Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Konkursi

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

I

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 20.000.000,00 dinara.

Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

CILJEVI KONKURSA

 • podsticanje razvoja ruralnih sredina
 • povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti

Pravo učešća na Konkursu imaju:

 • supružnici koji su u bračnoj zajednici u skladu sa Zakonom i
 • vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
 2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;
 3. supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
 4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
 5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
 6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
 7. da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije;

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Ispunjenost uslova za učešće na Konkursu navedenih u Pravilniku o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, Učesnici konkursa dokazuju dostavljanjem sledeće dokumentacije koju podnose uz prijavu na Konkurs:

 1. fotokopije lične karte Učesnika konkursa;
 2. fotokopije overene diplome o stečenom obrazovanju;
 3. dokaz o državljanstvu Republike Srbije (ne stariji od 6 meseci od dana objavljivanja Konkursa);
 4. dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja Konkursa), a kao dokaz o vanbračnoj zajednici overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis 2 svedoka. Overena izjava o vanbračnoj zajednici mora biti sačinjena nakon raspisivanja Konkursa.
 5. dokaz o radnom odnosu Učesnika konkursa (prijava na penzijsko-invalidsko osiguranje – M obrazac i fotokopija ugovora o radu). Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
 6. dokaz o stažu osiguranja Učesnika konkursa, i to potvrda izdata od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž;
 7. overenu izjavu Učesnika konkursa da na teritoriji Republike Srbije ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
 8. potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika konkursa;
 9. potvrdu Ministarstva finansija RS – poreske uprave da je Učesnik konkursa izmirio dospele poreze i doprinose;
 10. potvrdu izdatu od strane RGZ – služba za katastar nepokretnosti o neposedovanju imovine u mestu prebivališta Učesnika konkursa;
 11. izvod izdat od strane RGZ – služba za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu;
 12. izjavu potencijalnog prodavca/prodavaca da je/su prihvatio/li uslove Konkursa zajedno sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i da je/su saglasan/saglasni sa istim;
 13. potvrdu o prebivalištu Učesnika konkursa izdatu od strane MUP-a;
 14. overenu izjavu Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 5 godina od dana potpisivanja ugovora;
 15. overenu izjavu Učesnika konkursa da oni i prodavac/prodavci nepokretnosti međusobno nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju.

Nepokretnost za čiju kupovinu se dodeljuju bespovratna sredstva u skladu sa Pravilnikom mora kumulativno da ispunjava sledeće uslove:

 1. da se radi o nepokretnosti koja je upisana u Katastar nepokretnosti, odnosno u zemljišne knjige, na ime prodavca/prodavaca, bez tereta;
 2. da prodavac/prodavci nepokretnosti i Učesnici konkursa nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju;
 3. da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti;
 4. da je bezbedna i uslovna za stanovanje;
 5. nepokretnost predlažu Učesnici konkursa;
 6. da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“.

2. Neće se razmatrati prijave koje su:

1. Neblagovremene (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u tekstu konkursa);
2. Nedopuštene (prijave podnete od strane lica koja nisu predviđena konkursom, odnosno na koja se ciljevi konkursa i namena sredstava ne odnose);
3. Nepotpune i nerazumljive (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi i dokumentacija, nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, poslate faksom ili elektronskom poštom i koje sadrže nerazumljive ili nečitke podatke).
Prijave će biti razmatrane i o njima se odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

3. Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilažu fotokopije traženih dokumenata, s tim što Zavod zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid. Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju, već se ona čuva u arhivi Zavoda. Zavod nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila, već će kontaktirati samo ona lica koja su ušla u uži izbor, odnosno koja su se našla na predlogu Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

4. Predlog odluke o dodeli bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

5. Odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi direktorka Zavoda na predlog Komisije i uz saglasnost Upravnog odbora Zavoda.

6. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, korisnici se pozivaju da potpišu ugovor sa Zavodom. Ukoliko se korisnici ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.

Prijave na Konkurs će se primati do 15.11.2019. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije