledeće mere:
1) za programe promocije ženskog inovacionog preduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou, u okviru sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovorima i
2) za programe razvoja i promocije ženskog inovacionog preduzetništva na lokalnom nivou, u okviru sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti.

Opredeljena sredstva za realizaciju Programa dodeljuju se u skladu sa pravilima državne pomoći male vrednosti.

Cilj

Opšti cilj Programa je sistemsko unapređenje inovacionog preduzetništva među ženama na nacionalnom i lokalnom nivou kroz promociju i afirmaciju ženskog inovacionog preduzetništva, direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja, kao i razvoju preduzetničkih sposobnosti i kapaciteta kod žena.

Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovorima, a u okviru realizacije mere iz tačke 1. Programa ima organizacija koja:
1) ispunjava uslove propisane Programom i
2) poseduje iskustvo u predmetnoj oblasti, kao i neophodne tehničke i kadrovske kapacitete kojima može da obezbedi uspešnu realizaciju navedene mere.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, a u okviru realizacije mere iz tačke 2. Programa ima jedinica lokalne samouprave koja:
1) ispunjava uslove propisane Programom i
2) poseduje iskustvo u realizaciji istih ili srodnih projekata i dostavi indikatore na osnovu kojih će pratiti kako realizacija projekta doprinosi razvoju ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, a u okviru realizacije mere iz tačke 2. Programa ima organizacija koja konkuriše zajedno sa jedinicom lokalne samouprave i koja:
1) ispunjava uslove propisane Programom i
2) poseduje iskustvo u predmetnoj oblasti, kao i neophodne tehničke i kadrovske kapacitete kojima može da obezbedi uspešnu realizaciju navedene mere.

Namena

Sredstva namenjena za podršku razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva koriste se za sledeće namene:
1) u okviru realizacije mere iz tačke 1. Programa, sredstva se mogu koristiti za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou, organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji ženskog inovacionog preduzetništva, kao i za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji ženskog inovacionog preduzetništva u široj populaciji i
2) u okviru realizacije mere iz tačke 2. Programa, sredstva se mogu koristiti za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj razvoj inovacionih preduzetničkih veština među ženama, za realizaciju programa promocije ženskog inovacionog preduzetništva, za dodelu podsticaja ženama preduzetnicama u cilju unapređenja i razvoja njihovih poslovnih inovacionih kapaciteta, kao i za druge projekte kojima se razvija i promoviše žensko inovaciono preduzetništvo na lokalnom nivou.

Izbor prijava

Izbor prijava vršiće se na osnovu ispunjenosti uslova predviđenih Programom. Formalnu ispravnost dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje Komisija za ocenu prijava i praćenje realizacije programa koju obrazuje ministar i na čiji predlog ministar donosi Odluku o dodeli sredstava nakon čega se sa izabranim korisnikom sredstava potpisuje ugovor.

Prijava

Radi ostvarivanja prava na korišćenje bespovratnih sredstava namenjenih za realizaciju mere iz tačke 1. Programa, a opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovorima, organizacija je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) pravilno popunjen prijavni formular potpisan od strane ovlašćenog predstavnika organizacije – Obrazac prijave br. I,
2) original ili overena fotokopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je organizacija izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog konkursa,
3) original ili overena fotokopija potvrde nadležnog organa lokalne samouprave da je organizacija izmirila sve obaveze prema lokalnoj samoupravi zaključno sa datumom objavljivanja javnog konkursa,
4) izjavu o de minimis državnoj pomoći koja je organizaciji dodeljena u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine,
5) overen i potpisan dokaz da je u prethodnom periodu organizacija realizovala aktivnosti koje su u skladu sa merom za koju konkurišu (izveštaji o prethodno realizovanim aktivnostima, kao i pisma preporuke, recenzije i dr. za neke od tih aktivnosti),
6) potpisanu izjavu ovlašćenog predstavnika organizacije da poseduju neophodne tehničke i kadrovske kapacitete potrebne za uspešnu realizaciju mere, a koja sadrži podatak o datumu osnivanja organizacije, podatak o ukupnom broju zaposlenih i angažovanih lica, listu stručnih referenci organizacije,
7) potpisan detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom dinamikom sprovođenja aktivnosti,
8) potpisan budžet projekta koji sadrži detaljni tabelarni prikaz strukture i dinamike realizacije troškova na projektu i
9) prezentacija predloženog projekta.

Radi ostvarivanja prava na korišćenje bespovratnih sredstava namenjenih za realizaciju mere iz tačke 2. Programa, a opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) pravilno popunjen prijavni formular potpisan od strane ovlašćenog predstavnika jedinice lokalne samouprave – Obrazac prijave br. II,
2) overen i potpisan dokaz da je u prethodnom periodu jedinica lokalne samouprave realizovala iste i srodne projekte (izveštaji o prethodno realizovanim aktivnostima),
3) potpisanu izjavu ovlašćenog predstavnika da jedinica lokalne samouprave poseduje neophodne tehničke, administrativne i kadrovske kapacitete potrebne za uspešnu realizaciju mere,
4) potpisan detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom dinamikom sprovođenja aktivnosti, kao i indikatorima na osnovu kojih će se pratiti kako realizacija projekta doprinosi realizaciji mere,
5) potpisan budžet projekta koji sadrži detaljni tabelarni prikaz strukture i dinamike realizacije troškova na projektu, sa naznačenim sopstvenim sredstvima ukoliko ih jedinica lokalne samouprave ulaže u projekat i
6) prezentacija predloženog projekta.

Radi ostvarivanja prava na korišćenje bespovratnih sredstava namenjenih za realizaciju mere iz tačke 2. Programa, a opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, organizacija koja konkuriše zajedno sa jedinicom lokalne samouprave u obavezi je da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) pravilno popunjen prijavni formular potpisan od strane ovlašćenih predstavnika organizacije i jedinice lokalne samouprave – Obrazac prijave br. III,
2) original ili overena fotokopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je organizacija izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog konkursa,
3) original ili overena fotokopija potvrde nadležnog organa lokalne samouprave da je organizacija izmirila sve obaveze prema lokalnoj samoupravi zaključno sa datumom objavljivanja javnog konkursa,
4) Izjavu o de minimis državnoj pomoći koja je organizaciji dodeljena u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine,
5) overen i potpisan dokaz da je u prethodnom periodu organizacija realizovala aktivnosti koje su u skladu sa merom za koju konkurišu (izveštaji o prethodno realizovanim aktivnostima, kao i pisma preporuke, recenzije i dr. za neke od tih aktivnosti),
6) potpisanu izjavu ovlašćenog predstavnika organizacije da poseduju neophodne tehničke i kadrovske kapacitete potrebne za uspešnu realizaciju mere, a koja sadrži podatak o datumu osnivanja organizacije, podatak o ukupnom broju zaposlenih i angažovanih lica, listu stručnih referenci organizacije,
7) potpisan detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom dinamikom sprovođenja aktivnosti,
8) potpisan budžet projekta koji sadrži detaljni tabelarni prikaz strukture i dinamike realizacije troškova na projektu i
9) prezentacija predloženog projekta.

Kabinet ministra će uvidom u registre na internet stranicama Agencije za privredne registre, Narodne banke Srbije i Republičkog zavoda za statistiku utvrditi da li organizacija koja konkuriše samostalno ili sa jedinicom lokalne samouprave ispunjava sledeće uslove Programa:
1) da je registrovana u Agenciji za privredne registre,
2) da joj u roku od jedne godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,
3) da joj račun nije u blokadi u periodu od 1. januara 2021. godine;
4) da nad njom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije i
5) kada konkuriše zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, da ista ima više od 150.000 stanovnika.

Kabinet ministra će uvidom u registre na internet stranicama Narodne banke Srbije i Republičkog zavoda za statistiku utvrditi da li jedinica lokalne samouprave koja konkuriše samostalno ispunjava sledeće uslove Programa:
1) da ima više od 150.000 stanovnika i
2) da joj račun nije u blokadi u periodu od 1. januara 2021. godine.

Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom poštom, u koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za podršku razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte, na adresu:
Vlada Republike Srbije
Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nemanjina 11
11000 Beograd

Skenirana prijava i prateća dokumentacija se nakon formalnog prijavljivanja na konkurs dostavljaju Kabinetu ministra na mejl adresu zenskopreduzetnistvo@inovacije.gov.rs sa naznakom „Prijava na konkurs – podrška ženskom inovacionom preduzetništvu”.

Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

Program podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva i Prijavni formulari (Obrazac prijave I, II i III) dostupni su za preuzimanje na internet stranici Kabineta ministra www.inovacije.gov.rs.

 

Detaljnije