Poziv za dostavljanje projektnih ideja koje imaju potencijal projekata za finansiranje iz Zelenog klimatskog fonda

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Poziv za dostavljanje projektnih ideja koje imaju potencijal projekata za finansiranje iz Zelenog klimatskog fonda

Pozivaju se zainteresovane strane da dostave projektne ideje koje vode smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (mitigacija) i/ili prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove (adaptacija).

Dostavljene projektne ideje moraju biti:
1. U skladu sa nacionalnim prioritetima – sektorskim politikama i zakonodavstvom;
2. Jedino ostvarive uz finansijsku pomoć ZKF-a – ne mogu da ostvare finansijsku pomoć iz drugih izvora ili su je delimično ostvarili/u postupku su ostvarivanj, a neophodna su sredstva ZKF-a za njihovu potpunu realizaciju. Ovo treba detaljno objasniti.

Projektne ideje mogu biti infrastrukturni zahtevi, ali i projekti jačanja kapaciteta odnosno tzv, Readiness projekti.

Izabrane projektne ideje biće sastavni deo Nacionalnog programa prioriteta za finansiranje iz ZKF-a. Nacionalni program je do sada prepoznao kao prioritetne oblasti:

 • Povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu;
 • Održivu mobilnost, sa posebnim fokusom na promovisanje korišćenja električnih i hibridnih vozila i razvoj mreže stanica za punjenje iz obnovljivih izvora energije; i
 • Prilagođavanje sektora poljoprivrede na izmenjene klimatske uslove, uvažavajući potencijale šuma i vodnih resursa.

U načelu, pored navedenih, projektne ideje mogu podrazumevati:

 1. U oblasti mitigacije: povećanje energetske efikasnosti u zgradama, povećanje energetske efikasnosti pri proizvodnji, distribuciji i potrošnji električne i toplotne energije, korišćenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne i toplotne energije, podsticanje inovativnih i promotivnih projekata, podsticanje proizvodnje biogoriva i plasiranje na tržište, i zamena korišćenja električne energije za proizvodnju sanitarne tople vode.
 2. U oblasti adaptacije: povećanje efikasnosti sistema, primena najboljih raspoloživih tehnika, unapređenje monitoringa i drugih neinvesticionih mera, unapređenje korišćenja prirodnih resursa i uvođenje prakse adaptivnog upravljanja.

Uslovi za učešće u javnom pozivu:
Ključni uslov je da projektne ideje budu u skladu sa nacionalnim prioritetima, značajni za postizanje obaveza Republike Srbije prema Sporazuma iz Pariza, i zahtevima i uslovima Zelenog klimatskof fonda (https://www.greenclimate.fund/home)

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju sve zainteresovane strane, uključujući ministarstva, lokalne samouprave, državne institucije, javna preduzeća, kao i privatne kompanije i nevladine organizacije.

U skladu sa javnim pozivom i kriterijumima Zelenog klimatskog fonda mogu se dostaviti projektne ideje od značaja za postizanje nacionalnih ciljeva smanjenja emisija GHG i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove i to:

 • Smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte;
 • Prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove;
 • Smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, koji istovremeno smanjuju i pogođenost izmenjenim klimatskim uslovima i obratno;
 • Za koje je pribavljena podrška resornog ministarstva/lokalne samouprave (ukoliko aktivnosti zalaze u nadležnosti državne uprave/lokalne samouprave). Formu Pisma podrške možete pronaći ovde. Forma nije obavezujuća, ali pismo koje predlagač dostavlja mora sadržati elemente kao u formi;
 • U formularu koji je sastavni deo ovog poziva (preuzmite formu) i potpisan od ovlašćenog lica predlagača projektne ideje, a na srpskom i engleskom jeziku;
 • Koji će se sprovoditi na teritoriji Republike Srbije;
 • Koji će biti podneti Zelenom klimatskom fondu zaključno sa 31. decembrom 2025. godine;
 • Koji se odnose na jednu ili više gore navedenih identifikovanih oblasti;
 • Jedna organizacija može dostaviti više projektnih ideja;
 • Poželjno je da postoji dogovor sa telom akreditovanim od ZKF-a za projektnu ideju.

Kriterijumi za ocenu dostavljenih projektnih ideja:
Ocena dostavljenih projektnih ideja vršiće se proverom usklađenosti sa nacionalnim prioritetima, zahtevima ZKF-a, kao i primenom višekriterijumske analize i posebno proverom da li je ideja jedino ostvariva korišćenjem sredstava ZKF-a.

Višekriterijumska analiza u oblasti mitigacije podrazumeva sledeće kriterijume:

 • uticaj na smanjenje GHG emisija i udeo u nacionalnom smanjenju emisija;
 • dodatne koristi projekta (kvalitet vazduha, vode) i smanjenje negativnih uticaja na prirodne resurse;
 • uključenost privatnog sektora i uticaj na otvaranje novih radnih mesta;
 • urgentnost primene mera/aktivnosti predviđenih projektom;
 • teritorija na kojoj se primenjuje mera/aktivnost;
 • pozitivan uticaj na zdravlje i bezbednost ljudi i dobrobit domaćinstava;
 • uključenost lokalne samouprave i ravnomerni regionalni razvoj;
 • inovativnost.

Projektne ideje u oblasti adaptacije biće vrednovane na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Pogođenost izmenjenim klimatskim uslovima;
 • Povezanost sa drugim sektorima i aktivnostima;
 • Podsticaj za smanjenje rizika;
 • Doprinos sektora BDP-u;
 • Unapređenje infrastrukture;
 • Doprinos mitigaciji;
 • Podsticaj za inovativne i promotivne projekte.

Način dostavljanja projektnih ideja:
Projektne ideje dostaviti na elektronsku adresu: serbia-gcfteam@minpolj.gov.rs sa naznakom za: Poziv za dostavljanje projektnih ideja
Projektne ideje podnose se u formularu koju možete preuzeti ovde, koji mora biti potpisan od ovlašćenog lica predlagača projektne ideje. Formular je potrebno popuniti na srpskom i engleskom jeziku.
Pored projektne ideje potrebno je dostaviti i pismo podrške institucije (ministarstvo/lokalna samouprava) nadležne za sektor/oblast koji je uključen u projektnu ideju.

Rok za podnošenje projektnih ideja
Projektne ideje možete dostavljati u periodu 8. jul – 16. avgust 2019. godina.

Krajnji rok za dostavljanje projektnih ideja je petak, 16. avgust 2019. godine do 15.30 časova. Projektne ideje dostavljene nakon ovog roka i koje ne ispunjavaju navedene uslove za učešće u javnom pozivu neće biti razmatrane.

Za dodatna objašnjenja i informacije koje se odnose na ovaj javni poziv zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: serbia-gcfeam@minpolj.gov.rs zaključno sa 16. avgustom 2019. godine, do 15.30 časova.

Svi predlagači biće obavešteni o konačnoj listi izabranih projektnih ideja.

Detaljnije