Očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Javnog poziva
Član 1.
U skladu sa članom 6. Pravilnika o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena („Službeni glasnik RS“, br. 110/2017) (u daljem tesktu: Pravilnik), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini (u daljem tekstu: Javni poziv).
Javni poziv sadrži podatke o licima koja ostvaruju pravo na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascu zahteva kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa Pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po Javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje Javnog poziva.

Predmet podsticaja
Član 2.
Podsticaj iz člana 1. ovog Javnog poziva obuhvata podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i koji obuhvata očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena, u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje lista genetskih rezervi domaćih životinja i način očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i lista autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa.
Podrška programu obezbeđuje se davanjem podsticaja za prihvatljive aktivnosti po grlu/jedinki koje su date u Prilogu Pravilnika – Tabela prihvatljivih aktivnosti po grlu/jedinki (u daljem tekstu: Prilog), koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Prihvatljive aktivnosti po grlu/jedinki za dijagnostička ispitivanja muških priplodnjaka odnose se na dijagnostička ispitivanja za koja po programu mera zdravstvene zaštite životinja nisu obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije.

Neprihvatljivi troškovi
Član 3.
Podsticajima se ne nadoknađuju:
1. porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;
2. carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3. troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4. naknade za aktivnosti iz Tabele izvršene putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

II. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje
Član 4.
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) pravno lice;
2) preduzetnik.

Lice iz stava 1. ovog člana, pravo na podsticaj, ostvaruje ako:
1) je upisano u Registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje goveda i bivola u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) ima dozvolu za korišćenje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 5.
Lice iz člana 4. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 2. ovog Javnog poziva ako:
1) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
2) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja.
3) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Javnim pozivom.

III. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 6.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaja pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove iz člana 4. i 5. ovog Javnog poziva.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.
Lice iz stava 1. ovog člana može podneti samo jedan zahtev po ovom Javnom pozivu i to za jedno grlo/jedinku.
Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana, sa propisanom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 7.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 05. oktobra 2018. godine do 19. oktobra 2018. godine.

Dokumentacija uz zahtev
Član 8.
Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, podnosilac zahteva dostavlja:
1) izvod iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje goveda i bivola u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) dozvolu za korišćenje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo;
3) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja, izdato od strane nadležne poreske uprave;
4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Forma dokumentacije
Član 9.
Dokumenta iz člana 8. ovoj Javnog poziva koja se dostavljaju uz zahtev u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Pribavljanje podataka po službenoj dužnosti
Član 10.
Ako podnosilac zahteva ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz člana 8. ovog Javnog poziva, Uprava po službenoj dužnosti, pribavlja od nadležnih organa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Administrativna obrada zahteva
Član 11.
Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnet od strane lica koje u skladu sa članom 4. ovog Javnog poziva ne ostvaruje pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po ovom Javnom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Rešenje povodom zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 12.
Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.
Rešenjem iz stava 1. ovog člana naročito se utvrđuju prihvatljivi troškovi, iznos podsticaja koji se isplaćuje korisniku podsticaja i rok za realizaciju programa u trajanju od 18 meseci od dana isplate.

Ukupna raspoloživa sredstava po Javnom pozivu
Član 13.
Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara.

Iznos podsticaja
Član 15.
Podsticaj se utvrđuje u iznosu od 100% prihvatljivih troškova, u skladu sa Prilogom Pravilnika, a do maksimalnog iznosa podsticaja po korisniku podsticaja.
Maksimalni iznos podsticaja po prihvatljivim aktivnostima po grlu/jedinki dat je u Prilogu Pravilnika.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja je 890.000 dinara po javnom pozivu.

Isplata podsticaja
Član 16.
Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja direktora Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.
Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Obaveze korisnika podsticaja
Član 17.
Korisnik podsticaja dužan je da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godine od dana isplate podsticaja, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Korisnik podsticaja, u roku za realizaciju programa iz člana 12. stav 2. ovog Javnog poziva proizvodi i konzervira 1.000 doza semena.
Korisnik podsticaja po realizaciji programa, a najkasnije u roku od tri meseca od isteka roka za realizaciju programa Upravi dostavlja izveštaj koji sadrži podatke o sprovođenju svih planiranih aktivnosti, kao i račune i dokaze o izvršenom plaćanju tih aktivnosti i to potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke.
Korisnik podsticaja trajno čuva konzervirani genetički materijal koji je predmet podsticaja.
Korisnik podsticaja koristi konzervirani genetički materijal koji je predmet podsticaja za osemenjavanje životinja samo uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Informacije
Član 18.
Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za ararna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije