Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

1. USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA

Podnosioci predloga programa po ovom konkursu mogu biti sportske organizacije i sportski savezi, registrovani u skladu sa Zakonom o sportu.

Podnosioci predloga programa posebno treba da ispunjavanju sledeće uslove da bi se njihovi projekti razmatrali:

 • da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
 • da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
 • da imaju sedište u AP Vojvodini,
 • da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
 • da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
 • da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
 • da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
 • da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti i:

 • kopiju ugovora i diplome o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev,
 • dokaz o važećoj licenci kandidatkinja,
 • predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva.

Po svojoj sadržini projekti treba da doprinose unapređenju položaja žena kao sportistkinja, sportskih stručnjakinja i stručnjakinja u sportu u AP Vojvodini, a odnose se na:

 • usavršavanje sportskih stručnjakinja i stručnjakinja u sportu i
 • nabavku takmičarske opreme i sportskih rekvizita za sportistkinje.

Ukupan iznos sredstava za raspoređivanje po ovom konkursu, iznosi 4.000.000,00 (četiri miliona) dinara.

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA PO KONKURSU

Prijave na konkurs podnose se počev od dana objavljivanja Obaveštenja o raspisivanju ovog Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ do 10. oktobra 2018. godine.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente koji se dostavljaju uz zahtev) u koverti sa naznakom „Prijava za Konkurs za finansiranje projekata za afirmaciju žena u sportu“, preporučenom poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije